Lescha federala davart ils dretgs politics (LDP) RM

Lescha federala davart ils dretgs politics - 2022

Art. 1 Dretg da votar e votaziun
Art. 2 Exclusiun dal dretg da votar
Art. 3 Domicil politic
Art. 4 Register electoral
Art. 5 Princips da la votaziun
Art. 6 Votaziun da persunas invalidas
Art. 7 Votaziun anticipada
Art. 8 Votaziun per correspundenza
Art. 8a Votaziun electronica
Art. 9
Art. 10 Votaziuns
Art. 10a Infurmaziun da las persunas cun dretg da votar
Art. 11
Art. 12 Cedels da votar nunvalaivels
Art. 13
Art. 14 Protocol da votaziun
Art. 15 Verificaziun e publicaziun dal resultat da la votaziun
Art. 16 Elecziun dal Cussegl naziunal1. chapitel En general
Art. 17 Procedura da repartiziun
Art. 18
Art. 19 Termin da las elecziuns
Art. 20 Decisiun tras la sort
Art. 20a
Art. 21 Elecziun da proporz1. part Propostas electoralas
Art. 22 Dumber e designaziun da las candidatas e dals candidats
Art. 23 Denominaziun da la proposta electorala
Art. 24
Art. 25 Represchentanta u represchentant da la proposta electorala
Art. 26 Prender invista da las propostas electoralas
Art. 27 Candidaturas multiplas
Art. 28
Art. 29 Eliminaziun da mancanzas; propostas da substituziun
Art. 30 Glistas
Art. 31 Colliaziun da glistas
Art. 32 Publicaziun da las glistas
Art. 32a Annullaziun da candidaturas
Art. 33 Elavuraziun e consegna dals cedels electorals
Art. 34 Elecziun ed eruida dals resultats
Art. 35 Emplenir il cedel electoral
Art. 36 Vuschs per defunctas e defuncts
Art. 37 Vuschs supplementaras
Art. 38 Cedels electorals nunvalaivels e vuschs da candidat nunvalaivlas
Art. 39 Cumpilaziun dals resultats
Art. 40
Art. 41 Ulteriuras repartiziuns
Art. 42 Repartiziun dals mandats sin las colliaziuns da glistas
Art. 43 Eruida da las persunas elegidas e dals suppleants
Art. 44 Mandats da memia
Art. 45 Elecziun taciturna
Art. 46 Elecziun senza glistas
Art. 47 Elecziun da maiorz
Art. 48 Cedels electorals
Art. 49 Cedels electorals nunvalaivels
Art. 50 Chantuns cun la pussaivladad d’elecziuns taciturnas
Art. 51 Elecziuns substitutivas
Art. 52 Publicaziun dals resultats e verificaziun da l’elecziun
Art. 53 Verificaziun da l’elecziun
Art. 54 Midadas durant la perioda d’uffizi
Art. 55 Substituziun
Art. 56 Elecziun cumplementara
Art. 57 Fin da la perioda d’uffizi
Art. 58 Referendum1. chapitel Referendum obligatoric
Art. 59
Art. 59a Significaziun dal termin
Art. 59b Inadmissibladad da la retratga
Art. 59c Votaziun dal pievel
Art. 60 Glista da suttascripziuns
Art. 60a Glistas da suttascripziuns en furma electronica
Art. 61 Suttascripziun
Art. 62 Attestaziun dal dretg da votar
Art. 63 Refusa d’attestar il dretg da votar
Art. 64
Art. 65
Art. 66 Reussida
Art. 67 Cumpetenza
Art. 67a Furma
Art. 67b Reussida
Art. 68 Iniziativa dal pievel
Art. 69 Examinaziun preliminara
Art. 69a Glistas da suttascripziuns en furma electronica
Art. 70 Disposiziuns cumplementaras
Art. 71 Inoltraziun
Art. 72 Reussida
Art. 73 Retratga
Art. 73a Retratga nuncundiziunada e cundiziunada
Art. 74
Art. 75
Art. 75a Votaziun
Art. 76
Art. 76a Register da las partidas
Art. 76b Transparenza en la finanziaziun da la politica
Art. 76c Obligaziun da declerar la finanziaziun da campagnas electoralas e da votaziun
Art. 76d Termins e modalitads da l’obligaziun da declerar la finanziaziun
Art. 76e Controlla
Art. 76f Publicaziun
Art. 76g Post cumpetent
Art. 76h Donaziuns anonimas e donaziuns da l’exteriur
Art. 76i Elavuraziun da datas persunalas e barat d’infurmaziuns
Art. 76j Disposiziuns penalas
Art. 76k Resalva da la legislaziun chantunala
Art. 77 Giurisdicziun
Art. 78 Acta da recurs
Art. 79 Decisiuns da recurs e disposiziuns
Art. 80 Recurs tar il Tribunal federal
Art. 81
Art. 83 Disposiziuns cuminaivlas
Art. 84 Utilisaziun da meds auxiliars tecnics
Art. 85
Art. 86 Acts uffizials gratuits
Art. 87 Retschertgas statisticas
Art. 88 Disposiziuns finalas1. chapitel Midada ed aboliziun dal dretg vertent
Art. 89 Aboliziun da leschas federalas
Art. 90 Dretg transitoric, execuziun ed entrada en vigur
Art. 90a Disposiziun transitorica tar la midada dals 25 da settember 2009
Art. 91 Execuziun
Art. 92 Referendum ed entrada en vigur
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website nalysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz