Dretg d'obligaziuns (DO) RM

Dretg d'obligaziuns - 2021

Art. 1 - A. Conclusiun dal contract
Art. 2 - Concernent puncts secundars
Art. 3 - II. Offerta ed acceptaziun
Art. 4 - Offerta senza termin per l’acceptaziun
Art. 5 - b. Tranter persunas absentas
Art. 6 - Acceptaziun taciturna
Art. 6 - a. Furniziun da chaussas betg empustadas
Art. 7 - Offerta betg lianta, offerta publica, exposiziun
Art. 8 - Offerta publica e concurrenzas
Art. 9 - Revocaziun da l’offerta e da l’acceptaziun
Art. 10 - III. Cumenzament da l’effect d’in contract fatg tranter persunas [...]
Art. 11 - B. Furma dals contracts
Art. 12 - II. Furma scritta
Art. 13 - b. Premissas
Art. 14 - c. Suttascripziun
Art. 15 - d. Remplazzament da la suttascripziun
Art. 16 - Furma resalvada en il contract
Art. 17 - C. Motiv da l’obligaziun
Art. 18 - D. Interpretaziun dals contracts, simulaziun
Art. 19 - E. Cuntegn dal contract
Art. 20 - II. Nunvalaivladad
Art. 21 - III. Usura
Art. 22 - IV. Contract preliminar
Art. 23 - F. Mancanzas dal contract
Art. 24 - Cas d’errur
Art. 25 - Errur che vegn fatga valair cunter la buna fai
Art. 26 - Errur per negligientscha
Art. 27 - Transmissiun incorrecta
Art. 28 - II. Engion intenziunà
Art. 29 - III. Chaschunar tema
Art. 30 - Tema motivada
Art. 31 - IV. Aboliziun da las mancanzas tras l’approvaziun dal contract
Art. 32 - G. Represchentanza
Art. 33 - b. Dimensiun da l’autorisaziun
Art. 34 - Sin basa d’in act giuridic
Art. 35 - b. Influenza da la mort, da l’inabilitad d’agir e.u.v
Art. 36 - c. Restituziun dal document da plainpudair
Art. 37 - d. Mument, a partir dal qual l’extincziun dal plainpudair [...]
Art. 38 - II. Senza autorisaziun
Art. 39 - Refusa da l’approvaziun
Art. 40 - III. Resalva da prescripziuns spezialas
Art. 40 - H. Revocaziun en cas da fatschentas al domicil ed en cas da contracts [...]
Art. 40 - II. Princip
Art. 40 - III. Excepziuns
Art. 40 - IV. Obligaziun da l’offerent d’infurmar il client
Art. 40 - V. Revocaziun
Art. 40 - Consequenzas
Art. 40 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 5 d’oct. 1990 [...]
Art. 41 - A. Responsabladad en general
Art. 42 - II. Fixaziun dal donn
Art. 43 - III. Fixaziun da l’indemnisaziun
Art. 44 - IV. Motivs da reducziun
Art. 45 - V. Cas spezials
Art. 46 - b. Indemnisaziun en cas da blessura corporala
Art. 47 - c. Satisfacziun
Art. 48 - ..
Art. 49 - Violaziun da la persunalitad
Art. 50 - VI. Responsabladad da pliras persunas
Art. 51 - En cas da differents motivs giuridics
Art. 52 - VII. Responsabladad en cas da defensiun legitima, en cas d’urgenza ed en cas d’agid a [...]
Art. 53 - VIII. Relaziun cun il dretg penal
Art. 54 - B. Responsabladad da persunas che n’èn betg ablas da giuditgar
Art. 55 - C. Responsabladad dal patrun d’in manaschi
Art. 56 - D. Responsabladad per animals
Art. 57 - II. Impegnaziun da l’animal
Art. 58 - E. Responsabladad dal proprietari d’ina ovra
Art. 59 - II. Mesiras da segirezza
Art. 59 - F. Responsabladad per clavs criptograficas
Art. 60 - G. Surannaziun1
Art. 61 - H. Responsabladad da funcziunaris e d’emploiads publics1
Art. 62 - A. Premissas
Art. 63 - II. Pajament d’in nundebit
Art. 64 - B. Dimensiun da la restituziun
Art. 65 - II. Dretgs che resultan tras las expensas
Art. 66 - C. Exclusiun da la restituziun
Art. 67 - D. Surannaziun
Art. 68 - A. Princips generals
Art. 69 - II. Object da l’adempliment
Art. 70 - Prestaziuns indivisiblas
Art. 71 - Determinaziun tenor il gener
Art. 72 - Obligaziun alternativa
Art. 73 - Tschains
Art. 74 - B. Lieu da l’adempliment
Art. 75 - C. Temp da l’adempliment
Art. 76 - II. Obligaziun sin termin
Art. 77 - Auters termins
Art. 78 - Dumengias e firads
Art. 79 - III. Adempliment durant las uras da fatschenta
Art. 80 - IV. Prolungaziun dal termin
Art. 81 - V. Adempliment anticipà
Art. 82 - VI. En cas da contracts bilaterals
Art. 83 - Insolvenza d’ina partida
Art. 84 - D. Pajament
Art. 85 - II. Imputaziun
Art. 86 - En cas da plirs debits
Art. 87 - b. Tenor la lescha
Art. 88 - III. Quittanza e restituziun dal certificat da debit
Art. 89 - Effect
Art. 90 - Nunpussaivladad da la restituziun
Art. 91 - E. Retard dal creditur
Art. 92 - II. Effect
Art. 93 - b. Dretg da vender
Art. 94 - c. Dretg da prender enavos
Art. 95 - En cas d’autras prestaziuns
Art. 96 - F. Impediment da l’adempliment per auters motivs
Art. 97 - A. Nunadempliment
Art. 98 - Obligaziuns da far u da betg far insatge
Art. 99 - II. Dimensiun da la responsabladad e da l’indemnisaziun
Art. 100 - Exclusiun da la responsabladad
Art. 101 - Responsabladad per persunas auxiliaras
Art. 102 - B. Retard dal debitur
Art. 103 - II. Effect
Art. 104 - Tschains da retard
Art. 105 - b. En cas da tschains, da rentas e da donaziuns
Art. 106 - Ulteriur donn
Art. 107 - Retratga ed indemnisaziun
Art. 108 - b. Senza fixar in termin
Art. 109 - c. Effect da la retratga
Art. 110 - A. Cuntentada d’ina terza persuna
Art. 111 - B. Contract sin donn e cust d’ina terza persuna
Art. 112 - C. Contract a favur d’ina terza persuna
Art. 113 - II. En cas d’ina assicuranza da responsabladad
Art. 114 - A. L’extincziun dals dretgs accessorics
Art. 115 - B. Annullaziun tras ina cunvegna
Art. 116 - C. Novaziun
Art. 117 - II. Conto current
Art. 118 - D. Reuniun
Art. 119 - E. Nunpussaivladad d’ademplir ina prestaziun
Art. 120 - F. Scuntrada
Art. 121 - En cas da garanzia
Art. 122 - En cas da contracts a favur da terzas persunas
Art. 123 - En cas da concurs dal debitur
Art. 124 - II. Effect da la scuntrada
Art. 125 - III. Cas d’exclusiun
Art. 126 - IV. Renunzia
Art. 127 - G. Surannaziun
Art. 128 - 5 onns
Art. 128 - a. 20 onns
Art. 129 - Invariabladad dals termins
Art. 130 - Cumenzament da la surannaziun
Art. 131 - b. En cas da prestaziuns periodicas
Art. 132 - Calculaziun dals termins
Art. 133 - II. Effect per ils dretgs accessorics
Art. 134 - III. Impediment e suspensiun da la surannaziun
Art. 135 - IV. Interrupziun da la surannaziun
Art. 136 - Effect da l’interrupziun tranter cunobligads
Art. 137 - Cumenzament d’in nov termin
Art. 138 - b. En cas d’acts dal creditur
Art. 139 - V. Surannaziun dal dretg da regress
Art. 140 - VI. Surannaziun en cas da dretg da pegn movibel
Art. 141 - VII. Renunzia a l’objecziun da prescripziun1
Art. 142 - VIII. Far valair la surannaziun
Art. 143 - A. Debit solidaric
Art. 144 - II. Relaziun tranter debitur e creditur
Art. 145 - b. Objecziuns dals debiturs
Art. 146 - c. Act persunal d’in debitur
Art. 147 - Extincziun dal debit solidaric
Art. 148 - III. Relaziun tranter ils debiturs solidarics
Art. 149 - Transiziun dals dretgs dals crediturs
Art. 150 - B. Pretensiun solidarica
Art. 151 - A. Cundiziun suspensiva
Art. 152 - II. Durant che las cundiziuns èn pendentas
Art. 153 - III. Profit che vegn fatg en il fratemp
Art. 154 - B. Cundiziun schlianta
Art. 155 - C. Prescripziuns communablas
Art. 156 - II. Impediment cunter la buna fai
Art. 157 - III. Cundiziuns scumandadas
Art. 158 - A. Cauziun e chaparra penala
Art. 159 - B. ..
Art. 160 - C. Chasti convenziunal
Art. 161 - Relaziun tranter il chasti ed il donn
Art. 162 - Scadenza da pajaments parzials
Art. 163 - II. Autezza, nunvalaivladad e reducziun dal chasti
Art. 164 - A. Cessiun da pretensiuns
Art. 165 - b. Furma dal contract
Art. 166 - Transferiment pervia d’ina lescha e pervia d’ina sentenzia [...]
Art. 167 - II. Effect da la cessiun
Art. 168 - b. Refusa dal pajament e deposit
Art. 169 - c. Objecziuns dal debitur
Art. 170 - Transferiment dals dretgs da privilegi e dals dretgs accessorics, da documents e da meds da [...]
Art. 171 - Garanzia
Art. 172 - b. En cas d’ina cessiun per dar en pajament la pretensiun
Art. 173 - c. Dimensiun da la responsabladad
Art. 174 - III. Disposiziuns spezialas
Art. 175 - B. Surpigliada dal debit
Art. 176 - II. Contract cun il creditur
Art. 177 - Scadenza da l’offerta
Art. 178 - III. Effect da la midada dal debitur
Art. 179 - Objecziuns
Art. 180 - IV. Annullaziun dal contract davart la surpigliada dal debit
Art. 181 - V. Surpigliada d’ina facultad u d’ina fatschenta
Art. 182 - VI. ..
Art. 183 - VII. Partiziun d’ierta ed alienaziun da bains immobigliars
Art. 184 - A. Dretgs ed obligaziuns en general
Art. 185 - B. Profit e privel
Art. 186 - C. Resalva da la legislaziun chantunala
Art. 187 - A. Object
Art. 188 - B. Obligaziuns dal vendider
Art. 189 - Custs da transport
Art. 190 - Retard da la surdada
Art. 191 - b. Obligaziun da prestar ina indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 192 - II. Garanzia areguard la privaziun
Art. 193 - Procedura
Art. 194 - b. Renconuschientscha dal dretg d’ina terza persuna senza decisiun [...]
Art. 195 - Dretgs dal cumprader
Art. 196 - b. En cas d’ina privaziun parziala
Art. 196 - c. En cas da bains culturals
Art. 197 - III. Garanzia pervia da mancanzas da la chaussa
Art. 198 - b. Tar il commerzi da muvel
Art. 199 - Exclusiun da la garanzia
Art. 200 - Mancanzas ch’il cumprader ha enconuschì
Art. 201 - Reclamaziun da mancanzas
Art. 202 - b. Tar il commerzi da muvel
Art. 203 - Engion intenziunà
Art. 204 - Procedura tar la vendita a distanza
Art. 205 - Cuntegn dal plant dal cumprader
Art. 206 - b. Prestaziun d’ina indemnisaziun
Art. 207 - c. Annullaziun da la vendita en cas che la chaussa va a perder
Art. 208 - Effects da l’annullaziun da la vendita
Art. 209 - b. En cas d’ina vendita da pliras chaussas
Art. 210 - Surannaziun
Art. 211 - C. Obligaziuns dal cumprader
Art. 212 - II. Fixar il pretsch da cumpra
Art. 213 - III. Scadenza e tschainsida dal pretsch da cumpra
Art. 214 - IV. Retard dal cumprader
Art. 215 - Indemnisaziun e calculaziun dal donn
Art. 216 - A. Prescripziuns da la furma dal contract
Art. 216 - Abis. Limitaziun temporara e prenotaziun
Art. 216 - Ater. Transmissibladad tras ierta e cessiun
Art. 216 - Aquater. Dretg da precumpra
Art. 216 - II. Effects dal cas da precumpra, cundiziuns
Art. 216 - III. Diever dal dretg, perdita
Art. 217 - B. Cumpra cun cundiziuns e resalva da la proprietad
Art. 218 - C. Bains immobigliars agriculs
Art. 219 - D. Garanzia
Art. 220 - E. Profit e privel
Art. 221 - F. Renviament a la cumpra da bains movibels
Art. 222 - A. Cumpra tenor muster
Art. 223 - B. Cumpra sin emprova u sin examinaziun
Art. 224 - II. Examinaziun tar il vendider
Art. 225 - III. Examinaziun tar il cumprader
Art. 226 - C. ..
Art. 226 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 1962 [...]
Art. 226 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 1962 [...]
Art. 226 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 1962 [...]
Art. 226 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 1962 [...]
Art. 226 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 1962 [...]
Art. 227 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 1962, cun effect dapi il 1. da [...]
Art. 227 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 23 da mars 1962 [...]
Art. 228 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 13 da dec. 2013 (aboliziun da las [...]
Art. 229 - D. Ingiant
Art. 230 - II. Contestaziun
Art. 231 - III. Co che l’offerent è lià
Art. 232 - Tar bains immobigliars
Art. 233 - IV. Pajament en daner blut
Art. 234 - V. Garanzia
Art. 235 - VI. Transiziun da la proprietad
Art. 236 - VII. Prescripziuns chantunalas
Art. 237 - A. Renviament a la cumpra
Art. 238 - B. Garanzia
Art. 239 - A. Cuntegn da la donaziun
Art. 240 - B. Abilitad persunala
Art. 241 - II. Dal donatari
Art. 242 - C. Constituziun da la donaziun
Art. 243 - II. Empermischun da donaziun
Art. 244 - III. Effects da l’acceptaziun
Art. 245 - D. Cundiziuns e pretensiuns
Art. 246 - II. Execuziun da las cundiziuns
Art. 247 - III. Cunvegna concernent il return
Art. 248 - E. Responsabladad dal donatur
Art. 249 - F. Annullaziun da la donaziun
Art. 250 - II. Revocaziun e scadenza da l’empermischun da donaziun
Art. 251 - III. Surannaziun e dretg dals ertavels da purtar plant
Art. 252 - IV. Mort dal donatur
Art. 253 - A. Noziun e champ d’applicaziun
Art. 253 - II. Champ d’applicaziun
Art. 253 - Disposiziuns davart la protecziun cunter tschains da locaziun abusivs
Art. 254 - B. Fatschentas cumbinadas
Art. 255 - C. Durada da la relaziun da locaziun
Art. 256 - D. Obligaziuns dal locatur
Art. 256 - II. Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 256 - III. Taxas e grevezzas
Art. 257 - E. Obligaziuns dal locatari
Art. 257 - Custs accessorics
Art. 257 - b. Localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 257 - Termins da pajament
Art. 257 - Retard dal pajament dal locatari
Art. 257 - II. Garanzias dal locatari
Art. 257 - III. Quità e resguard vers vischins
Art. 257 - IV. Obligaziun d’annunzia
Art. 257 - V. Obligaziun da tolerar
Art. 258 - F. Nunadempliment u adempliment manglus dal contract tar la surdada da la [...]
Art. 259 - G. Mancanzas durant la locaziun
Art. 259 - II. Dretgs dal locatari
Art. 259 - Eliminaziun da la mancanza
Art. 259 - b. Excepziun
Art. 259 - Reducziun dal tschains da locaziun
Art. 259 - Indemnisaziun
Art. 259 - Surpigliada da la dispita giuridica
Art. 259 - Deposit dal tschains da locaziun
Art. 259 - b. Restituziun dals tschains da locaziun depositads
Art. 259 - c. Procedura
Art. 260 - H. Renovaziuns e midadas
Art. 260 - II. Tras il locatari
Art. 261 - J. Midada dal proprietari
Art. 261 - II. Concessiun da dretgs reals limitads
Art. 261 - III. Prenotaziun en il register funsil
Art. 262 - K. Sutlocaziun
Art. 263 - L. Transferiment da la locaziun ad ina terza persuna
Art. 264 - M. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 265 - N. Scuntrada
Art. 266 - O. Terminaziun da la relaziun da locaziun
Art. 266 - II. Termins da disditga
Art. 266 - Chaussas immoviblas e construcziuns moviblas
Art. 266 - Abitaziuns
Art. 266 - Localitads da fatschenta
Art. 266 - Chombras mobigliadas e plazzas da parcar
Art. 266 - Chaussas moviblas
Art. 266 - III. Disditga extraordinaria
Art. 266 - Concurs dal locatari
Art. 266 - Mort dal locatari
Art. 266 - Chaussas moviblas
Art. 266 - IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 266 - Abitaziun da la famiglia
Art. 266 - b. Disditga tras il locatur
Art. 266 - Disditga nunvalaivla
Art. 267 - P. Restituziun da la chaussa
Art. 267 - II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al locatari
Art. 268 - Q. Dretg da retenziun dal locatur
Art. 268 - II. Chaussas da terzas persunas
Art. 268 - III. Far valair il dretg
Art. 269 - A. Tschains da locaziun abusivs
Art. 269 - II. Excepziuns
Art. 269 - B. Tschains da locaziun indexads
Art. 269 - C. Tschains da locaziun graduads
Art. 269 - D. Augments dals tschains da locaziun ed autras midadas unilateralas dal contract tras il [...]
Art. 270 - E. Contestaziun dal tschains da locaziun
Art. 270 - Durant la locaziun
Art. 270 - II. Contestaziun d’augments dal tschains da locaziun e d’autras midadas unilateralas dal [...]
Art. 270 - III. Contestaziun da tschains da locaziun indexads
Art. 270 - IV. Contestaziun da tschains da locaziun graduads
Art. 270 - F. Valaivladad dal contract da locaziun durant la procedura da contestaziun
Art. 271 - A. Contestabladad da la disditga
Art. 271 - II. Disditga tras il locatur
Art. 272 - B. Prolungaziun da la relaziun da locaziun
Art. 272 - II. Exclusiun da la prolungaziun
Art. 272 - III. Durada da la prolungaziun
Art. 272 - IV. Valaivladad dal contract da locaziun
Art. 272 - V. Disditga durant la prolungaziun
Art. 273 - C. Termins e proceduras1
Art. 273 - D. Abitaziun da la famiglia
Art. 273 - E. Sutlocaziun
Art. 273 - F. Disposiziuns stringentas
Art. 275 - A. Noziun e champ d’applicaziun
Art. 276 - II. Champ d’applicaziun
Art. 276 - Fittanza agricula
Art. 277 - B. Inventarisaziun
Art. 278 - C. Obligaziuns da l’affittader
Art. 279 - II. Reparaturas principalas
Art. 280 - III. Taxas e grevezzas
Art. 281 - D. Obligaziuns dal fittadin
Art. 282 - Retard dal pajament dal fittadin
Art. 283 - II. Quità, resguard vers vischins e mantegniment
Art. 284 - Mantegniment ordinari
Art. 285 - Violaziun da las obligaziuns
Art. 286 - III. Obligaziun d’annunzia
Art. 287 - IV. Obligaziun da tolerar
Art. 288 - E. Dretgs dal fittadin, en cas ch’il contract na vegn betg ademplì ed en cas da [...]
Art. 289 - F. Renovaziuns e midadas
Art. 289 - II. Tras il fittadin
Art. 290 - G. Midada dal proprietari
Art. 291 - H. Sutfittanza
Art. 292 - J. Transferiment da la fittanza sin ina terza persuna
Art. 293 - K. Restituziun anticipada da la chaussa
Art. 294 - L. Scuntrada
Art. 295 - M. Terminaziun da la relaziun da fittanza
Art. 296 - II. Termins da disditga
Art. 297 - III. Terminaziun extraordinaria
Art. 297 - Concurs dal fittadin
Art. 297 - Mort dal fittadin
Art. 298 - IV. Furma da la disditga en cas da localitads d’abitar e da fatschenta
Art. 299 - N. Restituziun da la chaussa
Art. 299 - II. Examinaziun da la chaussa ed annunzia al fittadin
Art. 299 - III. Remplazzament d’objects inventarisads
Art. 299 - O. Dretg da retenziun
Art. 300 - P. Protecziun cunter la disditga abusiva en cas d’ina fittanza da localitads d’abitar e [...]
Art. 301 - Q. Procedura
Art. 302 - R. Fittanza ed affittaziun da muvel
Art. 303 - II. Responsabladad
Art. 304 - III. Disditga
Art. 305 - A. Noziun
Art. 306 - B. Effect
Art. 307 - II. Custs da mantegniment
Art. 308 - III. Responsabladad da plirs emprestants
Art. 309 - C. Terminaziun
Art. 310 - II. En cas d’in diever betg determinà
Art. 311 - III. Mort da l’emprestant
Art. 312 - A. Noziun
Art. 313 - B. Effect
Art. 314 - Prescripziuns concernent ils tschains
Art. 315 - II. Surannaziun dal dretg da la consegna e da l’acceptaziun
Art. 316 - III. Insolvenza da l’emprestant
Art. 317 - C. Consegna da vaglias e da rauba empè da daners
Art. 318 - D. Temp dal rembursament
Art. 319 - A. Noziun e furmaziun
Art. 320 - II. Furmaziun
Art. 321 - B. Obligaziuns dal lavurant
Art. 321 - II. Quità e fidaivladad
Art. 321 - III. Pled e fatg, consegna
Art. 321 - IV. Lavur supplementara
Art. 321 - V. Observar ordinaziuns e directivas
Art. 321 - VI. Responsabladad dal lavurant
Art. 322 - C. Obligaziuns dal patrun
Art. 322 - Participaziun al resultat da la fatschenta
Art. 322 - Provisiun
Art. 322 - b. Rendaquint
Art. 322 - Gratificaziun
Art. 323 - II. Pajament dal salari
Art. 323 - Retenziun dal salari
Art. 323 - Garanzia dal salari
Art. 324 - III. Salari en cas d’impediment da lavurar
Art. 324 - En cas da retard dal lavurant
Art. 324 - b. Excepziuns
Art. 325 - IV. Cessiun ed impegnaziun da pretensiuns da salari
Art. 326 - V. Lavur en accord
Art. 326 - Salari
Art. 327 - VI. Utensils da lavur, material ed expensas
Art. 327 - Expensas
Art. 327 - b. Vehichel a motor
Art. 327 - c. Pajament
Art. 328 - VII. Protecziun da la persunalitad dal lavurant
Art. 328 - En la chasada dal patrun
Art. 328 - A chaschun da l’elavuraziun da datas da persunas
Art. 329 - VIII. Temp liber, vacanzas, congedi per lavur cun giuvenils e congedi da [...]
Art. 329 - Vacanzas
Art. 329 - b. Reducziun
Art. 329 - c. Coerenza e data
Art. 329 - d. Salari
Art. 329 - Congedi per la lavur cun giuvenils ordaifer la scola
Art. 329 - Congedi da maternitad
Art. 330 - IX. Ulteriuras obligaziuns
Art. 330 - Attestat
Art. 330 - Obligaziun da dar infurmaziuns
Art. 331 - D. Prevenziun dal persunal
Art. 331 - II. Cumenzament e fin da la prevenziun
Art. 331 - III. Cessiun ed impegnaziun
Art. 331 - IV. Resalvas per motivs da sanadad
Art. 331 - V. Promoziun da la proprietad d’abitaziuns
Art. 331 - Retratga anticipada
Art. 331 - Restricziuns durant che l’instituziun da prevenziun n’è betg cuvrida [...]
Art. 332 - E. Dretgs sin invenziuns e sin designs
Art. 332 - 1 Abolì tras la cifra II 1 da l’agiunta da la LF dals 5 d’oct. 2001 [...]
Art. 333 - F. Transferiment da la relaziun da lavur
Art. 333 - Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 333 - Transferiment dal manaschi en cas d’insolvenza
Art. 334 - G. Fin da la relaziun da lavur
Art. 335 - II. Relaziun da lavur illimitada
Art. 335 - Termins da disditga
Art. 335 - b. Durant il temp d’emprova
Art. 335 - c. Suenter il temp d’emprova
Art. 335 - IIbis. Relaschada en massa
Art. 335 - Champ d’applicaziun
Art. 335 - Consultaziun da la represchentanza dals lavurants
Art. 335 - Procedura
Art. 335 - Plan social
Art. 335 - b. Obligaziun da manar tractativas
Art. 335 - c. Fixaziun tras ina dretgira da cumpromiss
Art. 335 - d. Durant ina procedura da concurs u d’accumodament
Art. 336 - III. Protecziun cunter la disditga
Art. 336 - b. Sancziuns
Art. 336 - c. Procedura
Art. 336 - Disditga da temp maladattà
Art. 336 - b. Tras il lavurant
Art. 337 - IV. Schliaziun immediata
Art. 337 - b. Pervia d’insolvenza dal patrun
Art. 337 - Consequenzas
Art. 337 - b. En cas da relaschada nungiustifitgada
Art. 337 - c. Betg cumparair a la lavur u bandunar la lavur senza motivs giustifitgads
Art. 338 - V. Mort dal lavurant u dal patrun
Art. 338 - Mort dal patrun
Art. 339 - VI. Consequenzas da la fin da la relaziun da lavur
Art. 339 - Restituziun
Art. 339 - Indemnisaziun da partenza
Art. 339 - b. Autezza e pajament
Art. 339 - c. Prestaziuns da cumpensaziun
Art. 340 - VII. Scumond da concurrenza
Art. 340 - Restricziuns
Art. 340 - Consequenzas dal surpassament
Art. 340 - Scrudada dal scumond
Art. 341 - H. Nunpussaivladad da renunziar a la surannaziun
Art. 342 - I. Resalva dal dretg public e ses effects sin il dretg civil
Art. 343 - 1 Abolì tras la cifra II 5 da l’agiunta 1 da la Procedura civila dals 19 da [...]
Art. 344 - I. Noziun e furmaziun
Art. 344 - Furmaziun e cuntegn
Art. 345 - II. Effects
Art. 345 - Obligaziuns spezialas dal patrun
Art. 346 - III. Fin dal contract
Art. 346 - Attestat d’emprendissadi
Art. 347 - I. Noziun e furmaziun
Art. 347 - Furmaziun e cuntegn
Art. 348 - II. Obligaziuns e plainpudairs dal viagiatur da commerzi
Art. 348 - Delcredere
Art. 348 - Plainpudairs
Art. 349 - III. Obligaziuns spezialas dal patrun
Art. 349 - Salari
Art. 349 - b. Provisiun
Art. 349 - c. En cas d’impediment da viagiar
Art. 349 - Expensas
Art. 349 - Dretg da retenziun
Art. 350 - IV. Fin dal contract
Art. 350 - Consequenzas spezialas
Art. 351 - I. Noziun e furmaziun
Art. 351 - Communicaziun da las cundiziuns da lavur
Art. 352 - II. Obligaziuns spezialas dal lavurant
Art. 352 - Material ed utensils da lavur
Art. 353 - III. Obligaziuns spezialas dal patrun
Art. 353 - Salari
Art. 353 - b. En cas d’impediment da lavurar
Art. 354 - IV. Fin dal contract
Art. 355 - Per il contract d’emprendissadi, per il contract d’engaschament dal viagiatur da [...]
Art. 356 - I. Noziun, cuntegn, furma e durada
Art. 356 - Libertad da s’unir ad in’organisaziun e da pratitgar la professiun
Art. 356 - Participaziun
Art. 356 - Furma e durada
Art. 357 - II. Effects
Art. 357 - Per las partidas contrahentas
Art. 357 - Execuziun communabla
Art. 358 - III. Relaziun cun il dretg stringent
Art. 359 - I. Noziun e cuntegn
Art. 359 - II. Cumpetenza e procedura
Art. 360 - III. Effects
Art. 360 - IV. Salaris minimals
Art. 360 - Cumissiuns tripartitas
Art. 360 - Secret d’uffizi
Art. 360 - Effects
Art. 360 - Dretg da las federaziuns da purtar plant
Art. 360 - Communicaziun
Art. 361 - A. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant e dal [...]
Art. 362 - B. Nunpussaivladad da midar las disposiziuns a disfavur dal lavurant
Art. 363 - A. Noziun
Art. 364 - B. Effects
Art. 365 - Concernent la materia furnida
Art. 366 - Cumenzament a temp ed execuziun da la lavur tenor contract
Art. 367 - Garanzia per mancanzas
Art. 368 - b. Dretgs da l’empustader en cas da mancanzas
Art. 369 - c. Responsabladad da l’empustader
Art. 370 - d. Approvaziun da l’ovra
Art. 371 - e. Surannaziun
Art. 372 - II. Obligaziuns da l’empustader
Art. 373 - Autezza da la bunificaziun
Art. 374 - b. Fixaziun tenor la valur da la lavur
Art. 375 - C. Fin dal contract
Art. 376 - II. Perdita da l’ovra
Art. 377 - III. Retratga da l’empustader cunter indemnisaziun
Art. 378 - IV. Nunpussaivladad d’exequir la lavur pervia da l’empustader
Art. 379 - V. Mort ed inabilitad da l’interprendider
Art. 380 - A. Noziun
Art. 381 - B. Effects
Art. 382 - II. Dretg da disponer da l’autur
Art. 383 - III. Disposiziuns davart las ediziuns
Art. 384 - IV. Reproducziun e vendita
Art. 385 - V. Meglieraziuns e rectificaziuns
Art. 386 - VI. Ediziuns cumplettas ed ediziuns singulas
Art. 387 - VII. Dretg da translatar
Art. 388 - VIII. Onurari da l’autur
Art. 389 - Scadenza, rendaquint ed exemplars gratuits
Art. 390 - C. Fin dal contract
Art. 391 - II. Perdita da l’ediziun
Art. 392 - III. Motivs che sa chattan en la persuna da l’autur e da l’editur
Art. 393 - D. Elavuraziun d’ina ovra tenor il plan da l’editur
Art. 394 - A. Noziun
Art. 395 - B. Furmaziun dal contract
Art. 396 - C. Effects
Art. 397 - II. Obligaziun dal mandatari
Art. 397 - bis. Obligaziun d’annunzia
Art. 398 - Responsabladad per in’execuziun buna e fidaivla
Art. 399 - b. En cas da transferiment ad ina terza persuna
Art. 400 - Rendaquint
Art. 401 - Transferiment dals dretgs acquistads
Art. 402 - III. Obligaziuns dal mandant
Art. 403 - IV. Responsabladad da pliras persunas
Art. 404 - D. Finiziun
Art. 405 - Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 406 - II. Effect da l’extincziun
Art. 406 - A. Noziun e dretg applitgabel
Art. 406 - B. Intermediaziun da persunas da l’exteriur u a persunas da [...]
Art. 406 - II. Obligaziun da dumandar ina permissiun
Art. 406 - C. Furma e cuntegn
Art. 406 - D. Entrada en vigur, revocaziun, disditga
Art. 406 - E. ..
Art. 406 - F. Infurmaziun e protecziun da datas
Art. 406 - G. Reducziun
Art. 407 - A. La brev da credit
Art. 408 - B. Il mandat da credit
Art. 409 - II. Inabilitad da la terza persuna da far in contract
Art. 410 - III. Prorogaziun arbitrara
Art. 411 - IV. Relaziun tranter il mandant e la terza persuna
Art. 412 - A. Noziun e furma
Art. 413 - B. Salari da l’intermediatur
Art. 414 - II. Fixaziun
Art. 415 - III. Perdita dal dretg da survegnir in salari
Art. 416 - IV. ..
Art. 417 - V. Reducziun
Art. 418 - C. Resalva dal dretg chantunal
Art. 418 - A. En general
Art. 418 - II. Dretg applitgabel
Art. 418 - B. Obligaziuns da l’agent
Art. 418 - II. Obligaziun da discreziun e scumond da far concurrenza
Art. 418 - C. Autorisaziun da represchentanza
Art. 418 - D. Obligaziuns dal mandant
Art. 418 - II. Provisiun
Art. 418 - b. Perdita dal dretg da survegnir ina provisiun
Art. 418 - c. Termin da pajament
Art. 418 - d. Rendaquint
Art. 418 - Provisiun d’incassament
Art. 418 - III. Impediment da lavurar
Art. 418 - IV. Custs ed expensas
Art. 418 - V. Dretg da retenziun
Art. 418 - E. Finiziun
Art. 418 - II. Disditga
Art. 418 - Per motivs impurtants
Art. 418 - III. Mort, inabilitad d’agir, concurs
Art. 418 - IV. Dretgs da l’agent
Art. 418 - Indemnisaziun per la clientella
Art. 418 - V. Obligaziuns da restituziun
Art. 419 - A. Posiziun da l’administratur
Art. 420 - II. Responsabladad da l’administratur en general
Art. 421 - III. Responsabladad da l’administratur ch’è incapabel da far in [...]
Art. 422 - B. Posiziun dal patrun
Art. 423 - II. Gestiun en l’interess da l’administratur
Art. 424 - III. Approvaziun da la gestiun
Art. 425 - A. Cumissiun da cumpra e da vendita
Art. 426 - II. Obligaziuns dal cumissiunari
Art. 427 - Tractament da la rauba en cumissiun
Art. 428 - Tariffa da pretsch dal committent
Art. 429 - Concessiun da pajaments anticipads e da credits a terzas persunas
Art. 430 - Delcredere
Art. 431 - III. Dretgs dal cumissiunari
Art. 432 - Provisiun
Art. 433 - b. Perdita da quest dretg e midada en in’atgna fatschenta
Art. 434 - Dretg da retenziun
Art. 435 - Ingiant da la rauba en cumissiun
Art. 436 - Cumissiunari sco cumprader u sco vendider en atgna fatschenta
Art. 437 - b. Surpigliada presumada dal cumissiunari
Art. 438 - c. Scrudada da la surpigliada
Art. 439 - B. Contract da spediziun
Art. 440 - A. Noziun
Art. 441 - B. Effects
Art. 442 - Emballadi
Art. 443 - Dretg da disponer da la rauba transportada
Art. 444 - II. Posiziun dal transportader da rauba
Art. 445 - b. Vendita
Art. 446 - c. Responsabladad
Art. 447 - Responsabladad dal transportader da rauba
Art. 448 - b. Martganzia furnida cun retard, martganzia donnegiada, martganzia ida per part en [...]
Art. 449 - c. Responsabladad per il transportader intermediar da rauba
Art. 450 - Obligaziun d’annunzia
Art. 451 - Dretg da retenziun
Art. 452 - Extincziun da las pretensiuns e da la responsabladad
Art. 453 - Procedura
Art. 454 - Surannaziun dals plants d’indemnisaziun
Art. 455 - C. Instituziuns da transport concessiunadas e statalas
Art. 456 - D. Cooperaziun d’ina instituziun da transport publica
Art. 457 - E. Responsabladad dal speditur
Art. 458 - A. Procura
Art. 459 - II. Extensiun da la procura
Art. 460 - III. Limitaziun
Art. 461 - IV. Extincziun da la procura
Art. 462 - B. Auters mandats commerzials
Art. 463 - C. ..
Art. 464 - D. Scumond da concurrenza
Art. 465 - E. Extincziun da la procura e dals auters mandats commerzials
Art. 466 - A. Noziun
Art. 467 - B. Effects
Art. 468 - II. Obligaziun da l’assegnà
Art. 469 - III. Obligaziun d’annunzia, en cas ch’il pajament è vegnì refusà
Art. 470 - C. Revocaziun
Art. 471 - D. Assegnaziun en cas da vaglias
Art. 472 - A. Il deposit en general
Art. 473 - II. Obligaziuns dal depositur
Art. 474 - III. Obligaziuns dal conservader
Art. 475 - Restituziun
Art. 476 - b. Dretgs dal conservader
Art. 477 - c. Lieu da la restituziun
Art. 478 - Responsabladad da plirs conservaturs
Art. 479 - Pretensiuns da proprietad da terzas persunas
Art. 480 - IV. Sequester
Art. 481 - B. Il deposit da chaussas remplazzablas
Art. 482 - C. Magasin da deposit
Art. 483 - II. Obligaziun da conservaziun dal possessur d’in magasin
Art. 484 - III. Maschaida da la rauba
Art. 485 - IV. Dretg dal possessur d’in magasin
Art. 486 - V. Restituziun da la rauba
Art. 487 - D. Ustiers e possessurs da stallas publicas
Art. 488 - Responsabladad en spezial per preziusadads
Art. 489 - Fin da la responsabladad
Art. 490 - II. Responsabladad dals possessurs da stallas publicas
Art. 491 - III. Dretg da retenziun
Art. 492 - A. Premissas
Art. 493 - II. Furma
Art. 494 - III. Consentiment dal conjugal
Art. 495 - B. Cuntegn
Art. 496 - Garanzia solidarica
Art. 497 - Cungaranzia
Art. 498 - Garanzia per il garant e cuntragaranzia
Art. 499 - II. Disposiziuns cuminaivlas
Art. 500 - b. Reducziun legala da l’import da garanzia
Art. 501 - c. Obligaziun dal garant da pajar
Art. 502 - d. Objecziuns
Art. 503 - e. Obligaziun dal creditur d’avair quità e da consegnar ils documents
Art. 504 - f. Obligaziun dal creditur d’acceptar il pajament
Art. 505 - g. Obligaziun dal creditur da communitgar e d’annunziar al garant, sch’il debitur ha [...]
Art. 506 - Relaziun tranter il garant ed il debitur principal
Art. 507 - b. Dretg dal garant da prender regress
Art. 508 - bb. Obligaziun d’annunzia dal garant
Art. 509 - C. Finiziun da la garanzia
Art. 510 - II. Garanzia per in temp limità; revocaziun
Art. 511 - III. Garanzia per in temp nundeterminà
Art. 512 - IV. Garanzia per uffizis publics e per servetschs publics
Art. 513 - A. Pretensiuns senza dretg da purtar plant
Art. 514 - B. Renconuschientscha da debits e pajament voluntar
Art. 515 - C. Lottarias u trair la sort
Art. 515 - D. Gieu en bancas da gieu, emprests da daners da bancas da gieu
Art. 516 - A. Contract da renta vitalizia
Art. 517 - II. Furma
Art. 518 - III. Dretgs dal creditur
Art. 519 - Transferibilitad1
Art. 520 - IV. Rentas vitalizias tenor la Lescha federala davart il contract [...]
Art. 521 - B. Contract da vitalizi
Art. 522 - II. Furmaziun
Art. 523 - Garanzia
Art. 524 - III. Cuntegn
Art. 525 - IV. Contestaziun e reducziun
Art. 526 - V. Aboliziun
Art. 527 - Aboliziun unilaterala
Art. 528 - Mort dal vitaliziari
Art. 529 - VI. Intransferibilitad, validaziun da pretensiuns en cas da concurs e [...]
Art. 530 - A. Noziun
Art. 531 - B. Relaziun dals associads tranter sai
Art. 532 - II. Gudogn e perdita
Art. 533 - Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 534 - III. Conclus da la societad
Art. 535 - IV. Gestiun
Art. 536 - V. Responsabladad tranter sai
Art. 537 - Expensas, obligaziuns e prestaziuns dals associads
Art. 538 - Mesira dal quità duaivel
Art. 539 - VI. Retratga e restricziun da la gestiun
Art. 540 - VII. Associads ch’èn autorisads e che n’èn betg autorisads d’ademplir la [...]
Art. 541 - Invista da las fatschentas da la societad
Art. 542 - VIII. Admissiun da novs associads e participaziun da terzas persunas
Art. 543 - C. Relaziun dals associads vers terzas persunas
Art. 544 - II. Effect da la represchentanza
Art. 545 - D. Finiziun da la societad
Art. 546 - Societad da durada illimitada
Art. 547 - II. Effect da la dissoluziun per la gestiun
Art. 548 - III. Liquidaziun
Art. 549 - Repartiziun dal surpli e dal deficit
Art. 550 - Proceder tar la liquidaziun
Art. 551 - IV. Responsabladad vers terzas persunas
Art. 552 - A. Societad commerziala
Art. 553 - B. Societad betg commerziala
Art. 554 - C. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 555 - II. Represchentanza
Art. 556 - III. Pretensiuns formalas
Art. 557 - A. Libertad contractuala, renviament a la societad simpla
Art. 558 - B. Rendaquint1
Art. 559 - C. Dretg sin il gudogn, sin ils tschains e sin ils onuraris
Art. 560 - D. Perditas
Art. 561 - E. Scumond da concurrenza
Art. 562 - A. En general
Art. 563 - B. Represchentanza
Art. 564 - II. Extensiun
Art. 565 - III. Retratga
Art. 566 - IV. Procura e mandat commerzial
Art. 567 - V. Acts giuridics e responsabladad per acts illegals
Art. 568 - C. Posiziun dals crediturs da la societad
Art. 569 - II. Responsabladad da novs associads
Art. 570 - III. Concurs da la societad
Art. 571 - IV. Concurs da la societad e dals associads
Art. 572 - D. Posiziun dal creditur privat d’in associà
Art. 573 - E. Cumpensaziun
Art. 574 - A. En general
Art. 575 - B. Disditga tras ils crediturs d’in associà
Art. 576 - C. Extrada d’associads
Art. 577 - II. Exclusiun tras il derschader
Art. 578 - III. Exclusiun tras ils ulteriurs associads
Art. 579 - IV. En cas da dus associads
Art. 580 - V. Fixaziun da l’import
Art. 581 - VI. Inscripziun
Art. 582 - A. Princip
Art. 583 - B. Liquidaturs
Art. 584 - C. Represchentanza d’ertavels
Art. 585 - D. Dretgs ed obligaziuns dals liquidaturs
Art. 586 - E. Repartiziun provisorica
Art. 587 - F. Regulaziun dals quints
Art. 588 - II. Restituziun dal chapital e repartiziun dal surpli
Art. 589 - G. Extincziun en il register da commerzi
Art. 590 - H. Conservaziun dals cudeschs e dals documents
Art. 591 - A. Object e termin
Art. 592 - B. Cas spezials
Art. 593 - C. Interrupziun
Art. 594 - A. Societad commerziala
Art. 595 - B. Societad betg commerziala
Art. 596 - C. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 597 - II. Pretensiuns formalas
Art. 598 - A. Libertad contractuala. Renviament a la societad collectiva
Art. 599 - B. Gestiun
Art. 600 - C. Posiziun dal commanditari
Art. 601 - D. Participaziun al gudogn ed a la perdita
Art. 602 - A. En general
Art. 603 - B. Represchentanza
Art. 604 - C. Responsabladad da l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 605 - D. Responsabladad dal commanditari
Art. 606 - II. Mancanza da l’inscripziun
Art. 607 - III. ..
Art. 608 - IV. Extensiun da la responsabladad
Art. 609 - V. Reducziun da la summa commanditara
Art. 610 - VI. Dretg dals crediturs da purtar plant
Art. 611 - VII. Retratga da tschains e da gudogns
Art. 612 - VIII. Participaziun ad ina societad
Art. 613 - E. Posiziun dals crediturs privats
Art. 614 - F. Cumpensaziun
Art. 615 - G. Concurs
Art. 616 - II. Concurs da la societad
Art. 617 - III. Proceder cunter l’associà cun responsabladad illimitada
Art. 618 - IV. Concurs dal commanditari
Art. 619 - 1 Per la dissoluziun e per la liquidaziun da la societad sco er per la surannaziun [...]
Art. 620 - A. Noziun
Art. 621 - B. Chapital minimal
Art. 622 - C. Aczias
Art. 623 - II. Divisiun e reuniun
Art. 624 - III. Import d’emissiun
Art. 625 - D. Acziunaris
Art. 626 - E. Statuts
Art. 627 - II. Ulteriuras disposiziuns
Art. 628 - En spezial: apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs [...]
Art. 629 - F. Fundaziun
Art. 630 - Suttascripziun d’aczias
Art. 631 - II. Mussaments
Art. 632 - III. Apports
Art. 633 - Prestaziun dals apports
Art. 634 - b. Apports en natiralias
Art. 634 - c. Prestaziun posteriura
Art. 635 - Controlla dals apports
Art. 635 - b. Conferma da la controlla
Art. 640 - G. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 641 - II. Filialas
Art. 642 - III. Apports en natiralias, surpigliadas da bains, avantatgs spezials
Art. 643 - H. Acquist da la persunalitad
Art. 644 - II. Aczias emessas avant l’inscripziun
Art. 645 - III. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 646 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991, cun effect dapi il 1. [...]
Art. 647 - J. Midada dals statuts
Art. 650 - K. Augment dal chapital d’aczias
Art. 651 - Augment dal chapital approvà
Art. 651 - b. Adattaziun dals statuts
Art. 652 - Prescripziuns cuminaivlas
Art. 652 - b. ..
Art. 652 - c. Dretg da suttascripziun
Art. 652 - d. Prestaziun dals apports
Art. 652 - e. Augment tras agen chapital
Art. 652 - f. Rapport davart l’augment dal chapital
Art. 652 - g. Conferma da la controlla
Art. 652 - h. Midada dals statuts e constataziuns
Art. 652 - i. Inscripziun en il register da commerzi, nunvalaivladad d’aczias emessas avant [...]
Art. 653 - II. Augment dal chapital cundiziunà
Art. 653 - Limits
Art. 653 - Basa statutara
Art. 653 - Protecziun dals acziunaris
Art. 653 - Protecziun dals possessurs d’in dretg da conversiun u d’opziun
Art. 653 - Execuziun da l’augment dal chapital
Art. 653 - b. Conferma da la controlla
Art. 653 - c. Adattaziun dals statuts
Art. 653 - d. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 653 - Stritgada
Art. 654 - III. Aczias privilegiadas
Art. 655 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991, cun effect dapi il 1. [...]
Art. 656 - Posiziun da las aczias privilegiadas1
Art. 656 - L. Certificats da participaziun
Art. 656 - II. Chapital da participaziun e chapital d’aczias
Art. 656 - III. Posiziun giuridica dal participant
Art. 656 - Communicaziun da la convocaziun e dals conclus da la radunanza generala
Art. 656 - Represchentanza en il cussegl d’administraziun
Art. 656 - Dretgs da facultad
Art. 656 - b. Dretgs da suttascripziun
Art. 657 - M. Certificats da giudida
Art. 658 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991, cun effect dapi il 1. [...]
Art. 659 - N. Atgnas aczias
Art. 659 - II. Consequenzas da l’acquist
Art. 659 - III. Acquist tras filialas
Art. 660 - A. Dretg sin la quota dal gudogn e da liquidaziun
Art. 661 - II. Moda da calculaziun
Art. 662 - 1 Abolì tras la cifra I 1 da la LF dals 23 da dec. 2011 (dretg da rendaquint), [...]
Art. 662 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991 [...]
Art. 663 - 1 Abolì tras la cifra I 1 da la LF dals 23 da dec. 2011 (dretg da rendaquint), [...]
Art. 663 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991 [...]
Art. 663 - B.2 Rapport da gestiun
Art. 663 - Participaziuns2
Art. 663 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991 [...]
Art. 664 - 1 Abolì tras la cifra I 1 da la LF dals 23 da dec. 2011 (dretg da rendaquint), [...]
Art. 665 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991 [...]
Art. 666 - 1 Abolì tras la cifra I 1 da la LF dals 23 da dec. 2011 (dretg da rendaquint), [...]
Art. 668 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991, cun effect dapi il 1. [...]
Art. 669 - 1 Abolì tras la cifra I 1 da la LF dals 23 da dec. 2011 (dretg da rendaquint), [...]
Art. 670 - II. Valitaziun. Augment da la valur2
Art. 671 - C. Reservas
Art. 671 - Reserva per atgnas aczias
Art. 671 - Reserva per l’augment da la valur
Art. 672 - II. Reservas statutaras
Art. 673 - Per intents da prevenziun a favur dals lavurants
Art. 674 - III. Relaziun tranter quota dal gudogn e reservas
Art. 675 - D. Dividendas, tschains da construcziun e tantiemas
Art. 676 - II. Tschains da construcziun
Art. 677 - III. Tantiemas
Art. 678 - E. Restituziun da prestaziuns
Art. 679 - II. Tantiemas en cas da concurs
Art. 680 - F. Prestaziuns da l’acziunari
Art. 681 - II. Consequenzas dal retard
Art. 682 - Appel al pajament
Art. 683 - G. Emissiun e transferiment da las aczias
Art. 684 - II. Aczias al num
Art. 685 - H. Restricziun da la transferibilitad
Art. 685 - II. Restricziun statutara
Art. 685 - Aczias al num betg quotadas a la bursa
Art. 685 - b. Effect
Art. 685 - Aczias al num quotadas a la bursa
Art. 685 - b. Obligaziun d’annunzia
Art. 685 - c. Transferiment dals dretgs
Art. 685 - d. Termin da refusa
Art. 686 - Register da las aczias
Art. 686 - b. Stritgada
Art. 687 - Aczias al num betg pajadas entiramain1
Art. 688 - III. Certificat provisoric
Art. 689 - J. Dretgs persunals ch’èn colliads cun la commembranza
Art. 689 - Legitimaziun vers la societad
Art. 689 - Represchentanza da l’acziunari
Art. 689 - b. Tras in commember d’in organ da la societad
Art. 689 - c. Tras in depositari
Art. 689 - d. Communicaziun
Art. 690 - Plirs proprietaris, giudida1
Art. 691 - II. Participaziun nunautorisada
Art. 692 - III. Dretg da votar a la radunanza generala
Art. 693 - Aczias cun dretg da votar
Art. 694 - Cumenzament dal dretg da votar
Art. 695 - Exclusiun dal dretg da votar
Art. 696 - IV. Dretgs da controlla dals acziunaris
Art. 697 - Infurmaziun ed invista
Art. 697 - V. Dretg sin l’introducziun d’ina controlla speziala
Art. 697 - En cas da refusa tras la radunanza generala
Art. 697 - Designaziun
Art. 697 - Activitad
Art. 697 - Rapport
Art. 697 - Deliberaziun e communicaziun
Art. 697 - Adossament dals custs
Art. 697 - 1 Integrà tras la cifra I da la LF dals 4 d’oct. 1991 [...]
Art. 697 - K. Obligaziun d’annunzia da l’acziunari
Art. 697 - II. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las aczias
Art. 697 - III. Annunzia ad in intermediari finanzial ed obligaziun da l’intermediari finanzial da dar [...]
Art. 697 - IV. Glista
Art. 697 - V. Inobservanza da las obligaziuns d’annunzia
Art. 698 - I. Cumpetenzas
Art. 699 - II. Convocaziun ed inscripziun en la glista da tractandas
Art. 700 - Furma
Art. 701 - Radunanza da tut ils acziunaris
Art. 702 - III. Mesiras preparatoricas; protocol
Art. 702 - IV. Participaziun dals commembers dal cussegl d’administraziun
Art. 703 - V. Conclus ed elecziuns
Art. 704 - Conclus impurtants
Art. 704 - Conversiun d’aczias al possessur en aczias al num
Art. 705 - VI. Revocaziun dal cussegl d’administraziun e dal post da [...]
Art. 706 - VII. Contestaziun da conclus da la radunanza generala
Art. 706 - Procedura
Art. 706 - VIII. Nunvalaivladad2
Art. 707 - I. En general
Art. 708 - 1 Abolì tras la cifra I 3 da la LF dals 16 da dec. 2005 (dretg da ScRL sco er [...]
Art. 709 - Represchentanza da categorias e da gruppas d’acziunaris2
Art. 710 - Perioda d’uffizi2
Art. 711 - 1 Abolì tras la cifra I 3 da la LF dals 16 da dec. 2005 (dretg da ScRL sco er [...]
Art. 712 - II. Organisaziun
Art. 713 - Conclus
Art. 714 - Conclus nunvalaivels
Art. 715 - Dretg da convocaziun
Art. 715 - Dretg da survegnir infurmaziuns u da prender invista da documents
Art. 716 - III. Incumbensas
Art. 716 - Incumbensas intransferiblas
Art. 716 - Delegaziun da la gestiun
Art. 717 - IV. Quità e fidaivladad
Art. 718 - V. Represchentanza
Art. 718 - Dimensiun e restricziun
Art. 718 - Contracts tranter la societad e ses represchentant
Art. 719 - Suttascripziun1
Art. 720 - Inscripziun1
Art. 721 - Procurists e mandataris2
Art. 722 - VI. Responsabladad dals organs2
Art. 725 - VII. Perdita da chapital e surdebitaziun
Art. 725 - Decleraziun u suspensiun dal concurs
Art. 726 - VIII. Revocaziun e suspensiun1
Art. 727 - I. Obligaziun da revisiun
Art. 727 - Revisiun limitada
Art. 727 - II. Pretensiuns al post da revisiun
Art. 727 - En cas d’ina revisiun limitada
Art. 728 - III. Revisiun ordinaria
Art. 728 - Incumbensas dal post da revisiun
Art. 728 - b. Rapport da revisiun
Art. 728 - c. Obligaziuns d’annunzia
Art. 729 - IV. Revisiun limitada (review)
Art. 729 - Incumbensas dal post da revisiun
Art. 729 - b. Rapport da revisiun
Art. 729 - c. Obligaziun d’annunzia
Art. 730 - V. Disposiziuns cuminaivlas
Art. 730 - Perioda d’uffizi dal post da revisiun
Art. 730 - Infurmaziuns e secretezza
Art. 730 - Documentaziun e conservaziun dals documents
Art. 731 - Approvaziun dal quint ed utilisaziun dal gudogn
Art. 731 - Disposiziuns spezialas
Art. 731 - 1 In acziunari u in creditur po dumandar la dretgira da prender las mesiras [...]
Art. 732 - A. Conclus da reducziun
Art. 732 - B. Annullaziun d’aczias a chaschun d’ina sanaziun
Art. 733 - C. Appel als crediturs1
Art. 734 - D. Execuziun da la reducziun1
Art. 735 - E. Reducziun en cas d’ina bilantscha deficitara1
Art. 736 - A. Dissoluziun en general
Art. 737 - II. Annunzia al register da commerzi
Art. 738 - III. Consequenzas
Art. 739 - B. Dissoluziun cun liquidaziun
Art. 740 - II. Nominaziun e revocaziun dals liquidaturs
Art. 741 - Revocaziun
Art. 742 - III. Activitad dals liquidaturs
Art. 743 - Ulteriuras incumbensas
Art. 744 - Protecziun dals crediturs
Art. 745 - Repartiziun da la facultad
Art. 746 - IV. Extincziun en il register da commerzi
Art. 747 - V. Conservaziun dal register da las aczias, dals cudeschs da fatschenta e da la [...]
Art. 751 - II. Surpigliada tras ina corporaziun da dretg public
Art. 752 - A. Responsabladad
Art. 753 - II. Per la fundaziun
Art. 754 - III. Per l’administraziun, per la gestiun e per la liquidaziun
Art. 755 - IV. Per la revisiun
Art. 756 - B. Donn chaschunà a la societad
Art. 757 - II. Pretensiuns en il concurs
Art. 758 - III. Effect dal conclus da distgargia
Art. 759 - C. Solidaritad e regress
Art. 760 - D. Surannaziun
Art. 761 - 1 Abolì tras la cifra 5 da l’agiunta da la LF dals 24 da mars 2000 davart [...]
Art. 762 - 1 Sch’ina corporaziun da dretg public sco la Confederaziun, in chantun, in [...]
Art. 763 - 1 En cas ch’il chantun surpiglia la responsabladad subsidiara per las [...]
Art. 764 - A. Noziun
Art. 765 - B. Administraziun
Art. 766 - II. Consentiment als conclus da la radunanza generala
Art. 767 - III. Retratga da la gestiun e da la represchentanza
Art. 768 - C. Post da surveglianza
Art. 769 - II. Plant da responsabladad
Art. 770 - D. Dissoluziun
Art. 771 - E. Disditga
Art. 772 - A. Noziun
Art. 773 - B. Chapital da basa
Art. 774 - C. Quotas da basa
Art. 774 - D. Certificats da giudida
Art. 775 - E. Associads
Art. 776 - F. Statuts
Art. 776 - II. Ulteriuras disposiziuns
Art. 777 - G. Fundaziun
Art. 777 - II. Suttascripziun da las quotas da basa
Art. 777 - III. Mussaments
Art. 777 - IV. Apports
Art. 778 - H. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 778 - II. Filialas
Art. 779 - J. Acquist da la persunalitad
Art. 779 - II. Obligaziuns surpigliadas avant l’inscripziun
Art. 780 - K. Midada dals statuts
Art. 781 - L. Augment dal chapital da basa
Art. 782 - M. Reducziun dal chapital da basa
Art. 783 - N. Acquist da quotas da basa proprias
Art. 784 - A. Quotas da basa
Art. 785 - II. Transferiment
Art. 786 - b. Necessitads da consentiment
Art. 787 - c. Transferiment dals dretgs
Art. 788 - Modas spezialas d’acquisiziun
Art. 789 - Fixaziun da la valur reala
Art. 789 - Giudida
Art. 789 - Dretg da pegn
Art. 790 - III. Register da participaziun
Art. 790 - IIIbis. Annunzia da la persuna che ha il dretg economic da las quotas da [...]
Art. 791 - IV. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 792 - V. Proprietad collectiva
Art. 793 - B. Prestaziun dals apports
Art. 794 - C. Responsabladad dals associads
Art. 795 - D. Pajaments supplementars e prestaziuns accessoricas
Art. 795 - Incassament
Art. 795 - Rembursament
Art. 795 - Reducziun
Art. 795 - Durada
Art. 796 - II. Prestaziuns accessoricas
Art. 797 - III. Introducziun posteriura
Art. 798 - E. Dividendas, tschains, tantiemas
Art. 798 - II. Tschains
Art. 798 - III. Tantiemas
Art. 799 - F. Quotas da basa privilegiadas
Art. 800 - G. Restituziuns da prestaziuns
Art. 801 - H. Reservas
Art. 801 - J. Consegna dal rapport da gestiun
Art. 802 - K. Dretg da survegnir infurmaziuns e da prender invista
Art. 803 - L. Obligaziun da fidaivladad e scumond da concurrenza
Art. 804 - A. Radunanza dals associads
Art. 805 - II. Convocaziun e realisaziun
Art. 806 - III. Dretg da votar
Art. 806 - Exclusiun dal dretg da votar
Art. 806 - Giudida
Art. 807 - IV. Dretg da veto
Art. 808 - V. Deliberaziun
Art. 808 - Decisiun da tagl
Art. 808 - Conclus impurtants
Art. 808 - VI. Contestaziun dals conclus da la radunanza dals associads
Art. 809 - B. Gestiun e represchentanza
Art. 810 - II. Incumbensas dals mainagestiun
Art. 811 - III. Approvaziun tras la radunanza dals associads
Art. 812 - IV. Quità e fidaivladad; scumond da concurrenza
Art. 813 - V. Tractament egual
Art. 814 - VI. Represchentanza
Art. 815 - VII. Revocaziun dals mainagestiun; retratga da l’autorisaziun da [...]
Art. 816 - VIII. Nunvalaivladad da conclus
Art. 817 - IX. Responsabladad
Art. 818 - C. Post da revisiun
Art. 819 - D. Mancanzas en l’organisaziun da la societad
Art. 820 - E. Perdita da chapital e surdebitaziun
Art. 821 - A. Dissoluziun
Art. 821 - II. Consequenzas
Art. 822 - B. Extrada dals associads
Art. 822 - II. Sortida adesiva
Art. 823 - III. Exclusiun
Art. 824 - IV. Mesira preventiva
Art. 825 - V. Indemnisaziun
Art. 825 - Pajament
Art. 826 - C. Liquidaziun
Art. 827 - Per la responsabladad da las persunas che coopereschan tar la fundaziun u che s’occupan da la [...]
Art. 828 - A. Associaziun dal Dretg d’obligaziuns
Art. 829 - B. Associaziuns da dretg public
Art. 830 - C. Constituziun
Art. 831 - Dumber da commembers
Art. 832 - II. Statuts
Art. 833 - Ulteriuras disposiziuns
Art. 834 - III. Radunanza constitutiva
Art. 835 - IV. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 836 - Filialas
Art. 837 - Glista dals associads
Art. 838 - V. Acquist da la persunalitad giuridica
Art. 839 - A. Princip
Art. 840 - B. Decleraziun da participaziun
Art. 841 - C. Colliaziun cun in contract d’assicuranza
Art. 842 - A. Extrada
Art. 843 - II. Limitaziun da l’extrada
Art. 844 - III. Termin da disditga e mument da l’extrada
Art. 845 - IV. Dretg d’extrada en cas da concurs e d’impegnaziun
Art. 846 - B. Exclusiun
Art. 847 - C. Mort da l’associà
Art. 848 - D. Perdita d’ina funcziun u d’in engaschament ubain d’in [...]
Art. 849 - E. Transferiment da la commembranza
Art. 850 - II. Tras il transferiment da bains immobigliars u da manaschis economics
Art. 851 - F. Extrada dal successur legal
Art. 852 - A. Cumprova da la commembranza
Art. 853 - B. Certificats da participaziun
Art. 854 - C. Egualitad giuridica
Art. 855 - D. Dretgs
Art. 856 - II. Dretg da controlla dals associads
Art. 857 - Dar infurmaziuns
Art. 858 - III. Eventuals dretgs dal retgav net
Art. 859 - Princips da la repartiziun
Art. 860 - Obligaziun da furmar e d’augmentar in fond da reservas
Art. 861 - Retgav net tar associaziuns per credits
Art. 862 - Fond per intents da prevenziun
Art. 863 - Autras reservas
Art. 864 - IV. Dretg vi da la facultad da l’associaziun
Art. 865 - Tenor lescha
Art. 866 - E. Obligaziuns
Art. 867 - II. Contribuziuns e prestaziuns
Art. 868 - III. Responsabladad
Art. 869 - Dals associads
Art. 870 - b. Responsabladad limitada
Art. 871 - c. Obligaziun da far in pajament supplementar
Art. 872 - d. Restricziuns inadmissiblas
Art. 873 - e. Procedura en cas da concurs
Art. 874 - f. Midada da las disposiziuns da responsabladad
Art. 875 - g. Responsabladad da novs associads
Art. 876 - h. Responsabladad suenter l’extrada u suenter la dissoluziun
Art. 877 - i. Annunzia d’entradas e d’extradas a l’uffizi dal register da [...]
Art. 878 - k. Surannaziun da la responsabladad
Art. 879 - A. Radunanza generala
Art. 880 - II. Votaziun per correspundenza
Art. 881 - III. Convocaziun
Art. 882 - Furma
Art. 883 - Objects da tractativa
Art. 884 - Radunanza da tut ils associads
Art. 885 - IV. Dretg da votar
Art. 886 - V. Represchentanza
Art. 887 - VI. Exclusiun dal dretg da votar
Art. 888 - VII. Deliberaziun
Art. 889 - En cas d’in augment da las prestaziuns dals associads
Art. 890 - VIII. Revocaziun da l’administraziun e dal post da revisiun1
Art. 891 - IX. Contestaziun dals conclus da la radunanza generala
Art. 892 - X. Radunanza da delegads
Art. 893 - XI. Disposiziuns excepziunalas per associaziuns d’assicuranza
Art. 894 - B. Administraziun
Art. 895 - ..
Art. 896 - II. Perioda d’uffizi
Art. 897 - III. Giunta d’administraziun
Art. 898 - IV. Gestiun e represchentanza
Art. 899 - Dimensiun e restricziun
Art. 899 - Contracts tranter l’associaziun e ses represchentant
Art. 900 - Suttascripziun1
Art. 901 - Inscripziun1
Art. 902 - V. Obligaziuns
Art. 903 - Obligaziun d’annunzia en cas da surdebitaziun ed en cas da perdita da [...]
Art. 904 - VI. Restituziun da pajaments
Art. 905 - VII. Suspensiun e revocaziun
Art. 906 - C. Post da revisiun
Art. 907 - II. Controlla dal register d’associads
Art. 908 - D. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 909 - 1 Abolì tras la cifra I 3 da la LF dals 16 da dec. 2005 (dretg da ScRL sco er [...]
Art. 911 - A. Motivs da dissoluziun
Art. 912 - B. Annunzia a l’uffizi dal register da commerzi
Art. 913 - C. Liquidaziun, repartiziun da la facultad
Art. 914 - D. ..
Art. 915 - E. Surpigliada tras ina corporaziun dal dretg public
Art. 916 - A. Responsabladad vers l’associaziun
Art. 917 - B. Responsabladad vers l’associaziun, vers ils associads e vers ils [...]
Art. 918 - C. Solidaritad e regress
Art. 919 - D. Surannaziun
Art. 920 - E. En cas d’associaziuns da credit e d’assicuranza
Art. 921 - A. Premissas
Art. 922 - B. Organisaziun
Art. 923 - II. Administraziun
Art. 924 - III. Surveglianza. Contestaziun
Art. 925 - IV. Exclusiun da novas obligaziuns
Art. 926 - 1 En cas d’associaziuns, vi da las qualas corporaziuns dal dretg public, sco [...]
Art. 927 - A. Intent ed organisaziun
Art. 928 - II. Responsabladad
Art. 929 - III. Ordinaziun
Art. 929 - En cas da la gestiun dal register da commerzi cun agid da l’informatica
Art. 930 - IV. Publicitad
Art. 931 - V. Fegl uffizial da commerzi
Art. 931 - B. Inscripziuns
Art. 932 - II. Cumenzament da l’effect1
Art. 933 - III. Effects1
Art. 934 - IV. Inscripziun en il register da commerzi
Art. 935 - Filialas
Art. 936 - Disposiziuns executivas
Art. 936 - Numer d’identificaziun
Art. 937 - V. Midadas 1
Art. 938 - VI. Extincziun
Art. 938 - Extincziun d’uffizi
Art. 938 - Organs ed autorisaziuns da represchentanza
Art. 939 - VII. Concurs da societads commerzialas e d’associaziuns1
Art. 940 - VIII. Obligaziuns da l’administratur dal register da commerzi
Art. 941 - Admoniziun. Inscripziun d’uffizi
Art. 941 - Assegnaziun al derschader u a l’autoritad da surveglianza
Art. 942 - IX. Negligientscha da las prescripziuns
Art. 943 - Multas disciplinaras
Art. 928 - C. Bancas da datas centralas
Art. 928 - D. Numer d’assicuranza da la AVS e numer persunal
Art. 944 - A. Princips per furmar firmas
Art. 945 - II. Interpresas singulas
Art. 946 - Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 947 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 25 da sett. 2015 (dretg da firmas), cun [...]
Art. 949 - 1 Abolì tras la cifra I 3 da la LF dals 16 da dec. 2005 (dretg da ScRL sco er [...]
Art. 950 - III. Firmas societaras
Art. 951 - Exclusivitad da la firma inscritta
Art. 952 - IV. Filialas
Art. 953 - V. ..
Art. 954 - VI. Midada dal num
Art. 954 - B. Obligaziun da duvrar la firma ed il num
Art. 955 - C. Surveglianza1
Art. 955 - D. Resalva d’autras prescripziuns federalas
Art. 956 - E. Protecziun da la firma1
Art. 957 - A. Obligaziun da far ina contabilitad e da render quint
Art. 957 - B. Contabilitad
Art. 958 - C. Rendaquint
Art. 958 - II. Basas dal rendaquint
Art. 958 - Cunfinaziun temporala e materiala
Art. 958 - III. Princips dal rendaquint regular
Art. 958 - IV. Preschentaziun, valuta e lingua
Art. 958 - D. Publicaziun ed invista
Art. 958 - E. Manar e conservar ils cudeschs da fatschenta
Art. 959 - A. Bilantscha
Art. 959 - II. Structura minimala
Art. 959 - B. Quint economic; structura minimala
Art. 959 - C. Agiunta
Art. 960 - D. Valitaziun
Art. 960 - II. Activas
Art. 960 - Activas cun pretschs da martgà observabels
Art. 960 - Provisiuns e servetschs betg facturads
Art. 960 - Facultad d’investiziun
Art. 960 - III. Debits
Art. 961 - A. Pretensiuns supplementaras envers il rapport da gestiun
Art. 961 - B. Indicaziuns supplementaras en l’agiunta dal quint annual
Art. 961 - C. Quint da la circulaziun dals daners
Art. 961 - D. Rapport da situaziun
Art. 961 - E. Facilitaziun en consequenza dal quint dal concern
Art. 962 - A. En general
Art. 962 - B. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 963 - A. Obligaziun da far il quint
Art. 963 - B. Liberaziun da l’obligaziun da far il quint
Art. 963 - C. Standards da rendaquint renconuschids
Art. 964 - 1 Abolì tras la cifra I da la LF dals 22 da dec. 1999, cun effect dapi il 1. da [...]
Art. 965 - A. Noziun da la vaglia
Art. 966 - B. Obligaziun sin basa d’ina vaglia
Art. 967 - C. Transferiment da la vaglia
Art. 968 - II. Indossament
Art. 969 - Effect
Art. 970 - D. Conversiun
Art. 971 - E. Annullaziun
Art. 972 - II. Procedura, effect
Art. 973 - F. Prescripziuns spezialas
Art. 973 - G. Deposit collectiv, certificat global e dretgs da vaglias
Art. 973 - II. Certificat global
Art. 973 - III. Dretgs da vaglias
Art. 974 - A. Noziun
Art. 975 - B. Mussament dal dretg dal creditur
Art. 976 - II. Mussament sulettamain pervia dal possess
Art. 977 - C. Annullaziun
Art. 978 - A. Noziun
Art. 979 - B. Objecziuns dal debitur
Art. 980 - II. En cas da cupons da tschains al possessur
Art. 981 - C. Annullaziun
Art. 982 - Scumond da pajar
Art. 983 - Clom public, termin d’annunzia
Art. 984 - Moda da la publicaziun
Art. 985 - Effects
Art. 986 - b. Sch’il document na vegn betg preschentà
Art. 987 - II. En cas da cupons en spezial
Art. 988 - III. En cas da bancnotas e da titels sumegliants
Art. 989 - D. Brev ipotecara e brev da rendita
Art. 990 - Tgi che po s’obligar cun in contract è abel da s’obligar cun ina [...]
Art. 991 - Cuntegn da la cambiala
Art. 992 - Mancanza da parts dal cuntegn
Art. 993 - Spezias da cambialas
Art. 994 - Lieus da pajament. Midada dal domicil
Art. 995 - Empermischun da tschains
Art. 996 - Indicaziuns differentas da la summa
Art. 997 - Suttascripziuns da persunas incapablas da s’obligar
Art. 998 - Suttascripziun senza autorisaziun
Art. 999 - Responsabladad da l’emittent
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website nalysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz