Cudesch civil svizzer (CCS) RM

Cudesch civil svizzer - 2022

Art. 1 - A. Applicaziun dal dretg
Art. 2 - B. Cuntegn dal dretg civil / I. Agir en buna fai
Art. 3 - B. Cuntegn dal dretg civil / II. Buna fai
Art. 4 - B. Cuntegn dal dretg civil / III. Appreziar dal derschader
Art. 5 - C. Dretg federal e dretg chantunal / I. Dretg civil chantunal ed isanza locala
Art. 6 - C. Dretg federal e dretg chantunal / II. Dretg public dals chantuns
Art. 7 - D. Disposiziuns generalas dal Dretg d’obligaziuns
Art. 8 - E. Cumprova / I. Chargia da cumprova
Art. 9 - E. Cumprova / II. Cumprova cun documents publics
Art. 10 - -
Art. 11 - A. Persunalitad en general / I. Giudiment dals dretgs civils
Art. 12 - A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 1. Cuntegn
Art. 13 - 1A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / a. En [...]
Art. 14 - 1A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / b. [...]
Art. 15 - 1A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / c. ...
Art. 16 - 1A. Persunalitad en general / II. Abilitad d’agir / 2. Premissas / d. Abilitad da [...]
Art. 17 - 1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 1. En general
Art. 18 - A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 2. Mancanza da l’abilitad da [...]
Art. 19 - A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma [...]
Art. 19 - a1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma [...]
Art. 19 - b1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 3. Persunas ablas da giuditgar, ma [...]
Art. 19 - c1A. Persunalitad en general / III. Inabilitad d’agir / 4. Dretgs persunals [...]
Art. 19 - d1A. Persunalitad en general / IIIbis. Restricziun da l’abilitad [...]
Art. 20 - A. Persunalitad en general / IV. Parentella e quinanza / 1. Parentella
Art. 21 - 1A. Persunalitad en general / IV. Parentella e quinanza / 2. Quinanza
Art. 22 - A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 1. Lieu [...]
Art. 23 - A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / a. [...]
Art. 24 - A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / b. Midada da domicil u [...]
Art. 25 - 1A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / c. Domicil da persunas [...]
Art. 26 - 1A. Persunalitad en general / V. Lieu d’origin e domicil / 2. Domicil / d. Domicil da persunas [...]
Art. 27 - B. Protecziun da la persunalitad / I. Cunter obligaziuns excessivas
Art. 28 - 1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 1. Princip
Art. 28 - a1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 2. Plant / a. En [...]
Art. 28 - b1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 2. Plant / b. Violenza, smanatschas u [...]
Art. 28 - c-28f1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 3. ...
Art. 28 - g1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / a. [...]
Art. 28 - h1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / b. Furma e [...]
Art. 28 - i1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / c. [...]
Art. 28 - k1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / d. [...]
Art. 28 - l1B. Protecziun da la persunalitad / II. Cunter violaziuns / 4. Dretg da replica / e. Appellaziun al [...]
Art. 29 - B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 1. Protecziun dal num
Art. 30 - B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 2. Midada dal num / a. En [...]
Art. 30 - a1B. Protecziun da la persunalitad / III. Dretg dal num / 2. Midada dal num / b. En cas da mort [...]
Art. 31 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / I. Naschientscha e mort
Art. 32 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 1. Chargia da cumprova
Art. 33 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 2. Meds da cumprova / a. En [...]
Art. 34 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / II. Cumprova / 2. Meds da cumprova / b. Indizis da [...]
Art. 35 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 1. En [...]
Art. 36 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 2. [...]
Art. 37 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 3. Scadenza da la [...]
Art. 38 - C. Cumenzament e fin da la persunalitad / III. Decleraziun da spariziun / 4. [...]
Art. 39 - 1A. Register / I. En general
Art. 40 - A. Register / II. Obligaziun d’annunzia
Art. 41 - A. Register / III. Cumprova d’indicaziuns nundispitaivlas
Art. 42 - A. Register / IV. Repassada / 1. Tras il derschader
Art. 43 - A. Register / IV. Repassada / 2. Tras las autoritads da stadi civil
Art. 43 - a1A. Register / V. Protecziun da datas e communicaziun da datas
Art. 44 - B. Organisaziun / I. Autoritads da stadi civil / 1. Funcziunaris da stadi civil
Art. 45 - B. Organisaziun / I. Autoritads da stadi civil / 2. Autoritads da surveglianza
Art. 45 - a1B. Organisaziun / Ia. Sistem d’infurmaziun central da persunas
Art. 46 - B. Organisaziun / II. Responsabladad
Art. 47 - B. Organisaziun / III. Mesiras disciplinaras
Art. 48 - C. Disposiziuns executivas / I. Dretg federal
Art. 49 - C. Disposiziuns executivas / II. Dretg chantunal
Art. 50 - e 51
Art. 52 - A. Persunalitad
Art. 53 - B. Giudiment dals dretgs civils
Art. 54 - C. Abilitad d’agir / I. Premissa
Art. 55 - C. Abilitad d’agir / II. Moda
Art. 56 - 1D. Sedia
Art. 57 - E. Dissoluziun / I. Utilisaziun da la facultad
Art. 58 - E. Dissoluziun / II. Liquidaziun
Art. 59 - F. Resalva dal dretg public sco er dal dretg da societads e [...]
Art. 60 - A. Fundaziun / I. Organisaziun corporativa
Art. 61 - A. Fundaziun / II. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 62 - A. Fundaziun / III. Uniuns senza persunalitad
Art. 63 - A. Fundaziun / IV. Relaziun tranter statuts e lescha
Art. 64 - B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 1. Impurtanza e convocaziun
Art. 65 - B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 2. Cumpetenza
Art. 66 - B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / a. [...]
Art. 67 - B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / b. Dretg da votar e [...]
Art. 68 - B. Organisaziun / I. Radunanza generala / 3. Conclus da l’uniun / c. Exclusiun dal dretg da [...]
Art. 69 - B. Organisaziun / II. Suprastanza / 1. Dretgs ed obligaziuns en general
Art. 69 - a1B. Organisaziun / II. Suprastanza / 2. Contabilitad
Art. 69 - b1B. Organisaziun / III. Post da revisiun
Art. 69 - c1B. Organisaziun / IV. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 70 - C. Commembranza / I. Entrada ed extrada
Art. 71 - 1C. Commembranza / II. Contribuziuns
Art. 72 - C. Commembranza / III. Exclusiun
Art. 73 - C. Commembranza / IV. Effects da l’extrada e da l’exclusiun
Art. 74 - C. Commembranza / V. Protecziun da l’intent da l’uniun
Art. 75 - C. Commembranza / VI. Protecziun dals dretgs dals commembers
Art. 75 - a1Cbis. Responsabladad
Art. 76 - D. Dissoluziun / I. Modas / 1. Conclus da l’uniun
Art. 77 - D. Dissoluziun / I. Modas / 2. Tenor la lescha
Art. 78 - D. Dissoluziun / I. Modas / 3. Tras sentenzia
Art. 79 - D. Dissoluziun / II. Extincziun da l’inscripziun en il register
Art. 80 - A. Constituziun / I. En general
Art. 81 - A. Constituziun / II. Furma
Art. 82 - A. Constituziun / III. Contestaziun
Art. 83 - 1B. Organisaziun / I. En general
Art. 83 - a1B. Organisaziun / II. Contabilitad
Art. 83 - b1B. Organisaziun / III. Post da revisiun / 1. Obligaziun da revisiun e dretg [...]
Art. 83 - c1B. Organisaziun / III. Post da revisiun / 2. Relaziun tar l’autoritad da [...]
Art. 83 - d1B. Organisaziun / IV. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 84 - C. Surveglianza
Art. 84 - a1Cbis. Mesiras en cas da surdebitaziun e d’insolvenza
Art. 84 - -
Art. 85 - 1D. Transfurmaziun / I. Midada da l’organisaziun
Art. 86 - D. Transfurmaziun / II. Midada da l’intent / 1. Sin dumonda da l’autoritad da [...]
Art. 86 - a1D. Transfurmaziun / II. Midada da l’intent / 2. Sin dumonda dal fundatur u sin basa da sia [...]
Art. 86 - b1D. Transfurmaziun / III. Midadas minimalas dal document da fundaziun
Art. 87 - E. Fundaziuns da famiglia e fundaziuns ecclesiasticas
Art. 88 - 1F. Dissoluziun ed extincziun en il register / I. Dissoluziun tras l’autoritad [...]
Art. 89 - 1F. Dissoluziun ed extincziun en il register / II. Dretg da far propostas da purtar plant, [...]
Art. 89 - a1G. Fundaziuns per il provediment dal persunal
Art. 89 - b A. Administraziun mancanta
Art. 89 - c B. Cumpetenza B. Cumpetenza
Art. 90 - A. Empermischun da lètg
Art. 91 - B. Schliaziun dal spusalizi / I. Regals
Art. 92 - B. Schliaziun dal spusalizi / II. Contribuziuns
Art. 93 - B. Schliaziun dal spusalizi / III. Surannaziun
Art. 94 - A. Abilitad da maridar
Art. 95 - B. Impediments per la lètg / I. Parentella
Art. 96 - B. Impediments per la lètg / II. Lètg precedenta
Art. 97 - A. Princips
Art. 97 - a1Abis. Guntgida dal dretg da persunas estras
Art. 98 - B. Procedura da preparaziun / I. Dumonda
Art. 99 - B. Procedura da preparaziun / II. Realisaziun e terminaziun da la procedura da [...]
Art. 100 - 1B. Procedura da preparaziun / III. Termin
Art. 101 - C. Maridaglia / I. Lieu
Art. 102 - C. Maridaglia / II. Furma
Art. 103 - D. Disposiziuns executivas
Art. 104 - A. Princip
Art. 105 - B. Nunvalaivladad illimitada / I. Motivs
Art. 106 - B. Nunvalaivladad illimitada / II. Plant
Art. 107 - C. Nunvalaivladad limitada / I. Motivs
Art. 108 - C. Nunvalaivladad limitada / II. Plant
Art. 109 - D. Consequenzas da la sentenzia
Art. 110 - -
Art. 111 - 1A. Divorzi sin dumonda cuminaivla / I. Cunvegna cumpletta
Art. 112 - A. Divorzi sin dumonda cuminaivla / II. Cunvegna parziala
Art. 113 - -
Art. 114 - 1B. Divorzi sin basa d’in plant d’in consort / I. Suenter avair vivì [...]
Art. 115 - 1B. Divorzi sin basa d’in plant d’in consort / II. Insupportabladad
Art. 116 - -
Art. 117 - A. Premissas e procedura
Art. 118 - B. Consequenzas da la separaziun
Art. 119 - 1A. Num
Art. 120 - B. Dretg dals bains matrimonials e dretg d’ierta
Art. 121 - C. Abitaziun da la famiglia
Art. 122 - 1D. Prevenziun professiunala / I. Princip
Art. 123 - 1D. Prevenziun professiunala / II. Cumpensaziun en cas da prestaziuns [...]
Art. 124 - 1D. Prevenziun professiunala / III. Cumpensaziun en cas da rentas d’invaliditad avant la [...]
Art. 124 - a1D. Prevenziun professiunala / IV. Cumpensaziun en cas da rentas d’invaliditad suenter la [...]
Art. 124 - b1D. Prevenziun professiunala / V. Excepziuns
Art. 124 - c1D. Prevenziun professiunala / VI. Scuntrada da pretensiuns reciprocas
Art. 124 - d1D. Prevenziun professiunala / VII. Insupportabladad
Art. 124 - e1D. Prevenziun professiunala / VIII. Nunpussaivladad
Art. 125 - E. Mantegniment suenter il divorzi / I. Premissas
Art. 126 - E. Mantegniment suenter il divorzi / II. Modalitads da la contribuziun da [...]
Art. 127 - E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 1. Disposiziuns spezialas
Art. 128 - E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 2. Adattaziun a la chareschia
Art. 129 - E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 3. Midada tras sentenzia
Art. 130 - E. Mantegniment suenter il divorzi / III. Renta / 4. Extincziun tras lescha
Art. 131 - 1E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 1. Agid d’incasso
Art. 131 - a1E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 2. Pajaments anticipads
Art. 132 - E. Mantegniment suenter il divorzi / IV. Execuziun / 3. Avis als debiturs e [...]
Art. 133 - 1F. Uffants / I. Dretgs ed obligaziuns dals geniturs
Art. 134 - F. Uffants / II. Midada da las relaziuns
Art. 135 - -1491
Art. 159 - A. Cuminanza conjugala; dretgs ed obligaziuns dals consorts
Art. 160 - 1B. Num
Art. 161 - 1C. Dretg da burgais
Art. 162 - D. Abitaziun conjugala
Art. 163 - E. Mantegniment da la famiglia / I. En general
Art. 164 - E. Mantegniment da la famiglia / II. Import a libra disposiziun
Art. 165 - E. Mantegniment da la famiglia / III. Contribuziuns extraordinarias d’in [...]
Art. 166 - F. Represchentanza da la cuminanza conjugala
Art. 167 - G. Professiun ed interpresa dals consorts
Art. 168 - H. Acts giuridics dals consorts / I. En general
Art. 169 - H. Acts giuridics dals consorts / II. Abitaziun da la famiglia
Art. 170 - J. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 171 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / I. Posts da cussegliaziun
Art. 172 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 1. En [...]
Art. 173 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 2. Durant la vita cuminaivla / [...]
Art. 174 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 2. Durant la vita cuminaivla / [...]
Art. 175 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 3. Schliaziun da la chasada [...]
Art. 176 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 3. Schliaziun da la chasada [...]
Art. 177 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 4. Execuziun / b. Avis als [...]
Art. 178 - K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 5. Restricziuns da [...]
Art. 179 - 1K. Protecziun da la cuminanza conjugala / II. Mesiras giudizialas / 6. Midada da las [...]
Art. 180 - -
Art. 181 - A. Urden ordinari dals bains
Art. 182 - B. Contract matrimonial / I. Cuntegn dal contract
Art. 183 - B. Contract matrimonial / II. Abilitad da far in contract
Art. 184 - B. Contract matrimonial / III. Furma dal contract
Art. 185 - C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 1. [...]
Art. 186 - 1C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 2. ...
Art. 187 - C. Urden extraordinari dals bains / I. Sin dumonda d’in consort / 3. [...]
Art. 188 - C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 1. [...]
Art. 189 - C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 2. Impegnaziun / [...]
Art. 190 - C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 2. Impegnaziun / [...]
Art. 191 - C. Urden extraordinari dals bains / II. En cas da concurs e d’impegnaziun / 3. [...]
Art. 192 - C. Urden extraordinari dals bains / III. Liquidaziun dals bains matrimonials
Art. 193 - D. Protecziun dals crediturs
Art. 194 - 1E. ...
Art. 195 - F. Administraziun da la facultad d’in consort tras l’auter
Art. 195 - a G. Inventari
Art. 196 - A. Relaziuns da proprietad / I. Cumposiziun
Art. 197 - A. Relaziuns da proprietad / II. Acquists
Art. 198 - A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris / 1. Tenor lescha
Art. 199 - A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris / 2. Tenor contract matrimonial
Art. 200 - A. Relaziuns da proprietad / IV. Cumprova
Art. 201 - B. Administraziun, giudida e disposiziun
Art. 202 - C. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 203 - D. Debits tranter consorts
Art. 204 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / I. Mument da la [...]
Art. 205 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Prender enavos valurs da facultad e [...]
Art. 206 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Prender enavos valurs da facultad e [...]
Art. 207 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da [...]
Art. 208 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da [...]
Art. 209 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da [...]
Art. 210 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Calculaziun da l’avanzament da [...]
Art. 211 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 1. Valur [...]
Art. 212 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 2. Valur da rendita / a. [...]
Art. 213 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 2. Valur da rendita / b. [...]
Art. 214 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Taxaziun / 3. Mument [...]
Art. 215 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / [...]
Art. 216 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / [...]
Art. 217 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Participaziun a l’avanzament / [...]
Art. 218 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da [...]
Art. 219 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da [...]
Art. 220 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Pajament da la pretensiun da [...]
Art. 221 - A. Relaziuns da proprietad / I. Cumposiziun
Art. 222 - A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 1. Cuminanza generala
Art. 223 - A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 2. Cuminanza limitada dals bains / a. [...]
Art. 224 - A. Relaziuns da proprietad / II. Bains cuminaivels / 2. Cuminanza limitada dals bains / b. Autras [...]
Art. 225 - A. Relaziuns da proprietad / III. Bains propris
Art. 226 - A. Relaziuns da proprietad / IV. Cumprova
Art. 227 - B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 1. Administraziun [...]
Art. 228 - B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 2. Administraziun [...]
Art. 229 - B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 3. Professiun u interpresa da la [...]
Art. 230 - B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 4. Refusa ed acceptaziun dad [...]
Art. 231 - B. Administraziun e disposiziun / I. Bains cuminaivels / 5. Responsabladad e custs [...]
Art. 232 - B. Administraziun e disposiziun / II. Bains propris
Art. 233 - C. Responsabladad vers terzas persunas / I. Debits integrals
Art. 234 - C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Agens debits
Art. 235 - D. Debits tranter consorts
Art. 236 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / I. Mument da la [...]
Art. 237 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / II. Attribuziun als bains [...]
Art. 238 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / III. Cumpensaziuns tranter bains [...]
Art. 239 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / IV. Part da la [...]
Art. 240 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / V. Determinaziun da la [...]
Art. 241 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Partiziun / 1. En cas da mort u en [...]
Art. 242 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VI. Partiziun / 2. En ils auters [...]
Art. 243 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 1. [...]
Art. 244 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 2. [...]
Art. 245 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 3. [...]
Art. 246 - E. Schliaziun da l’urden dals bains e liquidaziun / VII. Realisaziun da la partiziun / 4. [...]
Art. 247 - A. Administraziun, giudida e disposiziun / I. En general
Art. 248 - A. Administraziun, giudida e disposiziun / II. Cumprova
Art. 249 - B. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 250 - C. Debits tranter consorts
Art. 251 - D. Attribuziun en cas da cumproprietad
Art. 252 - 1A. Cumenzament da la relaziun da figlialanza en general
Art. 253 - 1B. ...
Art. 254 - -
Art. 255 - 1A. Presumziun
Art. 256 - 1B. Contestaziun / I. Dretg da purtar plant
Art. 256 - a1B. Contestaziun / II. Motiv dal plant / 1. Schendrada durant la lètg
Art. 256 - b1B. Contestaziun / II. Motiv dal plant / 2. Schendrada avant la lètg u durant la schliaziun da la [...]
Art. 256 - c1B. Contestaziun / III. Termin per purtar plant
Art. 257 - 1C. Coincidenza da duas presumziuns
Art. 258 - 1D. Plant dals geniturs
Art. 259 - 1E. Maridaglia dals geniturs
Art. 260 - 1A. Renconuschientscha / I. Cundiziuns e furma
Art. 260 - a1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 1. Dretg da purtar plant
Art. 260 - b1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 2. Motiv dal plant
Art. 260 - c1A. Renconuschientscha / II. Contestaziun / 3. Termin per purtar plant
Art. 261 - 1B. Plant da paternitad / I. Dretg da purtar plant
Art. 262 - 1B. Plant da paternitad / II. Presumziun
Art. 263 - 1B. Plant da paternitad / III. Termin per purtar plant
Art. 264 - 1A. Adopziun da persunas minorennas / I. Premissas generalas
Art. 264 - a1A. Adopziun da persunas minorennas / II. Adopziun cuminaivla
Art. 264 - b1A. Adopziun da persunas minorennas / III. Adopziun tras ina persuna suletta
Art. 264 - c1A. Adopziun da persunas minorennas / IV. Adopziun dal figliaster
Art. 264 - d1A. Adopziun da persunas minorennas / V. Differenza da vegliadetgna
Art. 265 - 1A. Adopziun da persunas minorennas / VI. Consentiment da l’uffant e da l’autoritad per [...]
Art. 265 - a1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 1. [...]
Art. 265 - b1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 2. [...]
Art. 265 - c1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 3. Desister dal [...]
Art. 265 - d1A. Adopziun da persunas minorennas / VII. Consentiment dals geniturs / 3. Desister dal [...]
Art. 266 - 1B. Adopziun da persunas maiorennas
Art. 267 - 1C. Effects / I. En general
Art. 267 - a1C. Effects / II. Num
Art. 267 - b1C. Effects / III. Dretg da burgais
Art. 268 - 1D. Procedura / I. En general
Art. 268 - a1D. Procedura / II. Examinaziun
Art. 268 - abis1D. Procedura / III. Audiziun da l’uffant
Art. 268 - ater1D. Procedura / IV. Represchentanza da l’uffant
Art. 268 - aquater1D. Procedura / V. Consideraziun da l’opiniun da confamigliars
Art. 268 - b1Dbis. Secret d’adopziun
Art. 268 - c1Dter. Infurmaziun davart l’adopziun, davart ils geniturs biologics e davart lur [...]
Art. 268 - d1Dquater. Post d’infurmaziun chantunal e servetschs da retschertga
Art. 268 - e1Dquinquies. Relaziuns persunalas cun ils geniturs biologics
Art. 269 - 1E. Contestaziun / I. Motivs / 1. Mancanza dal consentiment
Art. 269 - a1E. Contestaziun / I. Motivs / 2. Autras mancanzas
Art. 269 - b1E. Contestaziun / II. Termin per purtar plant
Art. 269 - c1F. Intermediaziun d’uffants adoptivs
Art. 270 - 1A. Num / I. Uffant da geniturs maridads
Art. 270 - a1A. Num / II. Uffant da geniturs betg maridads
Art. 270 - b1A. Num / III. Consentiment da l’uffant
Art. 271 - 1B. Dretg da burgais
Art. 272 - 1C. Obligaziuns vicendaivlas
Art. 273 - 1D. Relaziuns persunalas / I. Geniturs ed uffants / 1. Princip
Art. 274 - 1D. Relaziuns persunalas / I. Geniturs ed uffants / 2. Limits
Art. 274 - a1D. Relaziuns persunalas / II. Terzas persunas
Art. 275 - 1D. Relaziuns persunalas / III. Cumpetenza
Art. 275 - a1E. Infurmaziun e scleriment
Art. 276 - 1A. En general / I. Object e dimensiun
Art. 276 - a1A. En general / II. Precedenza da l’obligaziun da mantegniment envers in uffant [...]
Art. 277 - 1B. Durada
Art. 278 - 1C. Geniturs maridads
Art. 279 - 1D. Plant / I. Dretg da purtar plant
Art. 280 - -2841D. Plant / II. e III. ...
Art. 285 - 1D. Plant / IV. Fixaziun da la contribuziun da mantegniment / 1. Contribuziun dals [...]
Art. 285 - a1D. Plant / IV. Fixaziun da la contribuziun da mantegniment / 2. Autras prestaziuns destinadas al [...]
Art. 286 - 1D. Plant / V. Midada da las relaziuns / 1. En general
Art. 286 - a1D. Plant / V. Midada da las relaziuns / 2. Cas da mancanza
Art. 287 - 1E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / I. Prestaziuns [...]
Art. 287 - a1E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / II. Cuntegn dal contract da [...]
Art. 288 - 1E. Contracts davart l’obligaziun da mantegniment / III. Indemnisaziun en [...]
Art. 289 - 1F. Adempliment / I. Creditur
Art. 290 - 1F. Adempliment / II. Execuziun / 1. Agid d’incasso
Art. 291 - 1F. Adempliment / II. Execuziun / 2. Avis als debiturs
Art. 292 - 1F. Adempliment / III. Garanzia
Art. 293 - 1G. Dretg public
Art. 294 - 1H. Geniturs da tgira
Art. 295 - 1J. Dretgs da la mamma betg maridada
Art. 296 - 1A. Princips
Art. 297 - 1Abis. Mort d’in genitur
Art. 298 - 1Ater. Divorzi ed autras proceduras matrimonialas
Art. 298 - a1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / I. Decleraziun cuminaivla dals [...]
Art. 298 - b1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / II. Decisiun da l’autoritad per la [...]
Art. 298 - c1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / III. Plant da [...]
Art. 298 - d1Aquater. Renconuschientscha e sentenzia da paternitad / IV. Midada da las [...]
Art. 298 - e1Aquinquies. Midada da las relaziuns suenter l’adopziun da figliasters en communitads da vita [...]
Art. 299 - 1Asexies. Madrastra u padraster
Art. 300 - 1Asepties. Geniturs da tgira
Art. 301 - 1B. Cuntegn / I. En general
Art. 301 - a1B. Cuntegn / II. Determinaziun dal lieu da dimora
Art. 302 - 1B. Cuntegn / III. Educaziun
Art. 303 - 1B. Cuntegn / IV. Educaziun religiusa
Art. 304 - 1B. Cuntegn / V. Represchentanza / 1. Vers terzas persunas / a. En general
Art. 305 - 1B. Cuntegn / V. Represchentanza / 1. Vers terzas persunas / b. Posiziun giuridica da [...]
Art. 306 - 1B. Cuntegn / V. Represchentanza / 2. Entaifer la cuminanza famigliara
Art. 307 - 1C. Protecziun dals uffants / I. Mesiras adattadas
Art. 308 - 1C. Protecziun dals uffants / II. Curatella
Art. 309 - -
Art. 310 - 1C. Protecziun dals uffants / III. Aboliziun dal dretg da decider davart il lieu da [...]
Art. 311 - 1C. Protecziun dals uffants / IV. Retratga da la tgira genituriala / 1. [...]
Art. 312 - 1C. Protecziun dals uffants / IV. Retratga da la tgira genituriala / 2. Cun il consentiment dals [...]
Art. 313 - 1C. Protecziun dals uffants / V. Midada da las relaziuns
Art. 314 - 1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 1. En general
Art. 314 - a1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 2. Audiziun da l’uffant
Art. 314 - abis1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 3. Represchentanza da [...]
Art. 314 - b1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 4. Plazzament en in institut serrà u en ina clinica [...]
Art. 314 - c1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 5. Dretgs d’annunzia
Art. 314 - d1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 6. Obligaziuns d’annunzia
Art. 314 - e1C. Protecziun dals uffants / VI. Procedura / 7. Cooperaziun ed agid uffizial
Art. 315 - 1C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 1. En general
Art. 315 - a1C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 2. En proceduras da dretg matrimonial / a. [...]
Art. 315 - b1C. Protecziun dals uffants / VII. Cumpetenza / 2. En proceduras da dretg matrimonial / b. Midadas [...]
Art. 316 - 1C. Protecziun dals uffants / VIII. Surveglianza dals uffants confidads
Art. 317 - 1C. Protecziun dals uffants / IX. Collavuraziun en la protecziun da la [...]
Art. 318 - 1A. Administraziun
Art. 319 - 1B. Utilisaziun dals retgavs
Art. 320 - 1C. Consumaziun parziala da la facultad da l’uffant
Art. 321 - 1D. Facultad libra da l’uffant / I. Donaziuns
Art. 322 - 1D. Facultad libra da l’uffant / II. Part obligatorica
Art. 323 - 1D. Facultad libra da l’uffant / III. Acquist tras la lavur, facultad [...]
Art. 324 - 1E. Protecziun da la facultad da l’uffant / I. Mesiras adattadas
Art. 325 - 1E. Protecziun da la facultad da l’uffant / II. Retratga da [...]
Art. 326 - 1F. Fin da l’administraziun / I. Restituziun
Art. 327 - 1F. Fin da l’administraziun / II. Responsabladad
Art. 327 - a A. Princip
Art. 327 - b B. Posiziun giuridica / I. Da l’uffant
Art. 327 - c B. Posiziun giuridica / II. Da l’avugà
Art. 328 - 1A. Persunas che han in’obligaziun da sustegn
Art. 329 - B. Dimensiun e far valair il sustegn
Art. 330 - C. Mantegniment d’uffants chattads
Art. 331 - A. Premissa
Art. 332 - B. Effect / I. Urden da chasa e provediment
Art. 333 - B. Effect / II. Responsabladad
Art. 334 - 1B. Effect / III. Pretensiun dals uffants e dals biadis / 1. Premissas
Art. 334 - bis1B. Effect / III. Pretensiun dals uffants e dals biadis / 2. Far valair il [...]
Art. 335 - A. Fundaziuns da famiglia
Art. 336 - B. Indivisiuns / I. Constituziun / 1. Cundiziuns
Art. 337 - B. Indivisiuns / I. Constituziun / 2. Furma
Art. 338 - B. Indivisiuns / II. Durada
Art. 339 - B. Indivisiuns / III. Effect / 1. Spezia d’indivisiun
Art. 340 - B. Indivisiuns / III. Effect / 2. Direcziun e represchentanza / a. En general
Art. 341 - B. Indivisiuns / III. Effect / 2. Direcziun e represchentanza / b. Cumpetenza dal [...]
Art. 342 - B. Indivisiuns / III. Effect / 3. Bains cuminaivels e facultad persunala
Art. 343 - B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 1. Motivs
Art. 344 - B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 2. Desditga, insolvenza, maridaglia
Art. 345 - B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 3. Mort d’in commember
Art. 346 - B. Indivisiuns / IV. Dissoluziun / 4. Moda da parter
Art. 347 - B. Indivisiuns / V. Indivisiun cun participaziun al gudogn / 1. Cuntegn
Art. 348 - B. Indivisiuns / V. Indivisiun cun participaziun al gudogn / 2. Motivs spezials da [...]
Art. 359 - -
Art. 360 - A. Princip
Art. 361 - B. Constituziun e revocaziun / I. Constituziun
Art. 362 - B. Constituziun e revocaziun / II. Revocaziun
Art. 363 - C. Constataziun da la valaivladad ed acceptaziun
Art. 364 - D. Interpretaziun e cumplettaziun
Art. 365 - E. Adempliment
Art. 366 - F. Indemnisaziun e spesas
Art. 367 - G. Desditga
Art. 368 - H. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 369 - I. Recuperaziun da l’abilitad da giuditgar
Art. 370 - A. Princip
Art. 371 - B. Constituziun e revocaziun
Art. 372 - C. Cumenzament da l’inabilitad da giuditgar
Art. 373 - D. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 374 - A. Premissas e dimensiun dal dretg da represchentanza
Art. 375 - B. Execuziun dal dretg da represchentanza
Art. 376 - C. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 377 - A. Plan da tractament
Art. 378 - B. Persuna cun dretg da represchentanza
Art. 379 - C. Cas urgents
Art. 380 - D. Tractament d’in disturbi psichic
Art. 381 - E. Intervenziun da l’autoritad per la protecziun da creschids
Art. 382 - A. Contract d’assistenza
Art. 383 - B. Restricziun da la libertad da sa mover / I. Premissas
Art. 384 - B. Restricziun da la libertad da sa mover / II. Protocollaziun ed infurmaziun
Art. 385 - B. Restricziun da la libertad da sa mover / III. Intervenziun da l’autoritad per la [...]
Art. 386 - C. Protecziun da la persunalitad
Art. 387 - D. Surveglianza dals instituts da dimora e da tgira
Art. 388 - A. Intent
Art. 389 - B. Subsidiaritad e commensurabladad
Art. 390 - A. Premissas
Art. 391 - B. Champs d’incumbensa
Art. 392 - C. Renunzia ad ina curatella
Art. 393 - A. Curatella accumpagnada
Art. 394 - B. Curatella da represchentanza / I. En general
Art. 395 - B. Curatella da represchentanza / II. Administraziun da facultad
Art. 396 - C. Curatella participativa
Art. 397 - D. Cumbinaziun da curatellas
Art. 398 - E. Curatella cumplessiva
Art. 399 - 1 Tenor la lescha finescha la curatella cun la mort da la persuna [...]
Art. 400 - A. Nominaziun / I. Premissas generalas
Art. 401 - A. Nominaziun / II. Giavischs da la persuna pertutgada u da persunas da sia [...]
Art. 402 - A. Nominaziun / III. Surdada da l’uffizi a pliras persunas
Art. 403 - B. Impediment e collisiun d’interess
Art. 404 - C. Indemnisaziun e spesas
Art. 405 - A. Surpigliada da l’uffizi
Art. 406 - B. Relaziun cun la persuna pertutgada
Art. 407 - C. Agen agir da la persuna pertutgada
Art. 408 - D. Administraziun da la facultad / I. Incumbensas
Art. 409 - D. Administraziun da la facultad / II. Imports a libra disposiziun
Art. 410 - D. Administraziun da la facultad / III. Quint
Art. 411 - E. Rapport
Art. 412 - F. Affars particulars
Art. 413 - G. Duair da diligenza ed obligaziun da discreziun
Art. 414 - H. Midada da las relaziuns
Art. 415 - A. Revisiun dal quint ed examinaziun dal rapport
Art. 416 - B. Affars che dovran in consentiment / I. Tenor la lescha
Art. 417 - B. Affars che dovran in consentiment / II. Sin prescripziun
Art. 418 - B. Affars che dovran in consentiment / III. Mancanza dal consentiment
Art. 419 - Cunter acziuns u omissiuns dal procuratur sco er d’ina terza persuna u d’in post, al [...]
Art. 420 - Sch’il consort, il partenari registrà, ils geniturs, in descendent, in fragliun, il partenari [...]
Art. 421 - A. Tenor la lescha
Art. 422 - B. Relaschada / I. Sin dumonda dal procuratur
Art. 423 - B. Relaschada / II. Ulteriurs cas
Art. 424 - C. Cuntinuaziun dals affars
Art. 425 - D. Rapport final e quint final
Art. 426 - A. Las mesiras / I. Plazzament per il tractament u per l’assistenza
Art. 427 - A. Las mesiras / II. Retenziun da persunas entradas voluntarmain
Art. 428 - B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / I. Autoritad per la protecziun da [...]
Art. 429 - B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / II. Medis / 1. Cumpetenza
Art. 430 - B. Cumpetenza per il plazzament e per la relaschada / II. Medis / 2. Procedura
Art. 431 - C. Examinaziun periodica
Art. 432 - D. Persuna da confidenza
Art. 433 - E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / I. Plan da tractament
Art. 434 - E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / II. Tractament senza [...]
Art. 435 - E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / III. Cas [...]
Art. 436 - E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / IV. Discurs [...]
Art. 437 - E. Mesiras medicalas en cas d’in disturbi psichic / V. Dretg chantunal
Art. 438 - F. Mesiras per restrenscher la libertad da sa mover
Art. 439 - G. Appellaziun a la dretgira
Art. 440 - A. Autoritad per la protecziun da creschids
Art. 441 - B. Autoritad da surveglianza
Art. 442 - C. Cumpetenza locala
Art. 443 - A. Dretgs ed obligaziuns d’annunzia
Art. 444 - B. Examinaziun da la cumpetenza
Art. 445 - C. Mesiras preventivas
Art. 446 - D. Princips da procedura
Art. 447 - E. Audiziun
Art. 448 - F. Obligaziun da cooperar ed agid uffizial
Art. 449 - G. Expertisa en in institut
Art. 449 - a H. Ordinaziun d’ina represchentanza
Art. 449 - c J. Obligaziun d’annunzia
Art. 450 - A. Object dal recurs e cumpetenza da far recurs
Art. 450 - a B. Motivs da recurs
Art. 450 - c D. Effect suspensiv
Art. 450 - d E. Consultaziun da l’instanza precedenta e reponderaziun
Art. 450 - e F. Disposiziuns spezialas en cas d’in plazzament per motivs da [...]
Art. 450 - -
Art. 450 - -
Art. 451 - A. Obligaziun da discreziun ed infurmaziun
Art. 452 - B. Effect da las mesiras envers terzas persunas
Art. 453 - C. Obligaziun da collavurar
Art. 454 - A. Princip
Art. 455 - B. Surannaziun
Art. 456 - C. Responsabladad tenor il dretg da mandat C. Responsabladad tenor il dretg da [...]
Art. 457 - A. Ertavels parents / I. Descendents
Art. 458 - A. Ertavels parents / II. Tschep dals geniturs
Art. 459 - A. Ertavels parents / III. Tschep dals tats
Art. 460 - 1A. Ertavels parents / IV. Ultims ertavels
Art. 461 - -
Art. 462 - 1B. Consort survivent e partenari registrà survivent
Art. 465 - 1C. ...
Art. 466 - 1D. Chantun e vischnanca
Art. 467 - A. Disposiziun testamentara
Art. 468 - 1B. Contract d’ierta
Art. 469 - C. Disposiziuns manglusas
Art. 470 - A. Part disponibla / I. Dimensiun da la cumpetenza da disponer
Art. 471 - 1A. Part disponibla / II. Part obligatorica
Art. 472 - 1A. Part disponibla / III. ...
Art. 473 - A. Part disponibla / IV. Favurisaziun dal consort survivent
Art. 474 - A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 1. Deducziun dals [...]
Art. 475 - A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 2. Donaziuns tranter [...]
Art. 476 - A. Part disponibla / V. Calculaziun da la part disponibla / 3. Pretensiuns [...]
Art. 477 - B. Dischertaziun / I. Motivs
Art. 478 - B. Dischertaziun / II. Effect
Art. 479 - B. Dischertaziun / III. Chargia da cumprova
Art. 480 - B. Dischertaziun / IV. Dischertaziun d’ina persuna insolventa
Art. 481 - A. En general
Art. 482 - B. Cundiziuns e pretensiuns
Art. 483 - C. Instituziun dals ertavels
Art. 484 - D. Legat / I. Cuntegn
Art. 485 - D. Legat / II. Obligaziun dal debitur
Art. 486 - D. Legat / III. Relaziun cun l’ierta
Art. 487 - E. Disposiziun substitutiva
Art. 488 - F. Instituziun d’ertavels posteriurs / I. Designaziun da l’ertavel [...]
Art. 489 - F. Instituziun d’ertavels posteriurs / II. Mument da la surdada
Art. 490 - F. Instituziun d’ertavels posteriurs / III. Garanzias
Art. 491 - F. Instituziun d’ertavels posteriurs / IV. Posiziun giuridica / 1. Da l’emprim [...]
Art. 492 - F. Instituziun d’ertavels posteriurs / IV. Posiziun giuridica / 2. Da l’ertavel [...]
Art. 492 - a1F. Instituziun d’ertavels posteriurs / V. Descendents inabels da [...]
Art. 493 - G. Fundaziuns
Art. 494 - H. Contracts d’ierta / I. Instituziun dals ertavels e legat
Art. 495 - H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 1. Impurtanza
Art. 496 - H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 2. Crudada da la [...]
Art. 497 - H. Contracts d’ierta / II. Renunzia a l’ierta / 3. Dretgs dals crediturs [...]
Art. 498 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 1. En general
Art. 499 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / a. Furma da [...]
Art. 500 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / b. Cooperaziun dal [...]
Art. 501 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / c. Cooperaziun da las [...]
Art. 502 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / d. Disponer senza leger [...]
Art. 503 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / e. Persunas che [...]
Art. 504 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 2. Disposiziun publica / f. Tegnair en salv la [...]
Art. 505 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 3. Disposiziun scritta a maun
Art. 506 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / a. [...]
Art. 507 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / b. [...]
Art. 508 - A. Disposiziuns testamentaras / I. Constituziun / 4. Disposiziun a bucca / c. Perdita da la [...]
Art. 509 - A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 1. Revocaziun
Art. 510 - A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 2. Destrucziun
Art. 511 - A. Disposiziuns testamentaras / II. Revocaziun e destrucziun / 3. Disposiziun [...]
Art. 512 - B. Contract d’ierta / I. Constituziun
Art. 513 - B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 1. Tranter vivs / a. Tras contract e tras disposiziun [...]
Art. 514 - B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 1. Tranter vivs / b. Tras retratga dal [...]
Art. 515 - B. Contract d’ierta / II. Aboliziun / 2. L’ertavel mora avant il [...]
Art. 516 - C. Restricziun dal dretg da disponer
Art. 517 - A. Surdada da l’incumbensa
Art. 518 - B. Cuntegn da l’incumbensa
Art. 519 - A. Plant da nunvalaivladad / I. Inabilitad da disponer, voluntad manglusa, illegalitad u [...]
Art. 520 - A. Plant da nunvalaivladad / II. Mancanzas formalas / 1. En general
Art. 520 - a1A. Plant da nunvalaivladad / II. Mancanzas formalas / 2. En cas d’ina disposiziun [...]
Art. 521 - A. Plant da nunvalaivladad / III. Surannaziun
Art. 522 - B. Plant da reducziun / I. Premissas / 1. En general
Art. 523 - B. Plant da reducziun / I. Premissas / 2. Favurisaziun da l’ertavel cun dretg sin la part [...]
Art. 524 - B. Plant da reducziun / I. Premissas / 3. Dretgs dals crediturs
Art. 525 - B. Plant da reducziun / II. Effect / 1. Reducziun en general
Art. 526 - B. Plant da reducziun / II. Effect / 2. Legat d’ina chaussa singula
Art. 527 - B. Plant da reducziun / II. Effect / 3. Disposiziuns tranter vivs / a. Cas
Art. 528 - B. Plant da reducziun / II. Effect / 3. Disposiziuns tranter vivs / b. [...]
Art. 529 - B. Plant da reducziun / II. Effect / 4. Pretensiuns d’assicuranzas
Art. 530 - B. Plant da reducziun / II. Effect / 5. Giudida e rentas
Art. 531 - 1B. Plant da reducziun / II. Effect / 6. Instituziun posteriura d’ertavels
Art. 532 - B. Plant da reducziun / III. Realisaziun
Art. 533 - B. Plant da reducziun / IV. Surannaziun
Art. 534 - A. Transferiment tranter vivs
Art. 535 - B. Gulivaziun en cas da renunzia a l’ierta / I. Reducziun
Art. 536 - B. Gulivaziun en cas da renunzia a l’ierta / II. Restituziun
Art. 537 - A. Premissa da vart dal testader
Art. 538 - B. Lieu da l’avertura
Art. 539 - C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 1. Capacitad [...]
Art. 540 - C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 2. Indignitad d’ertar / [...]
Art. 541 - C. Premissas da vart da l’ertavel / I. Abilitad d’ertar / 2. Indignitad d’ertar / [...]
Art. 542 - C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 1. Sco [...]
Art. 543 - C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 2. Sco [...]
Art. 544 - C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 3. [...]
Art. 545 - C. Premissas da vart da l’ertavel / II. Surviver la successiun d’ierta / 4. Ertavels [...]
Art. 546 - D. Spariziun / I. Ertar d’ina persuna sparida / 1. Successiun d’ierta cunter [...]
Art. 547 - D. Spariziun / I. Ertar d’ina persuna sparida / 2. Annullaziun da la spariziun e restituziun [...]
Art. 548 - D. Spariziun / II. Dretg d’ertar dal sparì
Art. 549 - D. Spariziun / III. Relaziun tranter ils dus cas
Art. 550 - D. Spariziun / IV. Procedura d’uffizi
Art. 551 - A. En general
Art. 552 - B. Sigillaziun da l’ierta
Art. 553 - C. Inventari
Art. 554 - D. Administraziun da l’ierta / I. En general
Art. 555 - D. Administraziun da l’ierta / II. En cas d’ertavels [...]
Art. 556 - E. Avertura dal testament / I. Obligaziun da consegna
Art. 557 - E. Avertura dal testament / II. Avertura
Art. 558 - E. Avertura dal testament / III. Communicaziun als participads
Art. 559 - E. Avertura dal testament / IV. Consegna da l’ierta
Art. 560 - A. Acquist / I. Ertavels
Art. 561 - 1A. Acquist / II. ...
Art. 562 - A. Acquist / III. Legataris / 1. Acquist dal legat
Art. 563 - A. Acquist / III. Legataris / 2. Object dal legat
Art. 564 - A. Acquist / III. Legataris / 3. Relaziun tranter creditur e legatari
Art. 565 - A. Acquist / III. Legataris / 4. Reducziun
Art. 566 - B. Refusa / I. Decleraziun / 1. Dretg da refusar
Art. 567 - B. Refusa / I. Decleraziun / 2. Limitaziun temporala / a. En general
Art. 568 - B. Refusa / I. Decleraziun / 2. Limitaziun temporala / b. En cas d’ina [...]
Art. 569 - B. Refusa / I. Decleraziun / 3. Transiziun dal dretg da refusar
Art. 570 - B. Refusa / I. Decleraziun / 4. Furma
Art. 571 - B. Refusa / II. Perdita dal dretg da refusar
Art. 572 - B. Refusa / III. Refusa d’in cunertavel
Art. 573 - B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 1. En general
Art. 574 - B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 2. Dretg dal consort [...]
Art. 575 - B. Refusa / IV. Refusa tras tut ils ertavels ils pli proxims / 3. Refusa a favur d’ertavels [...]
Art. 576 - B. Refusa / V. Prolungaziun dal termin
Art. 577 - B. Refusa / VI. Refusa d’in legat
Art. 578 - B. Refusa / VII. Protecziun dals dretgs dals crediturs da l’ertavel
Art. 579 - B. Refusa / VIII. Responsabladad en cas da la refusa
Art. 580 - A. Premissa
Art. 581 - B. Procedura / I. Inventari
Art. 582 - B. Procedura / II. Clom da quints
Art. 583 - B. Procedura / III. Inscripziun d’uffizi
Art. 584 - B. Procedura / IV. Resultat
Art. 585 - C. Relaziun dals ertavels durant l’inventarisaziun / I. Administraziun
Art. 586 - C. Relaziun dals ertavels durant l’inventarisaziun / II. Scussiun, process, [...]
Art. 587 - D. Effects / I. Termin per far la decleraziun
Art. 588 - D. Effects / II. Decleraziun
Art. 589 - D. Effects / III. Consequenzas da l’acceptaziun cun l’inventari public / 1. [...]
Art. 590 - D. Effects / III. Consequenzas da l’acceptaziun cun l’inventari public / 2. [...]
Art. 591 - E. Responsabladad pervia da cauziuns
Art. 592 - F. Acquist a favur da la communitad
Art. 593 - A. Premissa / I. Dumonda d’in ertavel
Art. 594 - A. Premissa / II. Dumonda dals crediturs dal testader
Art. 595 - B. Procedura / I. Administraziun
Art. 596 - B. Procedura / II. Liquidaziun ordinaria
Art. 597 - B. Procedura / III. Liquidaziun tras l’uffizi da concurs
Art. 598 - A. Premissa
Art. 599 - B. Effect
Art. 600 - C. Surannaziun
Art. 601 - D. Plant dal legatari
Art. 602 - A. Effects da la successiun d’ierta / I. Cuminanza dals ertavels
Art. 603 - A. Effects da la successiun d’ierta / II. Responsabladad dals ertavels
Art. 604 - B. Dretg da partiziun
Art. 605 - C. Suspensiun da la partiziun
Art. 606 - D. Dretgs dals cussedents
Art. 607 - A. En general
Art. 608 - B. Reglas da parter / I. Disposiziun dal testader
Art. 609 - B. Reglas da parter / II. Cooperaziun da l’autoritad
Art. 610 - C. Realisaziun da la partiziun / I. Egualitad dals ertavels
Art. 611 - C. Realisaziun da la partiziun / II. Furmaziun da parts
Art. 612 - C. Realisaziun da la partiziun / III. Attribuziun e vendita da singulas [...]
Art. 612 - a1C. Realisaziun da la partiziun / IV. Attribuziun da l’abitaziun e da la rauba da chasa al [...]
Art. 613 - D. Objects spezials / I. Chaussas che tutgan ensemen, scrittiras da la famiglia
Art. 613 - a1D. Objects spezials / I.bis Inventari agricul
Art. 614 - D. Objects spezials / II. Pretensiuns dal testader vers l’ertavel
Art. 615 - D. Objects spezials / III. Chaussas da l’ierta impegnadas
Art. 616 - -
Art. 617 - 1D. Objects spezials / IV. Bains immobigliars / 1. Surpigliada / a. Valur [...]
Art. 618 - D. Objects spezials / IV. Bains immobigliars / 1. Surpigliada / b. Procedura da [...]
Art. 619 - 1D. Objects spezials / V. Manaschis agriculs e bains immobigliars agriculs
Art. 626 - A. Obligaziun da gulivar
Art. 627 - B. Gulivaziun en cas ch’ertavels crodan davent
Art. 628 - C. Moda da calculaziun / I. Bittar en u metter a quint
Art. 629 - C. Moda da calculaziun / II. Donaziuns che surpassan la part d’ierta
Art. 630 - C. Moda da calculaziun / III. Moda da calcular
Art. 631 - D. Custs d’educaziun
Art. 632 - E. Regals occasiunals
Art. 633 - -
Art. 634 - A. Conclusiun dal contract / I. Contract da partiziun
Art. 635 - A. Conclusiun dal contract / II. Contract davart parts d’ierta
Art. 636 - A. Conclusiun dal contract / III. Contracts avant la successiun d’ierta
Art. 637 - B. Responsabladad dals ertavels tranter els / I. Garanzia per las parts
Art. 638 - B. Responsabladad dals ertavels tranter els / II. Contestaziun da la partiziun
Art. 639 - C. Responsabladad vers terzas persunas / I. Responsabladad solidarica
Art. 640 - C. Responsabladad vers terzas persunas / II. Regress sin ils cunertavels C. Responsabladad vers [...]
Art. 641 - A. Cuntegn dal dretg da proprietad / I. En general
Art. 641 - a1A. Cuntegn dal dretg da proprietad / II. Animals
Art. 642 - B. Extensiun da la proprietad / I. Parts integralas
Art. 643 - B. Extensiun da la proprietad / II. Fritgs natirals
Art. 644 - B. Extensiun da la proprietad / III. Parts accessoricas / 1. Circumscripziun
Art. 645 - B. Extensiun da la proprietad / III. Parts accessoricas / 2. Exclusiun
Art. 646 - C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 1. Relaziun tranter ils [...]
Art. 647 - 1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 2. Urden d’utilisaziun e [...]
Art. 647 - a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 3. Acts administrativs ordinaris
Art. 647 - b1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 4. Acts administrativs pli [...]
Art. 647 - c1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / a. [...]
Art. 647 - d1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / b. [...]
Art. 647 - e1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 5. Mesiras architectonicas / c. Che servan a [...]
Art. 648 - 1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 6. Disponer da la chaussa
Art. 649 - 1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 7. Purtar ils custs e las [...]
Art. 649 - a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 8. Obligaziun da regulaziuns e remartga en il [...]
Art. 649 - b1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 9. Exclusiun da la cuminanza / a. [...]
Art. 649 - c1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 9. Exclusiun da la cuminanza / b. Possessurs [...]
Art. 650 - 1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / a. Dretg da [...]
Art. 651 - C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / b. Maniera da [...]
Art. 651 - a1C. Proprietad collectiva / I. Cumproprietad / 10. Schliaziun / c. Animals da [...]
Art. 652 - C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 1. Premissa
Art. 653 - C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 2. Effect
Art. 654 - C. Proprietad collectiva / II. Proprietad cuminaivla / 3. Schliaziun
Art. 654 - a1C. Proprietad collectiva / III. Proprietad collectiva vi da manaschis agriculs e vi da bains [...]
Art. 655 - 1A. Object / I. Bains immobigliars
Art. 655 - a1A. Object / II. Proprietad dependenta
Art. 656 - B. Acquist / I. Inscripziun
Art. 657 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 1. Transferiment
Art. 658 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 2. Appropriaziun
Art. 659 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 3. Furmaziun da nov terren
Art. 660 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / a. En [...]
Art. 660 - a1B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / b. Spustaments [...]
Art. 660 - b1B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 4. Spustament da terren / c. Nova determinaziun dals [...]
Art. 661 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / a. Acquist tras giudida [...]
Art. 662 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / b. Acquist tras giudida [...]
Art. 663 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 5. Acquist tras giudida / c. Termins
Art. 664 - B. Acquist / II. Modas d’acquistar / 6. Chaussas senza patrun e chaussas [...]
Art. 665 - B. Acquist / III. Dretg sin l’inscripziun
Art. 666 - C. Perdita
Art. 666 - a1D. Mesiras giudizialas / I. Proprietari nunchattabel
Art. 666 - b1D. Mesiras giudizialas / II. Absenza dals organs prescrits
Art. 667 - A. Cuntegn / I. Dimensiun
Art. 668 - A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 1. Moda da marcar ils cunfins
Art. 669 - A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 2. Obligaziun da metter terms
Art. 670 - A. Cuntegn / II. Cunfinaziun / 3. Cumproprietad vi da terminaziuns
Art. 671 - A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / a. Relaziun da [...]
Art. 672 - A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / b. [...]
Art. 673 - A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 1. Funs e material / c. Attribuziun da la [...]
Art. 674 - A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 2. Construcziuns che tanschan sin in bain [...]
Art. 675 - A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 3. Dretg da [...]
Art. 676 - A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 4. Conducts
Art. 677 - A. Cuntegn / III. Construcziuns sin il bain immobigliar / 5. Construcziuns [...]
Art. 678 - A. Cuntegn / IV. Plantaziuns sin il bain immobigliar
Art. 679 - A. Cuntegn / V. Responsabladad dal proprietari d’in bain immobigliar / 1. En cas ch’il [...]
Art. 679 - a1A. Cuntegn / V. Responsabladad dal proprietari d’in bain immobigliar / 2. En cas d’ina [...]
Art. 680 - B. Restricziuns / I. En general
Art. 681 - 1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 1. [...]
Art. 681 - a1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 2. [...]
Art. 681 - b1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 3. [...]
Art. 682 - 1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 4. En [...]
Art. 682 - a1B. Restricziuns / II. Restricziuns dal dretg d’alienar; dretgs da precumpra legals / 5. [...]
Art. 683 - -
Art. 684 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 1. Immissiuns exageradas
Art. 685 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 2. Chavar e construir / a. Regla
Art. 686 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 2. Chavar e construir / b. Prescripziuns [...]
Art. 687 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 3. Plantas / a. Regla
Art. 688 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 3. Plantas / b. Prescripziuns [...]
Art. 689 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 4. Deflussiun da l’aua
Art. 690 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 5. Drenaschas
Art. 691 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / a. Obligaziun da [...]
Art. 692 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / b. Protecziun dals interess dal [...]
Art. 693 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 6. Conducts / c. Midada da las [...]
Art. 694 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / a. Passadi [...]
Art. 695 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / b. Auters dretgs da [...]
Art. 696 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 7. Dretgs da passadi / c. Remartga en il register [...]
Art. 697 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 8. Far saiv
Art. 698 - B. Restricziuns / III. Dretg da vischinanza / 9. Obligaziun da mantegniment
Art. 699 - B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 1. Access
Art. 700 - B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 2. Allontanament da chaussas e [...]
Art. 701 - B. Restricziuns / IV. Dretg d’access e da defensiun / 3. Defensiun cunter privels e cunter [...]
Art. 702 - B. Restricziuns / V. Restricziuns da dretg public / 1. En general
Art. 703 - 1B. Restricziuns / V. Restricziuns da dretg public / 2. Meglieraziuns dal terren
Art. 704 - C. Funtaunas e bigls / I. Proprietad e dretgs vi da funtaunas
Art. 705 - C. Funtaunas e bigls / II. Deviaziun da funtaunas
Art. 706 - C. Funtaunas e bigls / III. Funtaunas tagliadas giu / 1. Indemnisaziun
Art. 707 - C. Funtaunas e bigls / III. Funtaunas tagliadas giu / 2. Restabiliment
Art. 708 - C. Funtaunas e bigls / IV. Funtaunas cuminaivlas
Art. 709 - C. Funtaunas e bigls / V. Utilisaziun da funtaunas
Art. 710 - C. Funtaunas e bigls / VI. Funtaunas necessarias
Art. 711 - C. Funtaunas e bigls / VII. Obligaziun da ceder / 1. Aua
Art. 712 - C. Funtaunas e bigls / VII. Obligaziun da ceder / 2. Terren
Art. 712 - a A. Cuntegn ed object / I. Cuntegn
Art. 712 - b A. Cuntegn ed object / II. Object
Art. 712 - c A. Cuntegn ed object / III. Disposiziun
Art. 712 - d B. Constituziun e fin / I. Act da constituziun
Art. 712 - e B. Constituziun e fin / II. Repartiziun da las localitads e quotas da valur
Art. 712 - f B. Constituziun e fin / III. Fin
Art. 712 - g C. Administraziun ed utilisaziun / I. Disposiziuns applitgablas
Art. 712 - h C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 1. Definiziun e [...]
Art. 712 - i C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 2. Garanzia da las [...]
Art. 712 - k C. Administraziun ed utilisaziun / II. Expensas e grevezzas cuminaivlas / 2. Garanzia da las [...]
Art. 712 - l C. Administraziun ed utilisaziun / III. Abilitad d’agir da la cuminanza
Art. 712 - m D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 1. Cumpetenza e stadi [...]
Art. 712 - n D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 2. Convocaziun e [...]
Art. 712 - o D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 3. Execuziun dal dretg da [...]
Art. 712 - p D. Organisaziun / I. Radunanza dals proprietaris en condomini / 4. Abilitad da [...]
Art. 712 - q D. Organisaziun / II. L’administratur / 1. Nominaziun
Art. 712 - r D. Organisaziun / II. L’administratur / 2. Revocaziun
Art. 712 - s D. Organisaziun / II. L’administratur / 3. Incumbensas / a. Execuziun da las disposiziuns e [...]
Art. 712 - t D. Organisaziun / II. L’administratur / 3. Incumbensas / b. Represchentanza vers [...]
Art. 713 - A. Object
Art. 714 - B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 1. Transiziun da la proprietad
Art. 715 - B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 2. Resalva da la proprietad / a. En [...]
Art. 716 - B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 2. Resalva da la proprietad / b. En cas da [...]
Art. 717 - B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 3. Acquisiziun senza possess
Art. 718 - B. Modas d’acquistar / II. Appropriaziun / 1. Chaussas senza patrun
Art. 719 - B. Modas d’acquistar / II. Appropriaziun / 2. Animals senza patrun
Art. 720 - B. Modas d’acquistar / III. Chat / 1. Publicaziun, retschertga dal proprietari / a. En [...]
Art. 720 - a1B. Modas d’acquistar / III. Chat / 1. Publicaziun, retschertga dal proprietari / b. En cas [...]
Art. 721 - B. Modas d’acquistar / III. Chat / 2. Conservaziun ed ingiant public
Art. 722 - B. Modas d’acquistar / III. Chat / 3. Acquisiziun da proprietad, [...]
Art. 723 - B. Modas d’acquistar / III. Chat / 4. Stgazi
Art. 724 - B. Modas d’acquistar / III. Chat / 5. Objects da valur scientifica
Art. 725 - B. Modas d’acquistar / IV. Chaussas manadas natiers
Art. 726 - B. Modas d’acquistar / V. Elavuraziun
Art. 727 - B. Modas d’acquistar / VI. Uniun e maschaida
Art. 728 - B. Modas d’acquistar / VII. Acquist tras giudida
Art. 729 - C. Perdita
Art. 730 - A. Object
Art. 731 - B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 732 - 1B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. Act giuridic
Art. 733 - B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 3. Servitut sin l’agen bain [...]
Art. 734 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 1. En general
Art. 735 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Reuniun dals bains [...]
Art. 736 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 3. Tras il derschader
Art. 737 - C. Cuntegn / I. Dimensiun / 1. En general
Art. 738 - C. Cuntegn / I. Dimensiun / 2. Tenor l’inscripziun
Art. 739 - C. Cuntegn / I. Dimensiun / 3. En cas da novs basegns
Art. 740 - C. Cuntegn / I. Dimensiun / 4. Tenor il dretg chantunal e tenor l’isanza [...]
Art. 740 - a1C. Cuntegn / I. Dimensiun / 5. En cas da plirs autorisads
Art. 741 - C. Cuntegn / II. Grevezza da mantegniment
Art. 742 - C. Cuntegn / III. Dischlocaziun da la servitut
Art. 743 - 1C. Cuntegn / IV. Partiziun d’in bain immobigliar
Art. 744 - -
Art. 745 - A. Giudida / I. Object
Art. 746 - A. Giudida / II. Constituziun / 1. En general
Art. 747 - 1A. Giudida / II. Constituziun / 2. ...
Art. 748 - A. Giudida / III. Extincziun / 1. Motivs
Art. 749 - A. Giudida / III. Extincziun / 2. Durada
Art. 750 - A. Giudida / III. Extincziun / 3. Remplazzament en cas d’extincziun
Art. 751 - A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / a. Obligaziun
Art. 752 - A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / b. Responsabladad
Art. 753 - A. Giudida / III. Extincziun / 4. Restituziun / c. Spesas
Art. 754 - A. Giudida / III. Extincziun / 5. Surannaziun dals dretgs d’indemnisaziun
Art. 755 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / a. En general
Art. 756 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / b. Fritgs natirals
Art. 757 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / c. Tschains
Art. 758 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 1. Dretgs dal giudider / d. Transferibilitad
Art. 759 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / a. Surveglianza
Art. 760 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / b. Garanzia
Art. 761 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / c. Garanzia en cas da donaziuns e da giudida [...]
Art. 762 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 2. Dretgs dal proprietari / d. Consequenza da la mancanza da la [...]
Art. 763 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 3. Obligaziun d’inventarisar
Art. 764 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / a. Mantegniment da la [...]
Art. 765 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / b. Spesas dal mantegniment e dal [...]
Art. 766 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / c. Tschains en cas da giudida d’ina [...]
Art. 767 - A. Giudida / IV. Cuntegn / 4. Obligaziuns dal giudider / d. Assicuranza
Art. 768 - A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / a. Fritgs
Art. 769 - A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / b. Destinaziun economica
Art. 770 - A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / c. Guaud
Art. 771 - A. Giudida / V. Cas spezials / 1. Bains immobigliars / d. Minieras
Art. 772 - A. Giudida / V. Cas spezials / 2. Chaussas consumablas e stimadas
Art. 773 - A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / a. Cuntegn
Art. 774 - A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / b. Restituziun e reinvestiziun
Art. 775 - A. Giudida / V. Cas spezials / 3. Pretensiuns / c. Dretg sin cessiun
Art. 776 - B. Dretg d’abitar / I. En general
Art. 777 - B. Dretg d’abitar / II. Cuntegn dal dretg d’abitar
Art. 778 - B. Dretg d’abitar / III. Grevezzas
Art. 779 - C. Dretg da construcziun / I. Object ed inscripziun en il register funsil
Art. 779 - a1C. Dretg da construcziun / II. Act giuridic
Art. 779 - b1C. Dretg da construcziun / III. Cuntegn, dimensiun e prenotaziun
Art. 779 - c1C. Dretg da construcziun / IV. Consequenzas da la scadenza / 1. Return al [...]
Art. 779 - d1C. Dretg da construcziun / IV. Consequenzas da la scadenza / 2. Indemnisaziun
Art. 779 - -
Art. 779 - f1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 1. Premissas
Art. 779 - g1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 2. Execuziun dal dretg da return [...]
Art. 779 - h1C. Dretg da construcziun / V. Return anticipà al proprietari / 3. Auters cas [...]
Art. 779 - i1C. Dretg da construcziun / VI. Garanzia per il tschains dal dretg da construcziun / 1. Dretg da [...]
Art. 779 - k1C. Dretg da construcziun / VI. Garanzia per il tschains dal dretg da construcziun / 2. [...]
Art. 779 - l1C. Dretg da construcziun / VII. Durada maximala
Art. 780 - D. Dretg da funtauna
Art. 781 - E. Autras servituts
Art. 781 - a1F. Mesiras giudizialas
Art. 782 - A. Object
Art. 783 - B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun e moda [...]
Art. 784 - 1B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. Grevezzas funsilas da dretg [...]
Art. 785 - -
Art. 786 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 1. En general
Art. 787 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / a. Tras il [...]
Art. 788 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / b. Tras il [...]
Art. 789 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 2. Deliberaziun / c. Pretsch da [...]
Art. 790 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun / 3. Surannaziun
Art. 791 - C. Cuntegn / I. Dretg dal creditur
Art. 792 - C. Cuntegn / II. Obligaziun dal debitur
Art. 793 - A. Premissas / I. Spezias
Art. 794 - A. Premissas / II. Furma da la pretensiun / 1. Import
Art. 795 - A. Premissas / II. Furma da la pretensiun / 2. Tschains
Art. 796 - A. Premissas / III. Bain immobigliar / 1. Bains impegnabels
Art. 797 - A. Premissas / III. Bain immobigliar / 2. Designaziun / a. En cas d’in sulet bain [...]
Art. 798 - A. Premissas / III. Bain immobigliar / 2. Designaziun / b. En cas da plirs bains [...]
Art. 798 - a1A. Premissas / III. Bain immobigliar / 3. Bains immobigliars agriculs
Art. 799 - B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 800 - B. Constituziun ed extincziun / I. Constituziun / 2. En cas da proprietad [...]
Art. 801 - B. Constituziun ed extincziun / II. Extincziun
Art. 802 - B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 1. Transferiment [...]
Art. 803 - B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 2. Desditga tras [...]
Art. 804 - B. Constituziun ed extincziun / III. En cas d’ina arrundaziun dal terren / 3. Indemnisaziun [...]
Art. 805 - C. Effect / I. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 806 - C. Effect / II. Tschains da locaziun e da fittanza
Art. 807 - C. Effect / III. Surannaziun
Art. 808 - C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 1. En cas da reducziuns da la valur / a. Scumond ed agid a [...]
Art. 809 - C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 1. En cas da reducziuns da la valur / b. Garanzia, [...]
Art. 810 - C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 2. Reducziun da la valur senza culpa dal [...]
Art. 811 - C. Effect / IV. Mesiras da precauziun / 3. Alienaziun da pitschnas parcellas
Art. 812 - C. Effect / V. Ulteriuras grevezzas
Art. 813 - C. Effect / VI. Post da pegn / 1. Effects
Art. 814 - C. Effect / VI. Post da pegn / 2. Relaziun tranter ils posts da pegn
Art. 815 - C. Effect / VI. Post da pegn / 3. Posts da pegn libers
Art. 816 - C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 1. Moda da la realisaziun
Art. 817 - C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 2. Repartiziun dal retgav
Art. 818 - C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 3. Dimensiun da la garanzia
Art. 819 - 1C. Effect / VII. Realisaziun dal pegn / 4. Garanzia per expensas necessarias
Art. 820 - C. Effect / VIII. Dretg da pegn per meglieraziuns dal terren / 1. Prioritad
Art. 821 - C. Effect / VIII. Dretg da pegn per meglieraziuns dal terren / 2. Amortisaziun dal debit e fin dal [...]
Art. 822 - C. Effect / IX. Dretg sin la summa d’assicuranza
Art. 823 - 1C. Effect / X. Creditur nunchattabel
Art. 824 - A. Intent e natira
Art. 825 - B. Constituziun e fin / I. Constituziun
Art. 826 - B. Constituziun e fin / II. Fin / 1. Dretg sin extincziun
Art. 827 - B. Constituziun e fin / II. Fin / 2. Posiziun dal proprietari
Art. 828 - B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / a. Premissa e [...]
Art. 829 - B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / b. Ingiant [...]
Art. 830 - B. Constituziun e fin / II. Fin / 3. Substituziun unilaterala / c. Stimaziun [...]
Art. 831 - B. Constituziun e fin / II. Fin / 4. Desditga
Art. 832 - C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 1. Alienaziun
Art. 833 - C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 2. Parcellaziun
Art. 834 - C. Effect / I. Proprietad ed obligaziun per il debit / 3. Communicaziun al [...]
Art. 835 - C. Effect / II. Transferiment da la pretensiun
Art. 836 - 1D. Ipotecas legalas / I. Dal dretg chantunal
Art. 837 - 1D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 1. Cas
Art. 838 - D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 2. Vendider, cunertavels e commembers [...]
Art. 839 - 1D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / a. [...]
Art. 840 - D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / b. [...]
Art. 841 - D. Ipotecas legalas / II. Dal dretg privat federal / 3. Mastergnants ed impressaris / c. [...]
Art. 842 - A. Prescripziuns generalas / I. Intent; relaziun cun la pretensiun che deriva da la relaziun [...]
Art. 843 - A. Prescripziuns generalas / II. Geners
Art. 844 - A. Prescripziuns generalas / III. Posiziun dal proprietari
Art. 845 - A. Prescripziuns generalas / IV. Alienaziun. Divisiun
Art. 846 - A. Prescripziuns generalas / V. Pretensiun da la brev ipotecara e convenziuns accessoricas / 1. En [...]
Art. 847 - A. Prescripziuns generalas / V. Pretensiun da la brev ipotecara e convenziuns accessoricas / 2. [...]
Art. 848 - A. Prescripziuns generalas / VI. Protecziun da la buna fai
Art. 849 - A. Prescripziuns generalas / VII. Objecziuns dal debitur
Art. 850 - A. Prescripziuns generalas / VIII. Mandatari
Art. 851 - A. Prescripziuns generalas / IX. Lieu da pajament
Art. 852 - A. Prescripziuns generalas / X. Modificaziuns en la relaziun giuridica
Art. 853 - A. Prescripziuns generalas / XI. Pajament
Art. 854 - A. Prescripziuns generalas / XII. Fin / 1. Mancanza da creditur
Art. 855 - A. Prescripziuns generalas / XII. Fin / 2. Extincziun
Art. 856 - A. Prescripziuns generalas / XIII. Invitaziun al creditur da s’annunziar
Art. 857 - B. Brev ipotecara registrada / I. Constituziun
Art. 858 - B. Brev ipotecara registrada / II. Transferiment
Art. 859 - B. Brev ipotecara registrada / III. Impegnaziun e giudida
Art. 860 - C. Brev ipotecara sin palpiri / I. Constituziun / 1. Inscripziun
Art. 861 - C. Brev ipotecara sin palpiri / I. Constituziun / 2. Titel ipotecar
Art. 862 - C. Brev ipotecara sin palpiri / II. Protecziun da la buna fai
Art. 863 - C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 1. Far valair
Art. 864 - C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 2. Transferiment
Art. 865 - C. Brev ipotecara sin palpiri / IV. Annullaziun
Art. 875 - A. Obligaziuns per emprests cun dretg da pegn immobigliar
Art. 884 - A. Pegn manual / I. Constituziun / 1. Possess dal creditur
Art. 885 - A. Pegn manual / I. Constituziun / 2. Impegnaziun da muvel
Art. 886 - A. Pegn manual / I. Constituziun / 3. Impegnaziun posteriura
Art. 887 - A. Pegn manual / I. Constituziun / 4. Impegnaziun tras il creditur
Art. 888 - A. Pegn manual / II. Fin / 1. Perdita dal possess
Art. 889 - A. Pegn manual / II. Fin / 2. Obligaziun da restituir
Art. 890 - A. Pegn manual / II. Fin / 3. Responsabladad dal creditur
Art. 891 - A. Pegn manual / III. Effects / 1. Dretgs dal creditur
Art. 892 - A. Pegn manual / III. Effects / 2. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 893 - A. Pegn manual / III. Effects / 3. Rang dals dretgs da pegn
Art. 894 - A. Pegn manual / III. Effects / 4. Contract da scadenza
Art. 895 - B. Dretg da retenziun / I. Premissas
Art. 896 - B. Dretg da retenziun / II. Excepziuns
Art. 897 - B. Dretg da retenziun / III. En cas d’insolvenza
Art. 898 - B. Dretg da retenziun / IV. Effects
Art. 899 - A. En general
Art. 900 - B. Constituziun / I. En cas da pretensiuns cun u senza certificat da debit
Art. 901 - B. Constituziun / II. En cas da vaglias
Art. 902 - B. Constituziun / III. En cas da titels che represchentan rauba
Art. 903 - B. Constituziun / IV. Impegnaziun posteriura
Art. 904 - C. Effects / I. Dimensiun da la garanzia ipotecara
Art. 905 - C. Effects / II. Represchentanza dad aczias impegnadas e da quotas da basa da societads cun [...]
Art. 906 - C. Effects / III. Administraziun e rembursament
Art. 907 - A. Institut d’emprest cunter pegn / I. Cumpetenza
Art. 908 - A. Institut d’emprest cunter pegn / II. Durada
Art. 909 - B. Dretg d’emprest cunter pegn / I. Constituziun
Art. 910 - B. Dretg d’emprest cunter pegn / II. Effects / 1. Vendita dal pegn
Art. 911 - B. Dretg d’emprest cunter pegn / II. Effects / 2. Dretg sin il surpli
Art. 912 - B. Dretg d’emprest cunter pegn / III. Retratga dal pegn / 1. Dretg da [...]
Art. 913 - B. Dretg d’emprest cunter pegn / III. Retratga dal pegn / 2. Dretgs da [...]
Art. 914 - C. Cumpra cun il patg da recumpra
Art. 915 - D. Reglamentaziun chantunala
Art. 916 - -9181
Art. 919 - A. Noziun e geners / I. Noziun
Art. 920 - A. Noziun e geners / II. Possess independent e dependent
Art. 921 - A. Noziun e geners / III. Interrupziun transitorica
Art. 922 - B. Transferiment / I. Tranter persunas preschentas
Art. 923 - B. Transferiment / II. Tranter persunas absentas
Art. 924 - B. Transferiment / III. Senza surdada
Art. 925 - B. Transferiment / IV. Titels che represchentan rauba
Art. 926 - C. Effects / I. Protecziun dal possess / 1. Dretg da defensiun
Art. 927 - C. Effects / I. Protecziun dal possess / 2. Plant pervia da privaziun dal [...]
Art. 928 - C. Effects / I. Protecziun dal possess / 3. Plant pervia da disturbi dal [...]
Art. 929 - C. Effects / I. Protecziun dal possess / 4. Admissibladad e surannaziun dal [...]
Art. 930 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 1. Presumziun da la proprietad
Art. 931 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 2. Presumziun en cas da possess [...]
Art. 932 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 3. Plant cunter il possessur
Art. 933 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / a. Chaussas [...]
Art. 934 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / b. Chaussas [...]
Art. 935 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / c. Daners e [...]
Art. 936 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 4. Dretg da disposiziun e da restituziun / d. Mala [...]
Art. 937 - C. Effects / II. Protecziun giuridica / 5. Presumziun en cas da bains [...]
Art. 938 - C. Effects / III. Responsabladad / 1. Possessur da buna fai / a. Giudida
Art. 939 - C. Effects / III. Responsabladad / 1. Possessur da buna fai / b. Pretensiuns [...]
Art. 940 - C. Effects / III. Responsabladad / 2. Possessur da mala fai
Art. 941 - C. Effects / IV. Acquist tras giudida
Art. 942 - A. Instituziun / I. Register funsil / 1. En general
Art. 943 - 1A. Instituziun / I. Register funsil / 2. Inscripziun / a. Object
Art. 944 - A. Instituziun / I. Register funsil / 2. Inscripziun / b. Excepziuns
Art. 945 - A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / a. Register principal
Art. 946 - A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / b. Fegl dal register [...]
Art. 947 - A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / c. Fegls collectivs
Art. 948 - A. Instituziun / I. Register funsil / 3. Registers / d. Diari, mussaments
Art. 949 - A. Instituziun / I. Register funsil / 4. Ordinaziuns / a. En general
Art. 949 - a1A. Instituziun / I. Register funsil / 4. Ordinaziuns / b. Gestiun dal register funsil cun agid da [...]
Art. 949 - b1A. Instituziun / I. Register funsil / 4a. ...
Art. 949 - d1A. Instituziun / I. Register funsil / 4c. Engaschament da persunas privatas per duvrar il register [...]
Art. 950 - 1A. Instituziun / I. Register funsil / 5. Mesiraziun uffiziala
Art. 951 - A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 1. Circuls / a. [...]
Art. 952 - A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 1. Circuls / b. Bains immobigliars en plirs [...]
Art. 953 - A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 2. Uffizis dal register [...]
Art. 954 - A. Instituziun / II. Gestiun dal register funsil / 3. Taxas
Art. 955 - A. Instituziun / III. Responsabladad
Art. 956 - 1A. Instituziun / IV. Surveglianza administrativa
Art. 956 - a1A. Instituziun / V. Protecziun giuridica / 1. Dretg da far recurs
Art. 956 - b1A. Instituziun / V. Protecziun giuridica / 2. Procedura da recurs
Art. 957 - -
Art. 958 - B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 1. Proprietad e dretgs [...]
Art. 959 - B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / a. Dretgs [...]
Art. 960 - B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / b. Restricziuns dal [...]
Art. 961 - B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / c. Inscripziun [...]
Art. 961 - a1B. Inscripziun / I. Inscripziuns en il register funsil / 2. Prenotaziuns: / d. Inscripziun da [...]
Art. 962 - 1B. Inscripziun / II. Menziuns / 1. Da restricziuns da dretg public
Art. 962 - a1B. Inscripziun / II. Menziuns / 2. Da represchentanzas
Art. 963 - B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 1. Annunzias / a. En cas [...]
Art. 964 - B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 1. Annunzias / b. En cas [...]
Art. 965 - B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 2. Documents da legitimaziun / a. Document [...]
Art. 966 - B. Inscripziun / III. Premissa da l’inscripziun / 2. Documents da legitimaziun / b. [...]
Art. 967 - B. Inscripziun / IV. Moda d’inscriver / 1. En general
Art. 968 - B. Inscripziun / IV. Moda d’inscriver / 2. En cas da servituts
Art. 969 - B. Inscripziun / V. Obligaziun d’annunzia
Art. 970 - 1C. Publicitad dal register funsil / I. Infurmaziuns ed invista
Art. 970 - a1C. Publicitad dal register funsil / II. Publicaziuns
Art. 971 - D. Effects / I. En cas da mancanza d’ina inscripziun
Art. 972 - D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 1. En general
Art. 973 - D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 2. Vers terzas persunas da buna [...]
Art. 974 - D. Effects / II. En cas d’ina inscripziun / 3. Vers terzas persunas da mala [...]
Art. 974 - a1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / I. Rectificaziun / 1. En cas da divisiun [...]
Art. 974 - b1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / I. Rectificaziun / 2. En cas da reuniun da [...]
Art. 975 - E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / II. Inscripziuns [...]
Art. 976 - 1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 1. Inscripziuns [...]
Art. 976 - a1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 2. Autras [...]
Art. 976 - b1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 2. Autras [...]
Art. 976 - c1E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / III. Extincziun facilitada / 3. Procedura da [...]
Art. 977 - E. Extincziun e modificaziun da las inscripziuns / IV. Correcturas E. Extincziun e modificaziun da [...]
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website nalysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz