Cudesch da procedura penala (CPP) RM

Cudesch da procedura penala - 2020

Art. 1 - 1 Questa lescha regla la persecuziun ed il giudicament dals malfatgs tenor il dretg [...]
Art. 2 - 1 La giurisdicziun penala vegn exequida exclusivamain da las autoritads che vegnan [...]
Art. 3 - 1 En tut ils stadis da la procedura respectan las autoritads penalas la dignitad da [...]
Art. 4 - 1 Las autoritads penalas èn independentas en l’applicaziun dal dretg ed èn [...]
Art. 5 - 1 Las autoritads penalas prendan immediatamain per mauns las proceduras penalas e [...]
Art. 6 - 1 Las autoritads penalas sclereschan d’uffizi tut ils fatgs ch’èn [...]
Art. 7 - 1 En il rom da lur cumpetenza èn las autoritads penalas obligadas d’iniziar e [...]
Art. 8 - 1 La procura publica e las dretgiras renunzian a la persecuziun penala, sch’il [...]
Art. 9 - 1 In malfatg po mo vegnir giuditgà davant dretgira, sche la procura publica ha fatg [...]
Art. 10 - 1 Uschè ditg ch’ina persuna n’è betg vegnida sentenziada cun vigur [...]
Art. 11 - 1 Tgi ch’è vegnì sentenzià u acquittà en Svizra cun vigur legala, na [...]
Art. 12 - Autoritads da persecuziun penala èn:
Art. 13 - Cumpetenzas giudizialas en la procedura penala han:
Art. 14 - 1 La Confederaziun ed ils chantuns fixeschan lur autoritads penalas e las [...]
Art. 15 - 1 L’activitad da la polizia da la Confederaziun, dals chantuns e da las [...]
Art. 16 - 1 La procura publica è responsabla ch’il dretg statal da chastiar vegnia [...]
Art. 17 - 1 La Confederaziun ed ils chantuns pon incumbensar autoritads administrativas da [...]
Art. 18 - 1 La dretgira da mesiras repressivas è cumpetenta per ordinar l’arrest [...]
Art. 19 - 1 La dretgira d’emprima instanza giuditgescha en emprima instanza tut ils [...]
Art. 20 - 1 L’instanza da recurs giuditgescha recurs cunter acts processuals sco er [...]
Art. 21 - 1 La dretgira d’appellaziun decida davart:
Art. 22 - Las autoritads penalas chantunalas persequiteschan e giuditgeschan ils malfatgs previs dal dretg [...]
Art. 23 - 1 A la giurisdicziun federala èn suttamess ils suandants malfatgs dal [...]
Art. 24 - 1 A la giurisdicziun federala suttastattan ultra da quai ils malfatgs tenor ils [...]
Art. 25 - 1 La Procura publica da la Confederaziun po incumbensar las autoritads chantunalas [...]
Art. 26 - 1 Sch’il malfatg è vegnì commess en plirs chantuns u a l’exteriur u [...]
Art. 27 - 1 Sch’in cas suttastat a la giurisdicziun federala, sche la chaussa è urgenta [...]
Art. 28 - Conflicts tranter la Procura publica da la Confederaziun e las autoritads penalas chantunalas vegnan [...]
Art. 29 - 1 Malfatgs vegnan persequitads e giuditgads cuminaivlamain:
Art. 30 - Per motivs materials pon la procura publica e las dretgiras separar u unir proceduras [...]
Art. 31 - 1 Cumpetentas per persequitar e per giuditgar in malfatg èn las autoritads dal [...]
Art. 32 - 1 Sch’in malfatg è vegnì commess a l’exteriur u sch’il lieu dal [...]
Art. 33 - 1 Ils participants d’in malfatg vegnan persequitads e giuditgads da las [...]
Art. 34 - 1 Sch’ina persuna inculpada ha commess plirs malfatgs en differents lieus, èn [...]
Art. 35 - 1 En cas d’in malfatg ch’è vegnì commess en Svizra tenor [...]
Art. 36 - 1 En cas da malfatgs tenor ils artitgels 163-171bis CP1 èn [...]
Art. 37 - 1 Confiscaziuns independentas (art. 376-378) ston vegnir fatgas al lieu, nua [...]
Art. 38 - 1 Las procuras publicas pon fixar tranter ellas in’autra dretgira cumpetenta [...]
Art. 39 - 1 Las autoritads penalas examineschan d’uffizi lur cumpetenza e tramettan sche [...]
Art. 40 - 1 Sch’i dat conflicts tranter las autoritads penalas dal medem chantun pervia [...]
Art. 41 - 1 Sch’ina partida vul contestar la cumpetenza da l’autoritad che sa [...]
Art. 42 - 1 Fin che la dretgira cumpetenta n’è betg vegnida fixada definitivamain, [...]
Art. 43 - 1 Las disposiziuns da quest chapitel reglan l’assistenza giudiziala en [...]
Art. 44 - Las autoritads da la Confederaziun e dals chantuns èn obligadas da prestar assistenza giudiziala, [...]
Art. 45 - 1 A las autoritads penalas da la Confederaziun e dals auters chantuns mettan ils [...]
Art. 46 - 1 Las autoritads han contact direct ina cun [...]
Art. 47 - 1 L’assistenza giudiziala vegn prestada gratuitamain
Art. 48 - 1 Ils conflicts davart l’assistenza giudiziala tranter las autoritads dal [...]
Art. 49 - 1 Las procuras publicas e las dretgiras da la Confederaziun e dals chantuns pon [...]
Art. 50 - 1 Cun agid d’in cumond en scrit da manar ina persuna davant ella dumonda [...]
Art. 51 - 1 Las partidas, lur assistents giuridics e l’autoritad petenta pon sa [...]
Art. 52 - 1 Las procuras publicas, las autoritads penalas per surpassaments e las dretgiras [...]
Art. 53 - Sche l’autoritad petenta dovra il sustegn da la polizia per exequir in act processual, drizza [...]
Art. 54 - La concessiun da l’assistenza giudiziala internaziunala e la procedura d’assistenza [...]
Art. 55 - 1 Sch’in chantun s’occupa d’in cas d’assistenza giudiziala [...]
Art. 56 - Ina persuna che lavura tar in’autoritad penala prenda recusaziun, [...]
Art. 57 - Sch’ina persuna che lavura tar in’autoritad penala ha in motiv da prender recusaziun, [...]
Art. 58 - 1 Sch’ina partida vul pretender la recusaziun d’ina persuna che lavura [...]
Art. 59 - 1 Sch’i vegn fatg valair in motiv da recusaziun tenor l’artitgel 56 [...]
Art. 60 - 1 Acts uffizials, als quals ina persuna che sto prender recusaziun è stada [...]
Art. 61 - La procedura vegn manada:
Art. 62 - 1 La direcziun da la procedura prenda las mesiras necessarias per che la procedura [...]
Art. 63 - 1 La direcziun da la procedura procura per segirezza, per quietezza e per urden [...]
Art. 64 - 1 La direcziun da la procedura po chastiar persunas che disturban l’andament [...]
Art. 65 - 1 Ordinaziuns proceduralas da las dretgiras pon vegnir contestadas mo ensemen cun la [...]
Art. 66 - Las proceduras davant las autoritads penalas vegnan manadas a bucca, nun che questa lescha prevesia [...]
Art. 67 - 1 La Confederaziun ed ils chantuns fixeschan las linguas da procedura da lur [...]
Art. 68 - 1 Sch’ina persuna ch’è participada a la procedura na chapescha betg la [...]
Art. 69 - 1 Las tractativas davant la dretgira d’emprima instanza e davant la dretgira [...]
Art. 70 - 1 La dretgira po excluder dal tuttafatg u per part la publicitad da tractativas [...]
Art. 71 - 1 Registraziuns visualas e sonoras entaifer l’edifizi da dretgira sco er [...]
Art. 72 - La Confederaziun ed ils chantuns pon reglar l’admissiun sco er ils dretgs e las obligaziuns [...]
Art. 73 - 1 Ils commembers da las autoritads penalas, lur collavuraturs sco er ils experts [...]
Art. 74 - 1 La procura publica, las dretgiras e - cun lur consentiment - la polizia pon [...]
Art. 75 - 1 Sch’ina persuna inculpada sa chatta en l’execuziun da chastis u da [...]
Art. 76 - 1 Las deposiziuns da las partidas, las decisiuns a bucca da las autoritads sco er [...]
Art. 77 - Ils protocols da proceduras cuntegnan tut ils acts processuals essenzials ed infurmeschan en spezial [...]
Art. 78 - 1 Las deposiziuns da las partidas, da las perditgas, dals infurmaturs e dals experts [...]
Art. 79 - 1 Sbagls evidents vegnan rectifitgads da la direcziun da la procedura ensemen cun il [...]
Art. 80 - 1 Las decisiuns davart dumondas penalas e civilas specificas vegnan decretadas en [...]
Art. 81 - 1 Las sentenzias ed autras decisiuns che mainan a fin la procedura [...]
Art. 82 - 1 La dretgira d’emprima instanza renunzia ad ina motivaziun en scrit, [...]
Art. 83 - 1 Sch’il dispositiv d’ina decisiun n’è betg cler, sch’el è [...]
Art. 84 - 1 Sche la procedura è publica, communitgescha la dretgira a bucca la sentenzia [...]
Art. 85 - 1 Per lur communicaziuns dovran las autoritads penalas la furma scritta, nun che [...]
Art. 86 - 1 Cun il consentiment da la persuna pertutgada pon communicaziuns vegnir consegnadas [...]
Art. 87 - 1 Las communicaziuns ston vegnir tramessas als adressats a lur domicil, a lur lieu [...]
Art. 88 - 1 La consegna ha lieu tras ina publicaziun en il fegl uffizial designà tras la [...]
Art. 89 - 1 Termins legals na pon betg vegnir prolungads
Art. 90 - 1 Termins che vegnan activads tras ina communicaziun u tras l’entrada [...]
Art. 91 - 1 Il termin è observà, sche l’act processual vegn exequì tar [...]
Art. 92 - Las autoritads pon prolungar ils termins ch’ellas han fixà e spustar las datas da las [...]
Art. 93 - Ina partida è negligenta, sch’ella n’exequescha betg in act processual entaifer il [...]
Art. 94 - 1 Sch’ina partida ha negligì in termin e sche quai chaschunass per ella ina [...]
Art. 95 - 1 Las datas persunalas ston vegnir procuradas tar la persuna pertutgada u en ina [...]
Art. 95 - Elavurond datas persunalas guardan las autoritads penalas cumpetentas da distinguer uschè bain sco [...]
Art. 96 - 1 L’autoritad penala dastga communitgar datas persunalas d’ina procedura [...]
Art. 97 - Uschè ditg ch’ina procedura è pendenta, han las partidas e las autras persunas participadas [...]
Art. 98 - 1 Datas persunalas incorrectas vegnan rectifitgadas immediatamain da las autoritads [...]
Art. 99 - 1 Suenter la terminaziun da la procedura sa drizzan l’elavuraziun da las datas [...]
Art. 100 - 1 Per mintga chaussa penala vegn manà in dossier. Quel [...]
Art. 101 - 1 Il pli tard suenter l’emprima interrogaziun da la persuna inculpada e [...]
Art. 102 - 1 La direcziun da la procedura decida davart l’invista da las actas. Ella [...]
Art. 103 - 1 Las actas ston vegnir conservadas almain fin a la scadenza da la surannaziun da la [...]
Art. 104 - 1 Partidas èn:
Art. 105 - 1 Autras persunas participadas a la procedura èn:
Art. 106 - 1 Ina partida po mo exequir valaivlamain acts processuals, sch’ella è abla [...]
Art. 107 - 1 Las partidas han il dretg sin attenziun giuridica; en spezial pon [...]
Art. 108 - 1 Las autoritads penalas pon restrenscher l’attenziun giuridica, [...]
Art. 109 - 1 Las partidas pon suttametter da tut temp inoltraziuns a la direcziun da la [...]
Art. 110 - 1 Las inoltraziuns pon vegnir suttamessas en scrit u - per mauns dal protocol - a [...]
Art. 111 - 1 Sco persuna inculpada vala quella persuna che vegn - sin basa d’ina denunzia [...]
Art. 112 - 1 En ina procedura penala cunter ina interpresa vegn l’interpresa [...]
Art. 113 - 1 La persuna inculpada na sto betg far deposiziuns cunter sasezza. En spezial ha [...]
Art. 114 - 1 Ina persuna inculpada è abla da sa participar a las tractativas, sch’ella [...]
Art. 115 - 1 Sco persuna donnegiada vala quella persuna ch’è vegnida violada directamain [...]
Art. 116 - 1 Sco victima vala la persuna donnegiada ch’è vegnida violada directamain en [...]
Art. 117 - 1 La victima ha dretgs particulars, en spezial:
Art. 118 - 1 Sco accusadra privata vala la persuna donnegiada che declera explicitamain [...]
Art. 119 - 1 La persuna donnegiada po far sia decleranza en scrit u - per mauns dal protocol - [...]
Art. 120 - 1 La persuna donnegiada po declerar da tut temp en scrit u - per mauns dal protocol [...]
Art. 121 - 1 Sche la persuna donnegiada mora senza avair renunzià a ses dretgs processuals sco [...]
Art. 122 - 1 Pretensiuns civilas che resultan dal malfatg po la persuna donnegiada far valair [...]
Art. 123 - 1 La pretensiun che vegn fatga valair en il plant civil sto sche pussaivel vegnir [...]
Art. 124 - 1 La dretgira che sa fatschenta cun la chaussa penala giuditgescha la pretensiun [...]
Art. 125 - 1 L’accusader privat, cun excepziun da la victima, ha da prestar - sin dumonda [...]
Art. 126 - 1 La dretgira decida davart il plant civil ch’è vegnì purtà davant ella, [...]
Art. 127 - 1 Per defender lur interess pon la persuna inculpada, l’accusader privat e las [...]
Art. 128 - Entaifer il limits da la lescha e da las reglas professiunalas è la defensiun suttamessa mo als [...]
Art. 129 - 1 En mintga procedura penala ed en mintga stadi da la procedura è la persuna [...]
Art. 130 - La persuna inculpada sto vegnir defendida, sche:
Art. 131 - 1 Sch’igl è avant maun in cas da defensiun obligatorica, guarda la direcziun [...]
Art. 132 - 1 La direcziun da la procedura ordinescha ina defensiun uffiziala, [...]
Art. 133 - 1 La defensiun uffiziala vegn nominada da la direcziun da la procedura ch’è [...]
Art. 134 - 1 Sch’il motiv per la defensiun uffiziala croda davent, revochescha la [...]
Art. 135 - 1 La defensiun uffiziala vegn indemnisada tenor la tariffa d’advocats da la [...]
Art. 136 - 1 La direcziun da la procedura conceda dal tuttafatg u per part la giurisdicziun [...]
Art. 137 - La nominaziun, la revocaziun e la midada da l’assistenza giudiziala sa drizzan confurm al senn [...]
Art. 138 - 1 L’indemnisaziun da l’assistent giuridic sa drizza confurm al senn [...]
Art. 139 - 1 Per chattar la vardad sa servan las autoritads penalas da tut ils meds da cumprova [...]
Art. 140 - 1 Meds da sforz, applicaziun da violenza, smanatschas, empermischuns, engions e meds [...]
Art. 141 - 1 Cumprovas ch’èn vegnidas registradas violond l’artitgel 140 na [...]
Art. 142 - 1 Interrogaziuns vegnan fatgas da la procura publica, da las autoritads penalas per [...]
Art. 143 - 1 Al cumenzament da l’interrogaziun vegn - en ina lingua ch’ella [...]
Art. 144 - 1 La procura publica e las dretgiras pon far ina interrogaziun per conferenza da [...]
Art. 145 - L’autoritad penala po envidar ina persuna che duai vegnir interrogada da dar giu in rapport en [...]
Art. 146 - 1 Las persunas che duain vegnir interrogadas vegnan interrogadas [...]
Art. 147 - 1 Las partidas han il dretg dad esser preschentas, cur che la procura publica e las [...]
Art. 148 - 1 Sche cumprovas vegnan registradas a l’exteriur en il rom d’ina dumonda [...]
Art. 149 - 1 Sch’i dat in motiv da supponer ch’ina perditga, in infurmatur, ina [...]
Art. 150 - 1 La direcziun da la procedura po garantir l’anonimitad a la persuna che sto [...]
Art. 151 - 1 Agents secrets, als quals l’anonimitad è vegnida garantida, han il dretg [...]
Art. 152 - 1 Las autoritads penalas observan ils dretgs persunals da la victima sin tut ils [...]
Art. 153 - 1 Victimas da malfatgs cunter l’integritad sexuala pon pretender da vegnir [...]
Art. 154 - 1 Sco uffant en il senn da quest artitgel vala la victima ch’è pli giuvna che [...]
Art. 155 - 1 Interrogaziuns da persunas cun in disturbi psichic vegnan restrenschidas a quai [...]
Art. 156 - La Confederaziun ed ils chantuns pon prevair mesiras per proteger persunas ordaifer ina [...]
Art. 157 - 1 Las autoritads penalas pon interrogar la persuna inculpada sin tut ils stgalims da [...]
Art. 158 - 1 La polizia u la procura publica renda attenta la persuna inculpada al cumenzament [...]
Art. 159 - 1 A chaschun d’interrogaziuns polizialas ha la persuna inculpada il dretg che [...]
Art. 160 - Sche la persuna inculpada confessa, examineschan la procura publica e la dretgira la credibladad da [...]
Art. 161 - La procura publica interroghescha la persuna inculpada davart sias relaziuns persunalas mo, [...]
Art. 162 - Ina perditga è ina persuna che n’è betg participada al malfatg, che po far deposiziuns che [...]
Art. 163 - 1 Abla da dar perditga è ina persuna ch’è pli veglia che 15 onns e [...]
Art. 164 - 1 La vita precedenta e las relaziuns persunalas d’ina perditga vegnan sclerids [...]
Art. 165 - 1 Renviond a la smanatscha da chasti da l’artitgel 292 CP1 po [...]
Art. 166 - 1 La persuna donnegiada vegn interrogada sco perditga
Art. 167 - La perditga ha il dretg da survegnir ina indemnisaziun adequata per la perdita da gudogn e per las [...]
Art. 168 - 1 Refusar da dar perditga pon:
Art. 169 - 1 Ina persuna po refusar da dar perditga, sch’ella engrevgiass sasezza uschè [...]
Art. 170 - 1 Funcziunaris en il senn da l’artitgel 110 alinea 3 CP1 sco er [...]
Art. 171 - 1 Spirituals, advocats, defensurs, notars, advocats da patenta, medis, dentists, [...]
Art. 172 - 1 Persunas che s’occupan professiunalmain da la publicaziun [...]
Art. 173 - 1 Tgi che sto mantegnair secrets professiunals tenor ina da las suandantas [...]
Art. 174 - 1 Davart l’admissibladad dal dretg da refusar da dar perditga [...]
Art. 175 - 1 La perditga po da tut temp far valair ses dretg da refusar da dar perditga u [...]
Art. 176 - 1 Tgi che refusescha da dar perditga senza ch’el haja il dretg da far quai, po [...]
Art. 177 - 1 Al cumenzament da mintga interrogaziun renda l’autoritad interroganta [...]
Art. 178 - Sco infurmatur vegn interrogà tgi che:
Art. 179 - 1 La polizia interroghescha ina persuna sco infurmatura, sche quella na vegn betg en [...]
Art. 180 - 1 Ils infurmaturs tenor l’artitgel 178 literas b-g n’èn betg obligads [...]
Art. 181 - 1 Al cumenzament da l’interrogaziun renda l’autoritad interroganta [...]
Art. 182 - La procura publica e las dretgiras consulteschan in u plirs experts, sch’ellas n’han [...]
Art. 183 - 1 Sco experts pon vegnir nominadas persunas natiralas che possedan las [...]
Art. 184 - 1 La direcziun da la procedura nominescha l’expert
Art. 185 - 1 L’expert è persunalmain responsabel per [...]
Art. 186 - 1 La procura publica e las dretgiras pon ordinar l’ospitalisaziun d’ina [...]
Art. 187 - 1 L’expert consegna l’expertisa en scrit. Sche ulteriuras persunas èn [...]
Art. 188 - La direcziun da la procedura renda enconuschenta a las partidas l’expertisa ch’è [...]
Art. 189 - D’uffizi u sin dumonda d’ina partida lascha la direcziun da la procedura cumplettar u [...]
Art. 190 - L’expert ha il dretg da vegnir indemnisà en moda adequata
Art. 191 - Sch’in expert n’ademplescha betg sias obligaziuns u na las ademplescha betg a temp, po [...]
Art. 192 - 1 Las autoritads penalas mettan ils originals dals objects da cumprova tar las [...]
Art. 193 - 1 La procura publica, las dretgiras ed, en cas simpels, la polizia inspecziuneschan [...]
Art. 194 - 1 La procura publica e las dretgiras pon duvrar actas d’autras proceduras, [...]
Art. 195 - 1 Las autoritads penalas dumondan rapports uffizials ed attests dal medi davart [...]
Art. 196 - Mesiras repressivas èn acts processuals da las autoritads penalas che intervegnan en ils dretgs [...]
Art. 197 - 1 Mesiras repressivas pon vegnir prendidas mo, sche:
Art. 198 - 1 Mesiras repressivas pon vegnir ordinadas:
Art. 199 - Sch’ina mesira repressiva sto vegnir ordinada en scrit e sch’ella na sto betg vegnir [...]
Art. 200 - Per far valair las mesiras repressivas dastga - sco ultim med - vegnir duvrada violenza; quella sto [...]
Art. 201 - 1 Las citaziuns da la procura publica, da las autoritads penalas per surpassaments e [...]
Art. 202 - 1 Citaziuns vegnan consegnadas:
Art. 203 - 1 Ina citaziun po vegnir decretada en in’autra furma che quella prescritta e [...]
Art. 204 - 1 Sch’i ston vegnir citadas persunas che sa chattan a l’exteriur, po la [...]
Art. 205 - 1 Tgi che vegn cità d’ina autoritad penala ha da dar suatientscha a la [...]
Art. 206 - 1 En la procedura poliziala d’investigaziun po la polizia citar persunas per [...]
Art. 207 - 1 Ina persuna po vegnir manada da la polizia davant in’autoritad, [...]
Art. 208 - 1 Sch’ina persuna duai vegnir manada davant in’autoritad, sto [...]
Art. 209 - 1 La polizia exequescha il cumond da manar ina persuna davant in’autoritad cun [...]
Art. 210 - 1 La procura publica, las autoritads penalas per surpassaments e las dretgiras pon [...]
Art. 211 - 1 La publicitad po vegnir supplitgada da cooperar tar la [...]
Art. 212 - 1 La persuna inculpada resta en libertad. Ella dastga vegnir suttamessa a mesiras [...]
Art. 213 - 1 Sch’igl è necessari - per fermar u per arrestar ina persuna - da metter pe [...]
Art. 214 - 1 Sch’ina persuna vegn arrestada provisoricamain u sch’ella vegn messa [...]
Art. 215 - 1 En l’interess dal scleriment d’in malfatg po la polizia fermar e sche [...]
Art. 216 - 1 En cas urgents ha la polizia il dretg da persequitar ina persuna inculpada sin il [...]
Art. 217 - 1 La polizia è obligada d’arrestar provisoricamain e da manar al post da [...]
Art. 218 - 1 Sche l’agid da la polizia na po betg vegnir obtegnì ad ura, han persunas [...]
Art. 219 - 1 Suenter l’arrestaziun constatescha la polizia immediatamain [...]
Art. 220 - 1 L’arrest d’inquisiziun cumenza cun sia ordinaziun tras la dretgira da [...]
Art. 221 - 1 L’arrest d’inquisiziun e l’arrest da segirezza èn mo [...]
Art. 222 - La persuna arrestada po contestar decisiuns davart l’ordinaziun, davart la prolungaziun e [...]
Art. 223 - 1 En la procedura d’arrest po la defensiun esser preschenta a las [...]
Art. 224 - 1 La procura publica interroghescha immediatamain la persuna inculpada e la dat la [...]
Art. 225 - 1 La dretgira da mesiras repressivas fixescha immediatamain suenter l’entrada [...]
Art. 226 - 1 La dretgira da mesiras repressivas decida immediatamain, il pli tard però [...]
Art. 227 - 1 Sche la durada da l’arrest d’inquisiziun ch’è vegnida fixada da [...]
Art. 228 - 1 La persuna inculpada po inoltrar tar la procura publica da tut temp ina dumonda da [...]
Art. 229 - 1 Sin ina dumonda en scrit da la procura publica decida la dretgira da mesiras [...]
Art. 230 - 1 Durant la procedura d’emprima instanza pon la persuna inculpada e la procura [...]
Art. 231 - 1 La dretgira d’emprima instanza decida en sia sentenzia, sch’ina [...]
Art. 232 - 1 Sch’i resultan motivs d’arrest pir durant ina procedura davant la [...]
Art. 233 - La direcziun da la procedura da la dretgira d’appellaziun decida entaifer 5 dis davart [...]
Art. 234 - 1 L’arrest d’inquisiziun e l’arrest da segirezza vegnan exequids [...]
Art. 235 - 1 La persuna arrestada na dastga betg vegnir restrenschida en sia libertad persunala [...]
Art. 236 - 1 La direcziun da la procedura po permetter a la persuna inculpada da cumenzar [...]
Art. 237 - 1 Empè da l’arrest d’inquisiziun u da l’arrest da segirezza [...]
Art. 238 - 1 Sch’igl exista il privel che la persuna inculpada fugia, po la dretgira [...]
Art. 239 - 1 La cauziun vegn deliberada, sche:
Art. 240 - 1 Sch’ina persuna inculpada sa sustira da la procedura u da l’execuziun [...]
Art. 241 - 1 Perquisiziuns ed inspecziuns vegnan ordinadas en in cumond en scrit. En cas [...]
Art. 242 - 1 Las autoritads u las persunas ch’èn incumbensadas da realisar las mesiras [...]
Art. 243 - 1 Fastizs u objects ch’èn vegnids scuvrids casualmain e che na stattan betg [...]
Art. 244 - 1 Chasas, abitaziuns ed autras localitads che n’èn betg generalmain [...]
Art. 245 - 1 Las persunas ch’èn incumbensadas da far la perquisiziun mussan al [...]
Art. 246 - Documents, registraziuns sonoras, registraziuns visualas ed autras registraziuns, purtaders da datas [...]
Art. 247 - 1 Il possessur po ordavant prender posiziun davart il cuntegn da las [...]
Art. 248 - 1 Registraziuns ed objects che na dastgan - tenor las indicaziuns dal possessur - [...]
Art. 249 - Persunas ed objects dastgan vegnir perquirids senza consentiment mo, sch’i sto vegnir supponì [...]
Art. 250 - 1 La perquisiziun da persunas cumpiglia la controlla da la vestgadira, dals objects, [...]
Art. 251 - 1 L’inspecziun d’ina persuna cumpiglia l’inspecziun da ses stadi [...]
Art. 252 - Inspecziuns da persunas ed intervenziuns en l’integritad corporala vegnan fatgas d’in [...]
Art. 253 - 1 Sch’i dat en cas d’in mortori indizis per ina mort betg natirala, en [...]
Art. 254 - Sch’i para dad esser necessari per sclerir in malfatg, po vegnir ordinà ch’ina bara [...]
Art. 255 - 1 Per sclerir in crim u in delict po vegnir prendida in’emprova e fatg in [...]
Art. 256 - Sin dumonda da la procura publica po la dretgira da mesiras repressivas ordinar per sclerir in crim [...]
Art. 257 - La dretgira po ordinar en sia sentenzia ch’i vegnia prendida in’emprova e ch’i [...]
Art. 258 - Emprovas invasivas vegnan prendidas d’in medi u d’ina autra persuna medicinala [...]
Art. 259 - Dal rest vegn applitgada la Lescha dals 20 da zercladur 20031 davart ils profils dal [...]
Art. 260 - 1 Tar la registraziun dal servetsch d’identificaziun vegnan constatads segns [...]
Art. 261 - 1 Documents dal servetsch d’identificaziun davart la persuna inculpada dastgan [...]
Art. 262 - 1 Persunas inculpadas, perditgas sco er infurmaturs pon vegnir obligads da dar [...]
Art. 263 - 1 Objects e valurs da facultad d’ina persuna inculpada u d’ina terza [...]
Art. 264 - 1 Betg vegnir sequestrads na dastgan, independentamain dal lieu, nua ch’els sa [...]
Art. 265 - 1 Il possessur è obligà da consegnar objects e valurs da facultad che duain vegnir [...]
Art. 266 - 1 L’autoritad penala ordinanta conferma en il cumond da sequestraziun u en ina [...]
Art. 267 - 1 Sch’il motiv per la sequestraziun è crudà davent, annullescha la procura [...]
Art. 268 - 1 Da la facultad da la persuna inculpada poi vegnir sequestrà uschè bler sco [...]
Art. 269 - 1 La procura publica po laschar survegliar il traffic da posta e da [...]
Art. 269 - 1 La procura publica po ordinar l’applicaziun d’apparats tecnics [...]
Art. 269 - 1 La procura publica po ordinar l’introducziun da programs d’informatica [...]
Art. 269 - 1 I dastgan vegnir applitgads mo programs d’informatica spezials che [...]
Art. 270 - I dastgan vegnir survegliads il traffic da posta e da telecommunicaziun da las suandantas [...]
Art. 271 - 1 Sch’ina persuna che appartegna ad ina gruppa professiunala che vegn [...]
Art. 272 - 1 La surveglianza dal traffic da posta e da telecommunicaziun sto vegnir approvada [...]
Art. 273 - 1 Sch’igl exista in suspect urgent ch’i saja vegnì commess in crim, in [...]
Art. 274 - 1 La procura publica inoltrescha ils suandants documents a la dretgira da mesiras [...]
Art. 275 - 1 La procura publica terminescha immediatamain la surveglianza, [...]
Art. 276 - 1 Las registraziuns che derivan da surveglianzas permessas e che n’èn betg [...]
Art. 277 - 1 Documents e purtaders da datas che derivan da surveglianzas betg approvadas ston [...]
Art. 278 - 1 Sche la surveglianza maina a la glisch auters malfatgs che quels che vegnan [...]
Art. 279 - 1 Il pli tard a la terminaziun da la procedura preliminara communitgescha la procura [...]
Art. 280 - La procura publica po far diever d’apparats da surveglianza tecnics per:
Art. 281 - 1 L’applicaziun dastga vegnir ordinada mo envers la persuna [...]
Art. 282 - 1 La procura publica ed, en la procedura d’investigaziun, la polizia pon [...]
Art. 283 - 1 Il pli tard a la terminaziun da la procedura preliminara communitgescha la procura [...]
Art. 284 - Per sclerir crims u delicts po la dretgira da mesiras repressivas ordinar - sin dumonda da la [...]
Art. 285 - 1 Sche la dretgira da mesiras repressivas approvescha questa dumonda, dat ella en [...]
Art. 285 - Ina investigaziun secreta è dada, sche appartegnents da la polizia u persunas ch’èn [...]
Art. 286 - 1 La procura publica po ordinar ina investigaziun secreta, sche:
Art. 287 - 1 Sco investigaturs secrets pon vegnir incaricads:
Art. 288 - 1 Ad investigaturs secrets dat la polizia ina identitad [...]
Art. 289 - 1 L’incarica d’in investigatur secret sto vegnir approvada da la [...]
Art. 290 - La procura publica instruescha la persuna directiva sco er l’investigatur secret avant il [...]
Art. 291 - 1 Durant sia intervenziun è l’investigatur secret suttamess directamain a la [...]
Art. 292 - 1 Investigaturs secrets exequeschan lur intervenziun en il rom da las instrucziuns [...]
Art. 293 - 1 Ils investigaturs secrets na dastgan betg encuraschar ina terza persuna da [...]
Art. 294 - Ils investigaturs secrets n’èn betg chastiabels tenor ils artitgels 19 sco er 20-22 da la [...]
Art. 295 - 1 Sin dumonda da la procura publica po la Confederaziun metter a disposiziun sur la [...]
Art. 296 - 1 Resultats d’ina investigaziun secreta che mainan a la glisch auters malfatgs [...]
Art. 297 - 1 La procura publica terminescha immediatamain l’intervenziun, [...]
Art. 298 - 1 Il pli tard a la terminaziun da la procedura preliminara communitgescha la procura [...]
Art. 298 - 1 Ina retschertga secreta è dada, sche appartegnents da la polizia emprovan da [...]
Art. 298 - 1 La procura publica ed - en proceduras d’investigaziun - la polizia pon [...]
Art. 298 - 1 Per las pretensiuns envers las persunas incaricadas vala l’artitgel 287 [...]
Art. 298 - 1 La polizia u la procura publica che ha ordinà la retschertga secreta terminescha [...]
Art. 299 - 1 La procedura preliminara consista da la procedura d’investigaziun da la [...]
Art. 300 - 1 La procedura preliminara vegn iniziada:
Art. 301 - 1 Mintga persuna ha il dretg da denunziar en scrit u a bucca malfatgs tar [...]
Art. 302 - 1 Las autoritads penalas èn obligadas da denunziar a l’autoritad cumpetenta [...]
Art. 303 - 1 En cas da malfatgs che vegnan persequitads mo sin plant u mo sin autorisaziun, [...]
Art. 304 - 1 Il plant penal sto vegnir purtà en scrit u dà a protocol tar la polizia, tar la [...]
Art. 305 - 1 La polizia e la procura publica infurmeschan la victima - mintgamai a chaschun da [...]
Art. 306 - 1 En la procedura d’investigaziun constatescha la polizia sin basa da [...]
Art. 307 - 1 La polizia infurmescha immediatamain la procura publica davart malfatgs grevs sco [...]
Art. 308 - 1 En l’inquisiziun sclerescha la procura publica realmain e legalmain ils [...]
Art. 309 - 1 La procura publica avra ina inquisiziun, sche:
Art. 310 - 1 La procura publica decretescha ina disposiziun da betg avrir l’inquisiziun [...]
Art. 311 - 1 Ils procuraturs publics fan sezs la registraziun da las cumprovas. La [...]
Art. 312 - 1 La procura publica po incumbensar la polizia da far investigaziuns cumplementaras, [...]
Art. 313 - 1 La procura publica registrescha las cumprovas ch’èn necessarias per [...]
Art. 314 - 1 La procura publica po suspender ina inquisiziun, en spezial, [...]
Art. 315 - 1 La procura publica prenda d’uffizi puspè per mauns ina inquisiziun [...]
Art. 316 - 1 Uschenavant che delicts, che vegnan persequitads sin plant, èn l’object da [...]
Art. 317 - En proceduras preliminaras voluminusas e cumplitgadas interroghescha la procura publica la persuna [...]
Art. 318 - 1 Sche la procura publica resguarda l’inquisiziun sco cumpletta, decretescha [...]
Art. 319 - 1 La procura publica dispona la sistida cumpletta u parziala da la procedura, [...]
Art. 320 - 1 La furma ed il cuntegn general da la disposiziun da sistida sa drizzan tenor ils [...]
Art. 321 - 1 La procura publica communitgescha la disposiziun da sistida:
Art. 322 - 1 La Confederaziun ed ils chantuns pon fixar che la disposiziun da sistida stoppia [...]
Art. 323 - 1 La procura publica dispona la reavertura d’ina procedura ch’è vegnida [...]
Art. 324 - 1 La procura publica fa l’accusaziun davant la dretgira cumpetenta, [...]
Art. 325 - 1 L’acta d’accusaziun numna:
Art. 326 - 1 La procura publica fa a la dretgira las suandantas indicaziuns e las suandantas [...]
Art. 327 - 1 La procura publica transmetta immediatamain l’acta d’accusaziun sco er [...]
Art. 328 - 1 La procedura daventa pendenta davant dretgira cun l’entrada da l’acta [...]
Art. 329 - 1 La direcziun da la procedura examinescha, sche:
Art. 330 - 1 Sch’i sto vegnir entrà en l’accusaziun, prenda la direcziun da la [...]
Art. 331 - 1 La direcziun da la procedura fixescha, tge cumprovas che vegnan registradas en la [...]
Art. 332 - 1 La direcziun da la procedura po citar las partidas ad ina tractativa preliminara [...]
Art. 333 - 1 La dretgira dat a la procura publica la pussaivladad da midar l’accusaziun, [...]
Art. 334 - 1 Sche la dretgira vegn a la conclusiun ch’ina procedura ch’è pendenta [...]
Art. 335 - 1 La dretgira sa raduna durant l’entira tractativa principala tenor la lescha [...]
Art. 336 - 1 La persuna inculpada sto sa participar persunalmain a la tractativa principala, [...]
Art. 337 - 1 La procura publica po far propostas en scrit a la dretgira u sa preschentar [...]
Art. 338 - 1 La direcziun da la procedura po dispensar l’accusader privat sin sia dumonda [...]
Art. 339 - 1 La direcziun da la procedura avra la tractativa principala, communitgescha la [...]
Art. 340 - 1 Il fatg che eventualas dumondas pregiudizialas èn vegnidas tractadas, ha per [...]
Art. 341 - 1 La direcziun da la procedura ubain in commember da la dretgira che la direcziun da [...]
Art. 342 - 1 Sin giavisch da la persuna inculpada u da la procura publica ubain d’uffizi [...]
Art. 343 - 1 La dretgira registrescha novas cumprovas e cumplettescha cumprovas [...]
Art. 344 - Sche la dretgira vul divergiar da l’appreziaziun giuridica dals fatgs che la procura publica [...]
Art. 345 - Avant che la procedura da cumprova vegn terminada, dat la dretgira a las partidas la pussaivladad da [...]
Art. 346 - 1 Suenter che la tractativa da cumprova è terminada, fan e motiveschan las partidas [...]
Art. 347 - 1 Suenter la terminaziun dals pledoyers ha la persuna inculpada il dretg sin [...]
Art. 348 - 1 La dretgira sa retira suenter la terminaziun da las tractativas da las partidas [...]
Art. 349 - Sch’il cas n’è anc betg madir per la sentenzia, decida la dretgira da cumplettar las [...]
Art. 350 - 1 La dretgira è liada vi dals fatgs che vegnan descrits en l’accusaziun, [...]
Art. 351 - 1 Sche la dretgira po decider en chaussas materialas davart l’accusaziun, [...]
Art. 352 - 1 Sche la persuna inculpada ha confessà ils fatgs durant la procedura preliminara u [...]
Art. 353 - 1 Il mandat penal cuntegna:
Art. 354 - 1 Cunter il mandat penal pon far protesta en scrit tar la procura publica entaifer [...]
Art. 355 - 1 Sch’i vegn fatg ina protesta, administrescha la procura publica las [...]
Art. 356 - 1 Sche la procura publica decida d’insister sin il mandat penal, surdat ella [...]
Art. 357 - 1 Las autoritads administrativas che vegnan incaricadas per la persecuziun e per il [...]
Art. 358 - 1 Fin a l’accusaziun po la persuna inculpada dumandar la procura publica [...]
Art. 359 - 1 La procura publica decida definitivamain davart l’execuziun da la procedura [...]
Art. 360 - 1 L’acta d’accusaziun cuntegna:
Art. 361 - 1 La dretgira d’emprima instanza exequescha ina tractativa [...]
Art. 362 - 1 La dretgira decida libramain, sche:
Art. 363 - 1 La dretgira che pronunzia la sentenzia d’emprima instanza prenda er las [...]
Art. 364 - 1 L’autoritad cumpetenta iniziescha d’uffizi la procedura per decretar [...]
Art. 365 - 1 La dretgira decida sin basa da las actas. Ella po er ordinar ina [...]
Art. 366 - 1 Sch’ina persuna inculpada ch’è vegnida citada confurm a l’urden [...]
Art. 367 - 1 Las partidas e la defensiun vegnan autorisadas da far lur [...]
Art. 368 - 1 Sche la sentenzia contumaziala po vegnir tramessa persunalmain a la persuna [...]
Art. 369 - 1 Sche las premissas per in nov giudicament èn previsiblamain ademplidas, fixescha [...]
Art. 370 - 1 La dretgira pronunzia ina nova sentenzia. Cunter quella pon vegnir prendids ils [...]
Art. 371 - 1 Fin ch’il termin d’appellaziun n’è betg anc scadì, po la [...]
Art. 372 - 1 Sch’ina cauziun preventiva tenor l’artitgel 66 CP1 na po [...]
Art. 373 - 1 La procura publica interroghescha las persunas participadas e transmetta [...]
Art. 374 - 1 Schina persuna inculpada è penalmain irresponsabla e sche lapplicaziun dals [...]
Art. 375 - 1 La dretgira ordinescha la mesira pretendida u autras mesiras, sch’ella è da [...]
Art. 376 - Ina procedura da confiscaziun independenta vegn exequida, sch’i sto vegnir decidì davart la [...]
Art. 377 - 1 Objects u valurs da facultad che ston probablamain vegnir confiscads en ina [...]
Art. 378 - La procura publica u la dretgira decida er davart las pretensiuns da la persuna donnegiada [...]
Art. 379 - La procedura da meds legals sa drizza confurm al senn tenor las disposiziuns generalas da questa [...]
Art. 380 - Cunter ina decisiun che questa lescha declera sco definitiva u incontestabla n’è admess nagin [...]
Art. 381 - 1 La procura publica po prender in med legal a favur u a disfavur da la persuna [...]
Art. 382 - 1 Mintga partida che ha in interess legitim d’annullar u da midar ina [...]
Art. 383 - 1 La direcziun da la procedura da l’instanza da recurs po obligar [...]
Art. 384 - Il termin per meds legals cumenza:
Art. 385 - 1 Sche questa lescha pretenda ch’il med legal vegnia motivà, sto la persuna u [...]
Art. 386 - 1 Tgi ch’è autorisà da prender in med legal po renunziar a quest dretg, [...]
Art. 387 - Ils meds legals n’han nagin effect suspensiv; resalvadas restan disposiziuns divergentas da [...]
Art. 388 - La direcziun da la procedura da l’instanza da recurs prenda las mesiras proceduralas e [...]
Art. 389 - 1 La procedura da meds legals sa basa sin las cumprovas ch’èn vegnidas [...]
Art. 390 - 1 Tgi che vul prender in med legal, per il qual questa lescha prescriva ina [...]
Art. 391 - 1 Tar sia decisiun n’è l’instanza da meds legals betg liada vi [...]
Art. 392 - 1 Sche mo singulas da las persunas ch’èn inculpadas u sentenziadas en la [...]
Art. 393 - 1 Il recurs è admissibel cunter:
Art. 394 - Il recurs è inadmissibel:
Art. 395 - Sch’ina dretgira colleghiala è l’instanza da recurs, giuditgescha la direcziun da la [...]
Art. 396 - 1 Il recurs cunter decisiuns ch’èn vegnidas communitgadas en scrit u a bucca [...]
Art. 397 - 1 Il recurs vegn tractà en ina procedura en scrit
Art. 398 - 1 L’appellaziun è admissibla cunter sentenzias da dretgiras d’emprima [...]
Art. 399 - 1 L’appellaziun sto vegnir annunziada a la dretgira d’emprima instanza [...]
Art. 400 - 1 En cas che la decleraziun d’appellaziun n’inditgescha betg [...]
Art. 401 - 1 L’appellaziun adesiva sa drizza confurm al senn tenor l’artitgel 399 [...]
Art. 402 - L’appellaziun ha in effect suspensiv areguard ils aspects contestads
Art. 403 - 1 La dretgira d’appellaziun decida en ina sentenzia en scrit, sch’i duai [...]
Art. 404 - 1 La dretgira d’appellaziun examinescha mo ils aspects contestads da la [...]
Art. 405 - 1 La tractativa d’appellaziun a bucca sa drizza tenor las disposiziuns davart [...]
Art. 406 - 1 La dretgira d’appellaziun po tractar l’appellaziun en ina procedura en [...]
Art. 407 - 1 L’appellaziun u l’appellaziun adesiva vala sco retratga, sche la [...]
Art. 408 - Sche la dretgira d’appellaziun entra en l’appellaziun, pronunzia ella ina nova sentenzia [...]
Art. 409 - 1 Sche la procedura d’emprima instanza ha mancanzas essenzialas che na pon [...]
Art. 410 - 1 Tgi ch’è engrevgià tras ina sentenzia legalmain valaivla, tras in mandat [...]
Art. 411 - 1 Las dumondas da revisiun ston vegnir inoltradas en scrit e cun ina motivaziun tar [...]
Art. 412 - 1 La dretgira d’appellaziun fa in’examinaziun provisorica da la dumonda [...]
Art. 413 - 1 Sche la dretgira d’appellaziun è da l’avis ch’ils motivs da [...]
Art. 414 - 1 En cas che la dretgira d’appellaziun ha refusà la chaussa per mauns da la [...]
Art. 415 - 1 Sche la persuna inculpada vegn sentenziada en ina nova decisiun ad in chasti pli [...]
Art. 416 - Las disposiziuns da quest titel valan per tut las proceduras tenor questa lescha
Art. 417 - En cas da negligientscha ed en cas d’auters acts processuals cun mancanzas po [...]
Art. 418 - 1 Sche pliras persunas participadas èn obligadas da surpigliar ils custs, vegnan [...]
Art. 419 - Sche la procedura è vegnida messa ad acta pervia d’irresponsabladad penala da la persuna [...]
Art. 420 - Per ils custs ch’els han stuì surpigliar pon la Confederaziun u il chantun prender regress [...]
Art. 421 - 1 L’autoritad penala fixescha las obligaziuns da surpigliar ils custs en la [...]
Art. 422 - 1 Ils custs da procedura sa cumponan da las taxas che servan a cuvrir ils custs e da [...]
Art. 423 - 1 Ils custs da procedura vegnan surpigliads da la Confederaziun u dal chantun che ha [...]
Art. 424 - 1 La Confederaziun ed ils chantuns reglan la calculaziun dals custs da procedura e [...]
Art. 425 - L’autoritad penala po prorogar pretensiuns che resultan da custs da procedura; ella po er [...]
Art. 426 - 1 La persuna inculpada surpiglia ils custs da procedura, sch’ella vegn [...]
Art. 427 - 1 Ils custs da procedura ch’èn vegnids chaschunads da l’accusader [...]
Art. 428 - 1 Ils custs da la procedura da meds legals vegnan adossads a las partidas tut tenor [...]
Art. 429 - 1 Sche la persuna inculpada vegn acquittada per part u dal tuttafatg u sche la [...]
Art. 430 - 1 L’autoritad penala po reducir u refusar l’indemnisaziun u la [...]
Art. 431 - 1 Sch’igl èn vegnidas applitgadas illegalmain mesiras repressivas envers la [...]
Art. 432 - 1 La persuna inculpada gudagnanta ha il dretg da pretender ina indemnisaziun [...]
Art. 433 - 1 La persuna inculpada sto indemnisar adequatamain l’accusader privat per las [...]
Art. 434 - 1 Terzas persunas han il dretg d’ina restituziun adequata da lur donn che [...]
Art. 435 - Pretensiuns d’indemnisaziun e da reparaziun envers la Confederaziun u envers il chantun [...]
Art. 436 - 1 Ils dretgs sin indemnisaziun e sin reparaziun en la procedura da meds legals sa [...]
Art. 437 - 1 Sentenzias ed autras decisiuns che mainan a fin la procedura, cunter las qualas i [...]
Art. 438 - 1 L’autoritad penala che ha prendì ina decisiun inscriva il cumenzament da la [...]
Art. 439 - 1 La Confederaziun ed ils chantuns determineschan las autoritads ch’èn [...]
Art. 440 - 1 En cas urgents po l’autoritad executiva metter la persuna sentenziada en [...]
Art. 441 - 1 Ils chastis surannads na dastgan betg vegnir exequids
Art. 442 - 1 Custs da procedura, chastis pecuniars, multas ed ulteriuras prestaziuns [...]
Art. 443 - Uschenavant che la sentenzia pertutga pretensiuns civilas, vegn ella exequida tenor il dretg da [...]
Art. 444 - La Confederaziun ed ils chantun fixeschan las autoritads che ston far publicaziuns [...]
Art. 445 - Il Cussegl federal ed, uschenavant ch’els èn cumpetents per quai, ils chantuns decreteschan [...]
Art. 446 - 1 L’aboliziun e la midada dal dretg vertent vegnan regladas en l’agiunta [...]
Art. 447 - La coordinaziun da disposiziuns d’auters decrets cun las disposiziuns da questa lescha vegn [...]
Art. 448 - 1 Proceduras ch’èn pendentas il mument da l’entrada en vigur da questa [...]
Art. 449 - 1 Proceduras ch’èn pendentas il mument da l’entrada en vigur da questa [...]
Art. 450 - Sche la procedura principala è gia iniziada il mument da l’entrada en vigur da questa lescha, [...]
Art. 451 - Decisiuns independentas e posteriuras vegnan prendidas - suenter l’entrada en vigur da questa [...]
Art. 452 - 1 Dumondas per in nov giudicament suenter ina sentenzia contumaziala, ch’èn [...]
Art. 453 - 1 Sch’ina decisiun è vegnida prendida avant l’entrada en vigur da [...]
Art. 454 - 1 Per ils meds legals cunter decisiuns d’emprima instanza che vegnan prendidas [...]
Art. 455 - Per protestas cunter mandats penals vala l’artitgel 453 confurm al senn
Art. 456 - Proceduras da plant penal privatas tenor il dretg chantunal vertent, ch’èn pendentas tar ina [...]
Art. 456 - En proceduras ch’èn pendentas il mument che la midada dals 28 da settember 2012 da questa [...]
Art. 457 - 1 Questa lescha è suttamessa al referendum facultativ
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website nalysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz