Lescha davart il dretg d'autur (LDAu) RM

Lescha davart il dretg d'autur - 2022

Art. 1 Object
Art. 2 Dretg d’autur1. chapitel L’ovra
Art. 3 Ovras da segund maun
Art. 4 Collecziuns
Art. 5 Ovras betg protegidas
Art. 6 Autur
Art. 7 Coauturs
Art. 8 Presumziun d’autur
Art. 9 Cuntegn dal dretg d’autur1. secziun Relaziun da l’autur cun l’ovra
Art. 10 Utilisaziun da l’ovra
Art. 11 Integritad da l’ovra
Art. 12 Relaziun da l’autur cun la proprietad da l’exemplar da l’ovra
Art. 13 Affittar exemplars da l’ovra
Art. 13a Render accessiblas ovras audiovisualas
Art. 14 Dretg d’access e d’exposiziun da l’autur
Art. 15 Protecziun cunter destrucziun
Art. 16 Transferiment dals dretgs; execuziun sfurzada
Art. 17 Dretgs da programs
Art. 18 Execuziun sfurzada
Art. 19 Restricziuns dal dretg d’autur
Art. 20 Bunificaziun per l’agen diever
Art. 21 Deciframent da programs da computer
Art. 22 Derasaziun d’ovras emessas
Art. 22a Utilisaziun da las ovras d’archiv d’interpresas d’emissiun
Art. 22b Utilisaziun d’ovras orfnas
Art. 22c Render accessiblas ovras musicalas emessas
Art. 23 Licenza obligatorica per producir portatuns
Art. 24 Exemplars d’archiv e copias da segirezza
Art. 24a Reproducziuns ad interim
Art. 24b Reproducziuns cun intents d’emissiun
Art. 24c Utilisaziun d’ovras tras persunas cun impediments
Art. 24d Utilisaziun d’ovras per intents da la perscrutaziun scientifica
Art. 24e Glistas d’inventaris
Art. 25 Citats
Art. 26 Catalogs da museum, da fieras e d’aucziuns
Art. 27 Ovras sin vias e sin plazzas ch’èn accessiblas a la publicitad
Art. 28 Rapport davart eveniments actuals
Art. 29 Durada da la protecziun
Art. 30 Coauturs
Art. 31 Auturs nunenconuschents
Art. 32 Calculaziun
Art. 33 Dretgs da protecziun parents
Art. 33a Dretgs persunals d’artists interpretants
Art. 34 Plirs artists interpretants
Art. 35 Dretg da bunificaziun per l’utilisaziun da portatuns e da videos
Art. 35a Render accessiblas preschentaziuns en ovras audiovisualas
Art. 36 Dretgs dal producent da portatuns u da videos
Art. 37 Dretgs da las interpresas d’emissiun
Art. 38 Transferiment dals dretgs, execuziun sfurzada e cunfins da la protecziun
Art. 39 Durada da la protecziun
Art. 39a Protecziun da mesiras tecnicas e d’infurmaziuns per far valair dretgs
Art. 39b Post d’observaziun per mesiras tecnicas
Art. 39c Protecziun d’infurmaziuns per far valair dretgs
Art. 39d Obligaziun dals purschiders da servetschs da hosting en l’internet che arcunan infurmaziuns endatadas dals utilisaders
Art. 40 Societads da gestiun1. chapitelSecturs da gestiun ch’èn suttamess a la surveglianza da la Confederaziun
Art. 41 Permissiun
Art. 42 Premissas
Art. 43 Durada; publicaziun
Art. 43a Licenzas collectivas extendidas
Art. 44 Obligaziuns da las societads da gestiun
Art. 45 Princips da la gestiun
Art. 46 Obligaziun d’applitgar ina tariffa
Art. 47 Tariffa cuminaivla
Art. 48 Basas da la repartiziun
Art. 49 Repartiziun dal retgav da gestiun
Art. 50 Obligaziun da dar infurmaziuns e da render quint
Art. 51 Obligaziun da dar infurmaziuns a las societads da gestiun
Art. 52 Surveglianza da las societads da gestiun1. secziun Surveglianza da la gestiun
Art. 53 Dimensiun da la surveglianza
Art. 54 Mesiras en cas da violaziun da las obligaziuns
Art. 55 Surveglianza da las tariffas
Art. 56 Cumposiziun da la Cumissiun arbitradra
Art. 57 Cumposiziun per prender decisiuns
Art. 58 Surveglianza administrativa
Art. 59 Approvaziun da las tariffas
Art. 60 Princip da la commensurabladad
Art. 61 Protecziun giuridica1. chapitel Protecziun civila
Art. 62 Plants da prestaziun
Art. 63 Confiscaziun en la procedura civila
Art. 64
Art. 65 Mesiras preventivas
Art. 66 Publicaziun da la sentenzia
Art. 66a Communicaziun da sentenzias
Art. 67 Disposiziuns penalas
Art. 68 Omissiun da l’indicaziun da la funtauna
Art. 69 Violaziun da dretgs da protecziun parents
Art. 69a Violaziun da la protecziun da mesiras tecnicas e d’infurmaziuns per far valair dretgs
Art. 70 Far valair dretgs en moda scumandada
Art. 71 Cuntravenziuns commessas en interpresas
Art. 72 Confiscaziun en la procedura penala
Art. 73 Persecuziun penala
Art. 74 Recurs tar il Tribunal administrativ federal
Art. 75 Denunzia da rauba suspectusa
Art. 76 Dumonda d’agid
Art. 77 Retenziun da rauba
Art. 77a Emprovas u musters
Art. 77b Protecziun da secrets da fabricaziun e da fatschenta
Art. 77c Dumonda da destruir la rauba
Art. 77d Consentiment
Art. 77e Meds da cumprova
Art. 77f Indemnisaziun dal donn
Art. 77g Custs
Art. 77h Decleraziun da responsabladad ed indemnisaziun dal donn
Art. 77i Elavuraziun da datas persunalas cun l’intent da purtar in plant penal u da far ina denunzia penala
Art. 78 Disposiziuns finalas1. chapitel Execuziun ed aboliziun dal dretg vertent
Art. 79 Aboliziun da leschas federalas
Art. 80 Disposiziuns transitoricas
Art. 81 Contracts existents
Art. 81a Dretg da titulars da licenzas da purtar plant
Art. 82 Permissiuns per la gestiun da dretgs d’autur
Art. 83 Tariffas
Art. 84 Referendum ed entrada en vigur
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website nalysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz